JAVNI POZIV-ENERGETSKA POMOĆ

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike danas je objavilo Javni poziv za dodjelu sredstava kojim se pruža podrška energetski siromašnim domaćinstvima s ciljem prevazilaženja rasta troškova grijanja u grijnoj sezoni 2022/2023.

Pravo na prijavu imaju sljedeće kategorije koje imaju prebivalište na području Grada Visoko:

Kategorija 1: Domaćinstva/kućanstva u kojima žive materijalno neosigurane i za rad nesposobne odrasle osobe koje nemaju prijeko potrebnih sredstava za izdržavanje, nesposobne su za rad i ne mogu osigurati sredstva za život po nekom drugom osnovu, a kojima je u 12. mjesecu 2022. godine isplaćeno pravo na stalnu novčanu pomoć prema propisima iz oblasti socijalne zaštite.

Kategorija 2: Domaćinstva/kućanstva u kojima žive djeca koja su, zaključno s 31.05.2023. godine, ostvarila pravo na dječji dodatak po osnovu Zakona o materijalnoj podršci obiteljima s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 52/22).

Kategorija 3: Domaćinstva/kućanstva u kojima su najviše dva člana korisnici prava na mirovinu po propisima o mirovinsko-invalidskom osiguranju u iznosu koji nije viši od iznosa zajamčene mirovine za 12. mjesec 2022. godine prema podacima Federalnog zavoda za mirovinsko invalidsko osiguranje i to pod uvjetom da nisu korisnici razmjerne mirovine s inozemstvom i da nijedan odrasli član domaćinstva/kućanstva tokom 2022. godine nije ostvarivao dodatna primanja po osnovu radnog odnosa.

Kategorija 4: Domaćinstva/kućanstva u kojima su tokom prethodne kalendarske godine jedno ili više maloljetne djece, uslijed smrti ili nepoznatog identiteta drugog roditelja, živjeli sa samo jednim roditeljem koji u tom razdoblju nije ostvarivao prihode koji se oporezuju po propisima o porezu na dohodak ili nije ostvarivao primanja po osnovu radnog odnosa u iznosu višem od iznosa najniže plaće u Federaciji u 2022. godini (543,00 KM)..

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 23.10.2023. do 10.11.2023.godine.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

-Čitko popunjen i potpisan Prijavni obrazac

-CIPS-ove prijavnice za sve članove zajedničkog domaćinstva iz kojih će se moći utvrditi činjenica u pogledu državljanstva i prebivališta

-Izjava o broju članova domaćinstva(kućna lista) koja treba biti ovjerena od strane gradskog organa uprave

-Dokaz o otvorenom bankovnom računu iz kojeg se vidi vlasništvo nad računom kao  i  broj računa(kopija)

Kategorija 4 treba priložiti dodatnu dokumentaciju i to smrtni list drugog roditelja ili rodni list djeteta u kojem je upisana činjenica nepoznatog identiteta drugog roditelja.

Sva navedena dokumentacija treba biti ne starija od 6 mjeseci u originalu ili ovjerenoj kopiji.

DODATNE NAPOMENE:

Građani prijavni obrazac mogu preuzeti u šalter sali gradske uprave ili elektronski preuzeti sa službene stranice Ministarstva i web stranice Grada Visoko.

Grad Visoko neće zaprimati prijave podnositelja koji ima prebivalište na teritoriju druge općine ili grada.

Molimo građane da pažljivo pročitaju tekst Javnog poziva te da pripreme svu potrebnu dokumentaciju kako bi se izbjeglo stvaranje gužvi.

Ukoliko je podnositelj zahtjeva nepismen ili iz nekog drugog razloga spriječen da pravilno ispuni i potpiše zahtjev preporučuje se da dođe u pratnji bližeg člana porodice.

Domaćinstva koja se mogu svrstati u dvije ili više kategorija mogu ostvariti pravo samo po jednom osnovu.

Domaćinstva koja su ostvarila pravo na podršku mjerama energetske efikasnosti stambenih objekata kroz Javni poziv raspisan od strane Fonda za zaštitu okoliša FBiH ne mogu ostvariti novčanu podršku po ovom Javnom pozivu.

Postupak provjere i kreiranja listi kvalifikovanih domaćinstava po ovom Javnom pozivu provodi Ministarstvo.

TEKST JAVNOG POZIVA PREUZMITE OVDJE