Javni oglas za prijem u radni odnos u JU “Dom zdravlja” Visoko

Na osnovu člana 16. Statuta JU”Dom zdravlja”Visoko, člana 4. – 4.g. i 4.i. – 4.l. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU”Dom zdravlja”Visoko, Odluka Upravnog odbora broj 01-4077/22. od 02.12.2022.godine i broj 01-4119/22 od 06.12.2022.godine, JU”Dom zdravlja”Visoko raspisuje :

Javni oglas za prijem u radni odnos

OPŠTI USLOVI :

–             Da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,

–             Da je kandidat fizički i psihički sposoban za vršenje poslova navedenog radnog mjesta.

POSEBNI USLOVI :

1.           MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR u službi PORODIČNE MEDICINE

–             završena srednja medicinska škola općeg smjera,

–             položen stručni ispit i

–             važeća licenca za obavljanje samostalnog rada i

Opis poslova i radnih zadataka: prima zdravstvenu knjižicu/elektronsku zdravstvenu karticu, provjerava njenu validnost, uzima anamnezu i odmah vrši trijažu po hitnosti, vrši naručivanje pacijenata za pregled i drugu zdravstvenu uslugu, vodi brigu o kartonu i ulaže nalaze u karton, vodi brigu o urednosti stola za doktora medicine (svi potrebni formulari, špatule i sl.), ukazuje hitnu medicinsku pomoć, uredno vodi kartoteku, ispunjava sve uputnice, vodi evidenciju o bolovanju i piše doznake, radi u intervenciji, čisti instrumente, priprema materijal za sterilizaciju, steriliše, vrši trebovanje lijekova i medicinskih sredstava, snima EKG i nosi nalaz doktoru medicine, mjeri temperaturu, puls, krvni pritisak, previja, vrši obradu rane i obavještava doktora medicine, vrši poslove ordinirane terapije (davanje injekcija svih vrsta), asistira kod manjeg hirurškog zahvata, obavlja neophodni NNS skrining na metaboličke bolesti, obavlja povremeno kućne posjete i sprovodi ordiniranu terapiju, obavlja patronažne posjete i palijativnu njegu, vodi svu potrebnu evidenciju iz svoje nadležnosti u pisanoj i elektronskoj formi, svakodnevno vodi izvještaje i na kraju mjeseca predaje mjesečni izvještaj glavnom  medicinskom tehničaru ustanove, u radu obavezno koristi odgovarajuća zaštitna sredstva, odgovara za inventar, medicinsku opremu i njeno održavanje, obavlja i druge poslove koje mu stavi u zadatak rukovodilac tima, rukovodiocu službe i glavnom  medicinskom tehničaru ustanove.

Radni status: na određeno vrijeme u trajanju od 12 /dvanest/ mjeseci.

Mjesto rada : JU”Dom zdravlja”Visoko na adresi Branilaca BiH broj 22.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.050,52 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

2.           MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR u službi HITNE MEDICINSKE POMOĆI

–             završena srednja medicinska škola općeg smjera,

–             položen stručni ispit,

–             važeća licenca za obavljanje samostalnog rada,

–             završena edukacija iz oblasti hitne medicinske pomoći BLS Basic Life Support i

–             položen vozački ispit „B“ kategorije (minimalno dvije godine upravljanja motornim putničkim vozilom).

Opis poslova i radnih zadataka: prima zdravstvenu knjižicu/elektronsku zdravstvenu karticu, provjerava njenu validnost, uzima anamnezu i odmah vrši trijažu po hitnosti, prijem i registracija poziva i obavještenja i utvrđivanje prioriteta za upućivanje sanitetskog vozila na mjesto povređivanja-oboljenja u konsultaciji sa ljekarom, pruža stručnu medicinsku pomoć povrijeđenom-oboljelom na mjestu povrede-oboljenja i u transportu, utvrđivanje potreba za proširenje radnog tima i angažovanje dodatne medicinske opreme iz drugih organizacionih jedinica ili zdravstvenih organizacija na preporuku ljekara, pružanje zdravstvene zaštite izvan zdravstvene ustanove, ispunjava sve uputnice, radi u intervenciji, čisti instrumente, priprema materijal za sterilizaciju, steriliše, vrši trebovanje lijekova i medicinskih sredstava, mjeri temperaturu, puls, krvni pritisak, previja, vrši obradu rane i obavještava doktora, rukuje opremom i vrši poslove snimanja, mjerenja funkcionalne dijagnostike, snima EKG i nosi nalaz doktoru medicine, vrši poslove ordiniranja terapije po uputi ljekara, asistira kod manjeg hirurškog zahvata, obavlja povremeno kućne posjete i sprovodi ordiniranu terapiju, vodi brigu o urednosti stola za doktora medicine (svi potrebni formulari, špatule i sl.), vodi svu potrebnu evidenciju iz svoje nadležnosti u pisanoj i elektronskoj formi, stara se o održavanju stanja stalne pripravnosti opreme, materijala, sanitetskog kompleta za ukazivanje pomoći u slučaju nesreće, ispravnosti boca za kisik, po potrebi vrši sanitetski prevoz povrijeđenih i oboljelih, svakodnevno vodi izvještaje i na kraju mjeseca predaje mjesečni izvještaj glavnom medicinskom tehničaru ustanove, odgovara za inventar, medicinsku opremu i njeno održavanje, u radu obavezno koristi odgovarajuća zaštitna sredstva, obavlja i druge poslove koje mu stavi u zadatak rukovodilac tima, rukovodilac službe i glavnom medicinskom tehničaru ustanove.

