Javni poziv – Projekti organizacije kulturno – sportskih manifestacija međunarodnog značaja

Na osnovu strateških ciljeva utvrđenih u Strategiji razvoja turizma na području općine Visoko za period 2016-2024 godine (“Službeni glasnik općine Visoko” broj 6/17 i  Programa utroška sredstava – Transferi za podršku turizmu – Budžet Grada Visoko (“Službeni glasnik Grada Visoko” broj 06/23), Služba za finansije, privredu, poslovne prostore i ekonomski razvoj  Grada Visoko objavljuje

JAVNI POZIV

Za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje projekata za podizanje kvaliteta turističke ponude – Projekti organizacije kulturno-sportskih manifestacija međunarodnog značaja

 

 

I

 

Predmet Javnog poziva je sufinansiranje projekata koji imaju uticaj na podizanje kvaliteta turističke ponude na području Grada Visoko i predstavljaju dodatnu turističku ponudu – sufinansiranje Projekata za organizaciju kulturno-sportskih manifestacija međunarodnog značaja na području Grada Visoko.

 

II

Ukupan iznos sredstava predviđen Javnim pozivom je 30.000,00 KM

 

 

III

Sredstva su namijenjena za:

Sufinansiranje Projekata za organizaciju kulturno-sportskih manifestacija međunarodnog značaja koje će se održati na području grada Visoko.

 

IV

Pravo prijave na Javni poziv imaju:

  1. Privredna društva sa sjedištem na području Grada Visoko koja su registrovana za djelatnost turističke promocije.

 

 

V

Obavezna dokumentacija:

-Obrazac prijave

-Projektni prijedlog za koji se traži sufinansiranje sa jasno navedenim ciljevima i rokovima projektnih aktivnosti

-Dokaz o registraciji subjekta od nadležnog organa /ovjerena kopija/

-Uvjerenje o poreznoj registraciji (ID broj)/ovjerena kopija/

– Uvjerenje Poreske ispostave Visoko o izmirenim poreskim obavezama

-Potvrdu o transakcijskom računu

 

VI

Sredstva podrške ne mogu se koristiti za:

– Troškove redovnog poslovanja podnositelja zahtjeva za podršku (plaće i ostala primanja zaposlenih,

troškove prijevoza i putovanja, studijska putovanja, pokriće gubitaka, poreze i doprinose, kamate na

kredite, carinske i uvozne takse ili bilo koje druge naknade)

– Najam i kupovinu vozila,

– Troškove redovnog uredskog poslovanja

– Za sve druge troškove koji nisu vezani za realizaciju kandidovanog projekta i ciljeve programa.

 

 

 

 

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijave

Prijavni obrazac sa traženom dokumentacijom, dostaviti u zatvorenoj koverti direktno na Protokol Službe za finansije, privredu, poslovne prostore i ekonomski razvoj Grad Visoko ili poštom na adresu: ul Alije Izetbegovića 12A , 71300 Visoko

Sa naznakom “Ne otvarati – po Javnom pozivu  za –

Sufinansiranje projekata za podizanje kvaliteta turističke ponude – Projekti organizacije kulturno-sportskih manifestacija međunarodnog značaja

 

 

 

Rok za podnošenje prijava na javni poziv je 7 dana od dana objavljivanja na web stranici Gradske uprave Visoko www.visoko.gov.ba i oglasnoj ploči Gradske uprave Visoko.

 

Napomena:

Dodatne informacije po ovom Javnom pozivu mogu se zatražiti putem telefona: 032/732 546 svakim radnim danom od 12:00 do 13:00 sati ili elektronskim putem na e-mail: e-saltervisoko@gmail.com.

 

 

Prijavni obrazac može se preuzeti u prostorijama  Gradske uprave Visoko  na protokolu šaltera Službe za finansije, privredu, poslovne prostore i ekonomski razvoj ili na web stranici Gradske  uprave  Visoko.

PRIJAVNI OBRAZAC