Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata koje će finansirati/sufinansirati Grad Visoko u 2021.godini

Na osnovu člana 12. Privremene statutarne Grada Visoko («Službeni glasnik Općine Visoko» broj:5/19), člana 3. Odluke o načinu odabira projekata nevladinih/neprofitnih organizacija po LOD metodologiji («Službeni glasnik Općine Visoko» broj:10/13), Budžeta Grada za 2021. godinu («Službeni glasnik Grada Visoko» broj:02/21), Gradonačelnik objavljuje:

JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA KOJE ĆE FINANSIRATI/SUFINANSIRATI GRAD VISOKO U 2021. GODINI

  Grad Visoko poziva organizacije civilnog društva (OCD) / nevladine organizacije (NVO) da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima Grada Visoko, iz slijedećih prioritetnih oblasti:

  1. Unapređenje socijalne politike, projekti socijalne uključenosti, gender, ljudska prava, prava manjinskih grupa, borba protiv siromaštva i unapređenje zdravlja stanovništva;
  2. Razvoj i unapređenje položaja mladih kroz edukativne, kreativne i sportske aktivnosti.

Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od  500 KM – 2.000 KM (konvertibilnih maraka).

Svi projekti se moraju završiti do 31.12.2021. godine.

PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrirane OCD i NVO (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini.  

Sve zainteresovane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u  smjernicama za aplikante u okviru javnog poziva.

PRIJAVNA DOKUMENTACIJA:

Dokumentacija za prijavu na Javni poziv za Grad Visoko, sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na na web stranici Grada Visoko www.visoko.gov.ba  .

PREDAJA APLIKACIJA:

Ispunjena aplikacija (sa kompletnom traženom dokumentacijom) se mora dostavit u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 08:00 do 14:00 sati, na sljedeću adresu, sa naznakom: „Za javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama“:

Grad Visoko:  Služba za finansije,privredu i društvene djelatnosti

Centar za pružanje usluga građanima Grada Visoko

Alije Izetbegovića 12A, 71300 Visoko, Bosna i Hercegovina

Rok za predaju aplikacija je 03.12.2021.godine, u 14:00 sati. Aplikacije dostavljene nakon  navedenog roka biti će razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”.

O primljenoj pošiljci u Gradskoj upravi će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.

Rezultati o prihvaćenim i odbijenim projektnim prijedlozima svih aplikanata bit će objavljeni na web stranici Grada Visoko (www.visoko.gov.ba), kao i na oglasnoj ploči Grada Visoko.

PRIJAVNA DOKUMENTACIJA:

PROJEKTNI PRIJEDLOG

PREGLED BUDŽETA PRORAČUNA

MATRICA LOGIČKOG OKVIRA

PLAN AKTIVNOSTI I PROMOCIJE

ADMINISTRATIVNI PODACI O APLIKANTU

FINANSIJSKA IDENTIFIKACIONA FORMA

IZJAVA O PODOBNOSTI

LISTA ZA PROVJERU

SMJERNICE ZA APLIKANTE