Radni status: na određeno vrijeme u trajanju od 12 /dvanest/ mjeseci.

Mjesto rada : JU”Dom zdravlja”Visoko na adresi Branilaca BiH broj 22.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.050,52 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

NAPOMENA ZA SVE KANDIDATE:

–             Samo izabrani kandidati će biti u obavezi da u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja obavještenja o njegovom izboru dostave ljekarsko uvjerenje, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka i uvjerenje o nekažnjavanju.

–             Kriteriji na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata su : rezultati na usmenom ispitu i intervjuu kao i razmatranje dostavljene dokumentacije.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz svojeručno potpisanu prijavu i kraću biografiju, naznačena e-mail adresu kandidata te kontakt telefon, potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):

I.            Diplomu/svjedočanstvo/uvjerenje o završenoj srednjoj stručnoj školi za medicinska sestra/tehničar;

II.           Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

III.          Validnu licencu,

IV.          Važeći dokaz o obavljenoj edukaciji iz oblasti hitne medicinske pomoći (BLS Basic Life Support) izdato od strane ovlaštene ustanove ili službe HMP iz člana 40. stav (3) Pravilnika o uvjetima, organizaciji i načinu rada Hitne medicinske pomoći („Sl.Novine FBiH“ broj 98/13, 84/14, 51/17 i 22/19) za radno mjesto pod rednim brojem 2.,

V.           Izvod iz matične knjige rođenih za sve pozicije;

VI.          Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) za sve pozicije.

VII.         Dokaz o posjedovanju važeće vozačke isprave za „B“ kategoriju za radno mjesto pod rednim brojem 2.;

VIII.       Dokaz da je kandidat ratni vojni invalid, demobilizirani branilac i ĉlan porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca koji je na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona. Ovi kandidati su dužni dostaviti i dokaz da se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona

LITERATURA ZA USMENI ISPIT I INTERVJUU

Gradivo i pravni izvori odnosno literatura za polaganje ispita po javnom oglasu:

–             Knjiga zdravstvena njega 1, autora: Omerčajić Rifija, Ramović Fadila i Stjepić Đuka i

–             Knjiga zdravstvena njega 2, autora: Omerčajić Rifija, Ramović Fadila i Stjepić Đuka.

OSTALE ODREDBE

O datumu, vremenu i mjestu pristupanja intervjuu odnosno polaganju pismenog i usmenog ispita kandidati će biti obavješteni putem dostavljenih e – mail adresa. Ako kandidat ne pristupi intervjuu odnosno polaganju pismenog i usmenog ispita smatrat će se da je odustao od dalje procedure. Kontakt broj osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja: 032/460-257. O rezultatima provedenog postupka po javnom oglasu kandidati će biti pismeno obavješteni.

Oglas će biti objavljen na web stranici JU “Dom zdravlja”Visoko, web stranici Osnivača Grad Visoko, dnevnom listu “Oslobođenje” i na oglasnoj ploči JU “Dom zdravlja”Visoko.

UKOLIKO SE KANDIDAT PRIJAVLJUJE ZA OBJE POZICIJE OBAVEZAN JE DOSTAVITI POJEDINAČNE KOVERTE ZA SVAKU PRIJAVU. UKOLIKO KANDIDAT DOSTAVI JEDNU KOVERTU ZA OBJE PRIJAVE ISTA ĆE BITI VRAĆENE KANDIDATU NE OTVORENA KAO NEUREDNA. Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana posljednje objave teksta oglasa.

Prijave na oglas sa traženom dokumentacijom dostaviti na adresu ustanove:

JU “Dom zdravlja”Visoko, Branilaca BiH br. 22., 71300 Visoko,

u zatvorenoj koverti, sa naznakom

„NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“

sa obaveznom naznakom pozicije na koju kandidat aplicira.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje. Po okončanju postupka po ovom javnom oglasu, JU “Dom zdravlja”Visoko se ne obavezuje vršiti povrat priložene dokumentacije kandidata. Povrat dokumentacije vrši se na osnovu pismenog zahtjeva kandidata koji se podnosi na protokol JU “Dom zdravlja”Visoko.