JAVNI POZIV – Sufinansiranje projekata energetske efikasnosti stambenih zgrada

JAVNI POZIV

etažnim vlasnicima objekata kolektivnog stanovanja za sufinansiranje projekata

energetske efikasnosti stambenih zgrada

I PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih finansijskih sredstava iz Programa ulaganja

sredstava iz Fonda za zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona na području grada Visoko

za 2023. godinu, iz oblasti podrške projektima zaštite okoline, u cilju sufinansiranja projekata

sanacije zajedničkih dijelova objekata kolektivnog stanovanja u oblasti energetske efikasnosti

i to u maksimalnom iznosu do 40% od ukupne investicije.

Mjera za koju se dodjeljuju sredstva za sufinansiranje: postavljanje termo-izolacione fasade

minimalne debljine 10 cm.

Cilj Javnog poziva je pružanje sistemske pomoći građanima u poboljšanju energetske

efikasnosti stambenih zgrada, odnosno objekata kolektivnog stanovanja, što će doprinijeti

manjoj potrošnji energenata, manjoj emisiji štetnih plinova i poboljšanju kvaliteta zraka, kao i

ljepšem izgledu grada.

II PRAVO UČEŠĆA

Učešće u ovom Javnom pozivu je otvoreno na jednakim osnovama za sve etažne vlasnike

objekata kolektivnog stanovanja na području grada Visoko. Etažne vlasnike zastupa

predstavnik etažnih vlasnika koji je imenovan odlukom etažnih vlasnika, ili prinudni

predstavnik etažnih vlasnika koji imenovan rješenjem Grada Visoko sa liste kandidata

odabranih po javnom pozivu za obavljanje predmetnih poslova. Etažni vlasnici se na javni

poziv prijavljuju putem predstavnika etažnih vlasnika.

Pravo učešća na ovom javnom pozivu nemaju:

– vlasnici objekata za individualno stanovanje

– vlasnici javnih objekata

– etažni vlasnici jednog ulaza, ukoliko se zgrada sastoji od više ulaza, osim ukoliko

između ulaza postoje fizičke dilatacije.

U slučaju prijave etažnih vlasnika zgrade sa više ulaza, etažni vlasnici svih ulaza se prijavljuju

jednom prijavom, a uz prijavu se dostavlja izjava o određivanju ovlaštenog predstavnika svih

ulaza.

III OBAVEZNA DOKUMENTACIJA

Obavezna dokumentacija je uslov za učešće na Javnom pozivu. Obavezna dokumentacija

mora sadržavati sljedeće:

1. Popunjen Obrazac za prijavu – ovjeren od strane podnosioca prijave (Obrazac 1);

2. Izjava o prihvatanju uslova participiranja na projektu implementacije mjera

energetske efikasnosti na objektima kolektivnog stanovanja – sa potpisima

minimalno 75% etažnih vlasnika zgrade – ovjerena od strane podnosioca prijave

(Obrazac 2).

Potpisi etažnih vlasnika moraju biti vlastoručni, uz navođenje broja lične karte. Jedna

osoba ne može potpisati više etažnih vlasnika, a predstavnik etažnih vlasnika svojom

izjavom garantuje tačnost podataka;

3. Izjava o tačnosti podataka – potpisana od strane predstavnika etažnih vlasnika i

ovjerena od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave ili notara (Obrazac

3);

4. Predmjer i predračun radova izrađen od strane izvođača radova, sa jasno

naznačenim iznosom traženih sredstava za sufinansiranje od strane JKP “Visoko”

d.o.o. Visoko (sufinansiranje JKP “Visoko” d.o.o. Visoko do 40% na ukupne radove, a

u skladu s raspoloživim sredstvima). Predmjer i predračun radova treba da obuhvati sve

radove kako bi se postigla energetska efikasnost, te treba da bude ovjeren od strane

društva koje izdaje predmjer i predračun radova.

5. Fotografije sa 4 strane objekta kolektivnog stanovanja:

6. Odluka ili rješenje o imenovanju predstavnika etažnih vlasnika/prinudnog

predstavnika etažnih vlasnika – original ili ovjerena kopija.

Aplikacije kod kojih je predmet prijave samo dio ukupnog objekta kolketivnog stanovanja

(npr: jedna strana zgrade i sl.), te aplikacije sa cijenama većim od 10% od tržišnih cijena na

dan objave Javnog poziva neće se uzeti u razmatranje.

Priloženi dokumenti moraju biti original ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci, osim gdje

je drugačije naznačeno. Izjavu etažnih vlasnika iz tačke 2. nije potrebno ovjeravati kod

nadležnog organa jedinice lokalne samouprave ili notara.

IV DODATNA DOKUMENTACIJA

Pored obavezne dokumentacije, koja predstavlja uslov za učešće, etažni vlasnici mogu

dostaviti i dodatnu dokumentaciju na osnovu koje će se vršiti ocjena prijava prema

postavljenim kriterijima, i to:

1. Dokaz o izvršenoj zamjeni stolarije na fasadnim otvorima (kopija ugovora, računa ili

Izjava predstavnika etažnih vlasnika ukoliko nema ugovora ili računa)

2. Dokaz o izvršenoj zamjeni krovne konstrukcije (kopija ugovora, računa ili Izjava

predstavnika etažnih vlasnika ukoliko nema ugovora ili računa)

3. Energetski audit za objekat kolektivnog stanovanja – kopija

Izjave iz tačke 1. i 2. se ovjeravaju kod nadležnog organa jedinice lokalne samouprave ili

notara.

