Javni oglas za prodaju službenih motornih vozila u vlasništvu Grada Visoko

Na osnovu Odluke o prodaji službenih motornih vozila u vlasništvu Grada Visoko (“Službeni glasnik Grad Visoko”, broj:9/22) putem javnog nadmetanja – licitacije Grad Visoko objavljuje   

J A V N I  O G L A S

ZA PRODAJU SLUŽBENIH MOTORNIH VOZILA U VLASNIŠTVU GRADA VISOKO  PUTEM JAVNOG NADMETANJA – LICITACIJE

PREDMET JAVNOG OGLASA

1.1. Predmet javnog oglasa je prodaja službenih motornih vozila u vlasništvu Grada Visoko, prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača, kako slijedi: 

R/brMarka i tip vozilaReg. oznakeBroj šasijeBroj motora/vrsta motoraGod. proizvod.Pređeni kmPočetna prodajna cijena
1.ŠKODA, 6Y, FABIA 1,4  A62-E-742  TMBPH16Y023455622AZE 053200 Benzin  2002.  174417 km  529,00 KM
2.ŠKODA, 6Y, FABIA 1,4  K84-J-272TMBPH16Y723456153AZE 053263 Benzin  2002.  179675 km  353,00 KM
3.ŠKODA, 6Y FABIA,1,4  A62-E-741TMBPH16Y623476345AZE 054219 Benzin  2002.  153404 km  529,00 KM

NAČIN JAVNE PRODAJE-LICITACIJE 

2.1. Vozila koja su predmet javne prodaje-licitacije prodaju se pojedinačno ponuđaču koji ponudi najvišu cijenu za pojedino vozilo. 

PRAVO UČEŠĆA 

3.1. Pravo učešća u postupku javne prodaje-licitacije imaju sva pravna i fizička lica koja prije utvrđenog roka uplate kauciju/depozit u iznosu od 10% početne cijene vozila za koje licitiraju. 

3.2. Kaucija/depozit se uplaćuje na račun Grada Visoko – depozitni račun broj 1990470004018370, vrsta prihoda 722791, općina 098 koji se vodi kod SPARKASSE BANK sa naznakom uplata kaucije/depozita za vozilo redni broj ____(upisati redni broj).

3.3. Učesnicima u postupku javne prodaje-licitacije čije ponude ne budu prihvaćene uplaćena kaucija/depozit od 10% bit će vraćena na račun u roku od 5 dana nakon završetka javne prodaje-licitacije, dok će uplaćena kaucija od strane najpovoljnijeg ponuđača biti smatrana dijelom avansne uplate. 

3.4. Pravo učešća u postupku licitacije nemaju zaposlenici Grada Visoko, predsjednik Komisije, sekretar i članovi Komisije za prodaju službenih motornih vozila u vlasništvu Grada Visoko, kao ni članovi njihove uže porodice. 

PREGLED VOZILA 

4.1. Vozila koja su predmet licitacije prodaju se po principu „viđeno-kupljeno“, bez naknadnih prigovora i žalbi koje se odnose na predmet prodaje. Vozila se mogu pogledati na parkingu Gradske uprave Visoko ul. Alije Izetbegovića 12A, svaki radni dan od dana objave javne licitacije, u periodu od 12:00 do 14:00 sati uz prethodnu telefonsku najavu kontakt osobi. Kontakt osoba je Muhidin Alibegović, telefon broj 032/732-500. 

DOSTAVLJANJE PONUDE 

5.1. Ponude se dostavljaju lično ili putem preporučene pošiljke, u zatvorenoj (neprovidnoj) koverti na kojoj treba na poleđini napisati ime i prezime (za fizička lica), naziv ponuđača (za pravna lica).

Na prednjoj strani koverte obavezno navesti „Ponuda za prodaju službenih motornih vozila u vlasništvu Grada Visoko putem licitacije-NE OTVARATI“. Obavezno upisati redni broj motornog vozila iz oglasa za koji se licitira.

5.2. U slučaju da ponuđač dostavlja ponude za više vozila, ponuda za svako vozilo dostavlja se posebno na obrascu i pakuje u posebnu kovertu. 

5.3. Rok za dostavljanje ponuda je 23.02.2023. godine, do 12,00 sati, na protokol Grada Visoko,  ul. Alije Izetbegovića 12A, 71300 Visoko ili preporučenom pošiljkom koja mora pristići na protokol Grada Visoko. 

Ponude dostavljene nakon navedenog roka, bez obzira na način slanja i dostave, neće se uzeti u razmatranje. 

5.4. Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresiranih ponuđača održat će se 23.02.2023. godine u 12,15 sati,  u Maloj sali Grada Visoko  ul. Alije Izetbegovića 12A, I sprat.

5.5. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuđači, fizička lica lično ili po punomoćniku, te osoba koja je ovlaštena da zastupa pravno lice  ili punomoćnik za učešće u postupku javne prodaje-licitacije, uz predočavanje ovlaštenja.

SADRŽAJ PONUDE 

6.1. Podaci o fizičkom licu:  ime i prezime, adresa i broj telefona, broj tekućeg računa i ovjerena kopija identifikacionog dokumenta. 

6.2. Podaci o pravnom licu: naziv pravnog lica, adresa i broj telefona, potpis ovlaštene osobe i pečat, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje u postupku javne prodaje-licitacije, kopija rješenja o upisu u sudski registar ili aktuelni izvod iz sudskog registra, ovjeren od strane nadležnog organa ili notara i  broj poslovnog računa. 

