Javni poziv Ministarstva energije, rudarstva i industrije – Subvencije privatnim preduzećima i privrednicima u iznosu od 30 miliona KM

Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH obavještava privredne subjekte da je u Službenim novinama FBiH br: 76/21, od 24.09.2021. godine, objavljen Javni poziv za kandidovanje utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije ” Tekući transferi i drugi tekući rashodi – subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima.

Ukupan iznos predviđenih grant sredstava podrške je 30.000.000,00KM, a maksimalan iznos koji se može dodijeliti jednom korisniku ne može preći iznos od 700.000,00KM.

Poziv je otvoren 21 dan od datuma objave.


Korisnik finansijske pomoći može biti privredno društvo koje kumulativno ispunjava sljedeće kriterije:

1. da je privredno društvo osnovano po Zakonu o privrednim društvima (“Službene novine Federacije BiH”, broj 81/15),

2. da je privredno društvo sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine,

3. da je privatno privredno društvo (privredno društvo u kojem privatno/a lice/a ima/ju udio u vlasništvu u iznosu, najmanje, 50% plus jedna dionica),

4. da je privredno društvo kome je prema Klasifikaciji djelatnosti BiH 2010 (u daljem tekstu: KD BiH 2010) glavna šifra djelatnosti dodijeljena od nadležnog Zavoda za statistiku, iz područja C – Prerađivačka industrija, izuzev oblasti:

– 10 (Proizvodnja prehrambenih proizvoda);

– 11 (Proizvodnja pića);

– 12 (Proizvodnja duhanskih proizvoda)

(napominjemo da oblast 33 – Popravak i instaliranje mašina i opreme isključuje: čišćenje industrijskih mašina,popravak i održavanje računara i komunikacijske opreme, popravak i održavanje kućanskih proizvoda),

5. da nema neizmirenih obaveza po osnovu direktnih i indirektnih poreza.

Neprihvatljivim korisnikom finansijske pomoći smatra se privredno društvo:

a) koje je u stečaju ili nad kojim je pokrenut postupak stečaja ili likvidacije;

b ) kojem je upućen zahtjev, odnosno nalog za povrat dodijeljenih budžetskih sredstava iz prethodnog perioda, a koji do dana podnošenja zahtjeva nije realiziran;

c) koje je nakon 30.06.2021. godine isplatilo dividendu/dobit iz prethodnih godina, osim ako je dividenda isplaćena u obliku dionica korisnika pomoći;

d) koje ima dospjele, a neizmirene obaveze po osnovu doprinosa, direktnih i indirektnih poreza, a za koje nisu zaključeni sporazumi o obročnom plaćanju duga i/ili koje uredno ne izmiruje dospjele obaveze po zaključenom sporazumu sa danom podnošenja zahtjeva za dodjelu finansijske pomoći;

e) čiji je glavni račun, na koji im se finansijska pomoć isplaćuje, na dan podnošenja zahtjeva blokiran radi provedbe izvršenja na novčanim sredstvima;

f) sa većinskim državnim kapitalom i javno preduzeće na bilo kojem nivou u Federaciji BiH;

g) kojem je dodijeljena finansijska pomoć po Uredbi o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede Federacije Bosne i Hercegovine u okolnostima pandemije COVID-19 za 2020. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 74/20).

Cilj dodjele finansijske pomoći po ovom javnom pozivu je obezbjeđenje podrške privrednim društvima za očuvanje radnih mjesta. Finansijska pomoć se može koristiti isključivo za isplate.

Kriteriji za izbor korisnika:

1. da je privredno društvo ostvarilo pad ukupnog prihoda od najmanje 10% za period 01.01.2020.-31.12.2020. godine u odnosu na ukupni prihod ostvaren za period 01.01.2019.-31.12.2019. godine ili da je izvoznik, {to znači da je privredno društvo ostvarilo izvoz (prihodi od prodaje roba i učinaka na stranom tržištu) preko 30% od ukupnog prihoda ostvarenog u 2020. godini za koju su dostupni službeni godišnji finansijski izvještaji društva .


2. Za privredna društva koja posluju kraće od 12 mjeseci u 2019. godini potrebno je dostaviti i dokumentaciju o ukupnom prihodu u 2020. godini za isti vremenski period za koji su dostavljeni podaci za 2019. godinu, kako bi bili uporedivi, odnosno kako bi se dokazao ostvaren pad ukupnog prihoda za određeni period, u iznosu od 10% i više. Dokument treba biti ovjeren i potpisan od ovlaštenog lica privrednog društva.


Sve informacije o Javnom pozivu možete naći na web strani Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije: www.fmeri.gov.ba


Neophodnu dokumentaciju po Javnom pozivu dostavlja se lično ili preporučeno poštom na adresu: Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Adresa: Alekse Šantića bb, 88000 Mostar

Sa naznakom: Ne otvarati- po javnom pozivu za kandidovanje Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije ” Tekući transferi i drugi tekući rashodi – subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima.

Napomena :
Nakon konsultacija sa potencijalnim korisnicima finansijske pomoći, napominjemo da ukoliko privredno društvo aplicira po kriteriju “IZVOZNIK”, ako se radi o prihodima od prodaje robe ili učinaka povezanim pravnim licima, potrebno je dostaviti Izjavu odgovorne osobe pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću da je privredno društvo direktni izvoznik robe ili učinaka.

Izjava da je ostvareno 10% i više pada prihoda

Izjava da je privredno društvo ostvarilo izvoz preko 30% od ukupnog prihoda u prethodnoj 2020. godini

Izjava da privredno društvo nakon 30.06.2021. godine nije isplatilo dividendu kroz dobit iz prethodnih godina

Izjava da privredno društvo nije korisnik sredstava za koje je upućen nalog za povrat