V SADRŽAJ PRIJAVE ZA UČEŠĆE U JAVNOM POZIVU

Cjelokupna dokumentacija za učešće treba biti dostavljena prema redoslijedu sa prijavnog

obrasca, kojeg aplikanti mogu preuzeti na internet stranici www.jkpvisoko.ba ili u

prostorijama JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko na adresi Naselje Luke II br. 16, svakim radnim

danom od 07:00 do 15:30 h.

Kompletiranom prijavom se smatra ona prijava koja sadrži obaveznu dokumentaciju traženu

Javnim pozivom. Neblagovremene, nepotpune i prijave koje ne ispunjavaju formalno-pravne

uslove bit će odbačene.

VI KRITERIJ ZA BODOVANJE PRIJAVA

Aplikanti koji blagovremeno dostave kompletnu i valjanu dokumentaciju u skladu formalno-

pravnim uslovima Javnog poziva, bit će rangirani u skladu sa sljedećim kriterijima:

– iznos učešća stanara u sufinansiranju projekta (maksimalno 50 bodova)

– većina zamijenjene stolarije na fasadnim otvorima (20 bodova)

– posjedovanje izrađenog energetskog audita (10 bodova)

– stanje krovne konstrukcije (20 bodova).

Za objekte kolektivnog stanovanja koji budu imali isti broj bodova na rang listi, prednost će

imati prijave koje su pristigle ranije, što će se utvrditi prema otisku prijemnog štambilja u koji

se unosi broj protokola i datum zaprimanja akta.

VII PROVOĐENJE POSTUPKA PO JAVNOM POZIVU

Analizu pristiglih prijava na Javni poziv vršit će Komisija koju posebnim rješenjem imenuje

direktor JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko. Komisija će razmatrati prijave pripremljene na osnovu

Javnog poziva, cijeneći ispunjenost uslova i kriterija za odobravanje istih. Nakon izvršene

analize i ocjene prijava, Komisija će sačiniti i direktoru preduzeća dostaviti Izvještaj o

provedenom postupku sa rang listom uspješnih aplikanata prema osvojenom broju bodova.

Na osnovu dostavljenog Izvještaja direktor preduzeća će donijeti odluku o odabiru korisnika

sredstava po objavljenom Javnom pozivu sa odobrenim iznosima za sufinansiranje. Odluka će

biti objavljena na internet stranici www.jkpvisoko.ba, a svi učesnici će biti obavješteni o

odabiru korisnika sredstava po objavljenom Javnom pozivu u roku od 7 dana od dana

donošenja Odluke. Protiv Odluke o odabiru korisnika sredstava po objavljenom Javnom

pozivu, učesnik Javnog poziva kojem nisu odobrena sredstva može podnijeti prigovor JKP

„Visoko“ d.o.o. Visoko u roku od 5 dana od dana prijema pisanog obavještenja. Po

konačnosti Odluke o odabiru korisnika sredstava, direktor će donijeti konačnu Odluku o

odabiru korisnika sredstava, te će sa odabranim korisnicima zaključiti Ugovor o

sufinansiranju kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze.

U slučaju da se konstatuje da veći broj prijava zadovoljava uslove javnog poziva i da se cijeni

važnost i potreba za realizacijom istih, a doznačena sredstva od strane Grada Visoko nisu

dovoljna za sve prijave, direktor JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko će pismenim putem obavijestiti

Grad Visoko o ostalim sudionicima sa rang liste uspješnih aplikanata, kako bi se eventualno

osigurala i dodatna finansijska sredstva.

VIII NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Prijave na Javni poziv se dostavljaju putem pošte ili predajom na protokol JKP „Visoko“

d.o.o. Visoko, u zatvorenoj koverti, na kojoj na prednjoj strani koverte mora biti navedeno:

JKP „VISOKO“ d.o.o. Visoko

Komisija za provođenje Javnog poziva za sufinansiranje projekata energetske

efikasnosti stambenih zgrada

Naselje Luke broj II 16, 71300 Visoko, sa naznakom:

Prijava na Javni poziv etažnim vlasnicima objekata kolektivnog stanovanja za

sufinansiranje projekata energetske efikasnosti stambenih zgrada – NE OTVARATI

Na zadnjoj strani koverte mora biti navedeno sljedeće: Naziv i adresa podnosioca prijave.

Javni poziv bit će objavljen na internet stranici JKP „Visoko“ d.o.o.

Visoko:  www.jkpvisoko.ba, te internet stranici osnivača Grada Visoko: www.visoko.gov.ba.

Rok za dostavljanje prijava je 30.06.2023. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti pozivom na broj telefona 032/738-600 ili putem e-

mail adrese: info.podrska@jkpvisoko.ba.

OBRAZAC ZA PRIJAVU

IZJAVA O PRIHVATANJU USLOVA

IZJAVA O TAČNOSTI PODATAKA

IZJAVA O ZAMJENI STOLARIJE

IZJAVA O ZAMJENI KROVA