6.3. Ukoliko pоnuđač (fizičko ili pravno lice) ponudu dostavlja za više vozila, dovoljna je jedna ovjerena kopija identifikacionog dokumenta (za fizičko lice) ili jedna ovjerena kopija rješenja o upisu u sudski registar ili aktuelni izvod iz sudskog registra (za pravno lice) koju dostavlja u jednoj ponudi (u prvoj po redu ponudi).  

6.4. Popunjen Obrazac za cijenu ponude (cijenu iskazati isključivo u konvertibilnim markama)- može se preuzeti na web stranici Grada Visoko (www.visoko.gov.ba).  

6.5. Dokaz o izvršenoj uplati kaucije/depozita.

6.6. Ponudu mora potpisati podnosilac ponude, a ukoliko je ponuđač pravno lice, ista mora biti i ovjerena pečatom pravnog lica. 

6.7. Prihvatljivom ponudom smatra se svaka ponuda koja sadrži podatke iz tačke 6.1. do 6.6. 

POSTUPAK JAVNE PRODAJE-LICITACIJE 

7.1. Prije početka javnog otvaranja prispjelih ponuda ponuđač može na osnovu pismenog ili usmenog zahtjeva povući ponudu, te će mu ponuda biti vraćena neotvorena. Ponuđaču koji povuče svoju ponudu uplaćena kaucija/deposit od 10% neće biti vraćena. Ponuđač neće moći povući ponudu ukoliko je Komisija započela javno otvaranje primljenih ponuda. 

7.2. Predsjednik Komisije otvara primljene ponude čiji se sadržaj unosi u listu ponuđača koja sadrži: naziv ponuđača, redni broj ponude po prispijeću, ponuđeni iznos i prihvatljivost ponude. 

7.3. Nepotpune ponude, neprihvatljive (koje ne sadrže podatke iz tačke 6.1 do 6.6.) neće se razmatrati u daljem postupku javne prodaje.

7.4. Ponude ispod početne cijene neće biti uzete u razmatranje. 

7.5. Nakon razmatranja liste ponuđača, Komisija utvrđuje najpovoljniju ponudu, o čemu usmeno obavještava prisutne ponuđače. Predsjednik Komisije proglašava pobjednika javne prodaje-licitacije.  

7.6. Ako se na poziv za javnu prodaju-licitaciju odazove samo jedan ponuđač s prihvatljivom ponudom, Komisija ga proglašava pobjednikom javne prodaje-licitacije. 

7.7. Kriterij za vrednovanje ponuda je najveća ponuđena cijena. 

7.8. Ako se prijave dva ili više ponuđača sa prihvatljivom ponudom i istom cijenom, koja je ujedno i najveća cijena ponude, Komisija će pobjednikom proglasiti ponuđača koji je ranije dostavio ponudu po datumu i vremenu prijemnog štambilja protokola, odnosno datumu predaje pismena u PTT službe. Ukoliko su ponude predate putem PTT službe istog datuma i u isto vrijeme a cijena ponude dva ili više ponuđača je ista i ujedno najveća onda će Komisija organizovati usmeno nadmetanje između ponuđača koji su ponudili najveću cijenu.

OBAVEZE KUPCA 

8.1. Ponuđač čija je ponuda najpovoljnija, odnosno kupac, je dužan pristupiti zaključenju ugovora u roku od 3 (tri) dana od dana prijema Obavijesti o izboru.

8.2. Kupac je dužan za kupljeno vozilo uplatiti puni iznos postignute cijene u roku od 3 (tri) dana od dana prijema Obavijesti o izboru.

8.3.Uplata kupoprodajne cijene izvršiće se na račun GRADA VISOKO – depozitni račun 1990470004018370 – vrsta prihoda 722791, općina 098, koji se vodi kod SPARKASSE BANK d.d. sa naznakom uplata ostatka sredstava postignute cijene vozila. 

8.4. Prodaja vozila vrši se po principu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore i reklamacije od strane kupca po pitanju kvaliteta i eventualnih nedostataka na vozilima, koje se neće razmatrati. Vozilo se preuzima u viđenom stanju, po uplati ugovorene cijene. Sve poreze, troškove prenosa vlasništva, transporta, preregistracije, osiguranja i ostale troškove u skladu sa zakonskim propisima snosi kupac. 

8.5. Primopredaja vozila izvršit će se odmah nakon predočenja dokaza o izvršenoj uplati kupoprodajne cijene. 

8.6. Ukoliko kupac ne potpiše ugovor o kupoprodaji u roku od tri dana od dana prijema Obavijesti o izboru ili ne uplati puni iznos kupoprodajne cijene, uplaćena kaucija od 10% neće biti vraćena. Grad Visoko će zaključiti ugovor sa slijedećim najpovoljnijim ponuđačem. Ukoliko i drugorangirani ponuđač ne uplati puni iznos kupoprodajne cijene u roku od 3 dana od dana prijema Obavijesti o izboru Grad Visoko će donijeti Obavijest o izboru trećerangiranog. Ukoliko i trećerangirani ponuđač ne uplati kupoprodajnu cijenu u roku od tri dana od dana prijema Obavijesti o izboru Grad Visoko će poništiti Javni oglas.

DODATNE INFORMACIJE 

9.1. Sve informacije u vezi sa javnom prodajom-licitacijom mogu se dobiti svaki radni dan u vremenu od 12,00 do 14,00 sati na broj telefona 032/732-500 (Edina Ahmetović). 

9.2. GRAD VISOKO zadržava pravo da prihvati ili odbije ponude, obustavi ili poništi javnu prodaju-licitaciju vozila po ovom Javnom oglasu u bilo kojoj fazi, sve do momenta uplate kupoprodajne cijene. 

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE