Javni poziv “Prvi biznis – poticaj za samozapošljavanje mladih osoba”

Na osnovu člana 1. tačka 2. Programa utroška sredstava iz Budžeta Grada Visoko za podršku biznisu, privrednicima i obrtnicima za 2021. godinu (“Službeni glasnik Grada Visoko” broj, 06/21), Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti Grada Visoko objavljuje

JAVNI POZIV

Za podnošenje prijava za Projekat “Prvi biznis – poticaj za samozapošljavanje mladih osoba”

Cilj i namjena Projekta

Cilj ovog Projekta je motivisati kreativne mlade ljude za pokretanje vlastitog biznisa. Projektom se predviđa cca 12 mladih, nezaposlenih osoba pružiti podrška i finansijski poticaj za pokretanje vlastitog biznisa iz oblasti obrta i srodnih djelatnosti u skladu sa prihvaćenim Biznis planom.

Pravo učešća na Javnom pozivu

Pravo učešća na ovom Javnom pozivu imaju punoljetna fizička lica koja pripadaju kategoriji mladih ljudi (18-35 godina) koji imaju prebivalište na području Grada Visoko i koji su prijavljeni na evidenciji Javne ustanove “Služba za zapošljavanje ZE DO kantona”- Biro Visoko, a koji imaju kvalitetnu poslovnu ideju za samozapošljavanje u oblasti obrta i srodnih djelatnosti razrađenu kroz biznis plan urađen prema ekonomskim standardima.

Iznos i način isplate poticajnih sredstava

Ukupni iznos planiranih sredstava po ovom Projektu je 60.000,00 KM budžetskih sredstava. Ovim Projektom predviđena je finansijska podrška po korisniku sredstava koji se u ovisnosti od ocjene prihvaćenog biznis plana dodjeljuju u iznosu od 5.000,00 KM.

Dodjeljena sredstva namjenjena su za:

-sufinansiranje troškova obaveznih doprinosa,

-sufinansiranje troškova registracije obrta i srodne djelatnosti.

Korisnik sredstava ima obavezu da posluje minimalno jednu godinu, počev od dana registracije.

Po ovom Javnom pozivu dozvoljeno je podnijeti samo jednu prijavu,.

Komisija će nakon pristiglih prijava ocijeniti biznis plan, obaviti intervju sa kandidatom i sačiniti rang listu prema broju ostvarenih bodova.

Nakon potpisivanja ugovora Grad Visoko će na račun korisnika poticaja uplatiti  odobreni iznos u tri anuiteta, dok će korisnik sredstava biti obavezan u nadležnu Službu dostaviti dokaz o utrošku sredstava.

Uslovi i kriteriji za izbor korisnika

Podnosioci prijave moraju ispunjavati slijedeće uslove kako bi njihove prijave bile uzete u razmatranje:

-da imaju prebivalište na području Grada Visoko,

-da su punoljetni i da nisu stariji od 35 godina u momentu objave Javnog poziva,

-da do dana podnošenja prijave nisu koristili poticajna sredstva koja potiču iz budžeta Grada Visoko, JU “Služba za zapošljavanje ZE DO kantona”, Federalnog zavoda za zapošljavanje ili donatorskih organizacija za iste aktivnosti, da nisu zaključili ugovore o dodjeli grant sredstava koja potiču iz naprijed navedenih izvora.

-da dostave biznis plan koji treba da predstavlja rezultat procesa uobličenja i razvijanja kvalitetne poslovne ideje i koja obavezno treba da uključuje ukupna sredstva za realizaciju poslovne ideje, sopstveno uložena sredstva za realizaciju poslovne ideje, poticajna sredstva koja podnosilac prijave traži za realizaciju poslovne ideje.

-da njihova poslovna ideja/biznis/ jeste aktivnost koja se može identifikovati i registrovati kao osnovna djelatnost prema klasifikaciji djelatnosti KD GBiH 2010 (“Sl.glasnik BiH”, broj: 47/10)

Potrebna dokumentacija za podnošenje prijave na Javni poziv:

1. Uredno popunjen i potpisan Prijavni obrazac,

2. CIPS prijava mjesta boravka na starija od 15 dana od dana objave Javnog poziva (original),

3. Uvjerenje kojim podnosilac prijave dokazuje da se nalazi na evidenciji JU “Služba za zapošljavanje – Biro Visoko”  (original uvjerenje) ne starije od dana objave Javnog poziva,

4. Biznis plan.

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijave

Prijavni obrazac sa traženom dokumentacijom, dostaviti u zatvorenoj koverti direktno na Protokol Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti Grad Visoko ili poštom na adresu: ul Alije Izetbegovića 12A , 71300 Visoko

Sa naznakom “Ne otvarati – po Javnom pozivu  Za podnošenje prijava za Projekat “Prvi biznis – poticaj za samozapošljavanje mladih osoba” Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti Grada Visoko, ul Alije Izetbegovića 12 A Visoko.

Rok za podnošenje prijava na javni poziv je 30 dana od dana objavljivanja na web stranici Gradske uprave Visoko www.visoko.gov.ba i oglasnoj ploči Gradske uprave Visoko.

Napomena:

Dodatne informacije po ovom Javnom pozivu mogu se zatražiti putem telefona: 032/732 546 svakim radnim danom od 12:00 do 13:00 sati ili elektronskim putem na e-mail: esaltervisoko@gmail.com.

Prijavni obrazac može se preuzeti u prostorijama  Gradske uprave Visoko  na protokolu šaltera Službe za finansije, privredu i  društvene djaletnosti ili na web stranici Gradske  uprave  Visoko.

PRIJAVNI OBRAZAC