JAVNI POZIV

Na osnovu člana 30. Statuta Grada Visoko («Službeni glasnik Grada Visoko» broj:10/21), Budžeta Grada Visoko za 2023. godinu, Odluke o izvršenju Budžeta grada Visoko za 2023. godinu («Službeni glasnik Grada Visoko» broj:10/22 i 2/23) i Programa utroška sredstava Transfera za pomoć u adaptaciji i izgradnji školskih objekata na području Grada u Budžetu Grada Visoko za 2023. godinu, broj: 01/1-02-722/23 od 10.05.2023. godine, Gradonačelnik objavljuje:

JAVNI POZIV

za predaju prijava za odobravanje sredstava za pomoć u  izgradnji školskih objekata sa područja Grada Visoko za 2023. godinu

Grad Visoko poziva osnovne i srednje škole sa područja grada Visoko, da predaju  prijave za odobravanje sredstava za finansiranje/sufinansiranje troškova u  izgradnje školskih objekata i školskih sportskih sala iz Budžeta Grada Visoko za 2023. godinu. 

  1. Pravo učešća na Javnom pozivu imaju sve osnovne i srednje škole sa području grada Visoko.
  • Uz prijavu na Javni poziv potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
  1. Predmjer i predračun radova, odnosno jasno navedena potrebna finansijska sredstva za realizaciju projekta (faza izgradnje objekta  i obim radova koji se mogu realizovati u 2023. godini);
  2. Instrukciju za uplatu sredstava.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u šalter Sali Grada Visoko ili putem pošte na adresu: Grad Visoko, Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti, sa naznakom „Prijava na Javni poziv osnovnim i srednjim školama za pomoć u izgradnji školskih objekata za 2023. godinu“, najkasnije do 26.05.2023. godine, do 16 sati.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Dostavljena dokumentacija se ne vraća.     

                                                               GRADONAČELNIK GRADA VISOKO

                                                                      mr.sci Mirza Ganić, dipl.ing.