Javni poziv za dodjelu u zakup poslovnih prostora Grada Visoko

Na osnovu člana 9. Odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostora Grada Visoko (“Službeni glasnik Grada Visoko”, broj 04/22) i Odluke o raspisivanju javnog poziva za dodjelu u zakup poslovnih prostora  Grada Visoko br.01/1-02-922/23, Komisija za dodjelu u zakup poslovnih prostora Grada Visoko, raspisuje

 

                                                                     JAVNI POZIV

                  ZA  DODJELU U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA GRADA VISOKO

 

Raspisuje se Javni poziv za dodjelu u zakup poslovnih prostora Grada Visoko

 

I – PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva  su sljedeći poslovni prostori:

 

R. Br. ADRESA k.č. u KO Visoko rok za podnošenje prijave namjena površine prostora u m2 period na koji se daje u zakup zona početni iznos mjesečne zakupnine po 1 m2 /bez PDV) kriteriji i mjerila izbora stanje upotrebljivosti
1. ulica Alije Izetbegovića br. 53 305/1 prema javnom pozivu Specijalizirana trgovina odjećom ili obućom 50m2 5 god. I 6 KM/m2 dodjela putem javnog poziva prema Odluci o dodjeli u zakup poslovnih prostora Grada Visoko član13. kriterij najveći ponuđeni iznos (Sl.glasnik Grada Visoko 04/22) funkcionalan
2. ulica Čaršijska br. 14 3425/2 prema javnom pozivu Tradicionalni obrt 70 m2  

5 god.

I 3 KM/m2 dodjela putem javnog poziva prema Odluci o dodjeli u zakup poslovnih prostora Grada Visoko član13. kriterij najveći ponuđeni iznos (Sl.glasnik Grada Visoko 04/22) funkcionalan
3. ulica Kralja Tvrtka br. 38 976/2 prema javnom pozivu Specijalizirana trgovina odjećom ili obućom 39 m2 5 god. II 5 KM/m2 dodjela putem javnog poziva prema Odluci o dodjeli u zakup poslovnih prostora Grada Visoko član13. kriterij najveći ponuđeni iznos (Sl.glasnik Grada Visoko 04/22) funkcionalan
4. Ulica Mule Hodžića bb 3410 prema javnom pozivu Kancelarijska djelatnost 50 m2 5 god. II 5 KM/m2 dodjela putem javnog poziva prema Odluci o dodjeli u zakup poslovnih prostora Grada Visoko član13. kriterij najveći ponuđeni iznos (Sl.glasnik Grada Visoko 04/22) potrebno adaptirati

II POČETNA CIJENA ZAKUPNINE

Visina zakupnine se određuje prema zoni u kojoj se poslovni prostor nalazi. Početna cijena za svaki pojedinačan prostor zakupnine je data u tačci I (tabela).

 

 

 

III – PERIOD NA KOJI SE POSLOVNI PROSTOR IZDAJ

Ugovor o zakupu poslovnih prostora zaključuje se na period od 5 godina, s mogućnošću produženja istog uz pridržavanje ugovornih obaveza.

 

 

IV – OCJENA PONUDE

 

Najpovoljnijom ponudom se smatra ponuda koja ispunjava  formalno-pravne uslove, odnosno ponuda u prilogu koje je dostavljena sva dokumentacija  tražena javnim pozivom i koja sadrži najveći ponuđeni iznos zakupnine po 1m2.

Ponuđena cijena ne uključuje PDV.

U slučaju da dva ponuđača ponude isti iznos zakupnine, prednost ima  onaj ponuđač koji je ranije dostavio ponudu.

U slučaju da ponuđač koji je ocijenjen kao najpovoljniji odustane od svoje ponude nakon provedenog postupka otvaranja i ocjene ponuda, poslovni prostor se dodjeljuje sljedećem ponuđaču sa rang liste, a pod uslovima najpovoljnije ponude.

V – USLOVI KOJI SE ODNOSE NA STATUS PONUĐAČA

Pravo učešća na konkursu imaju sva fizička lica (koja su podnijela zahtjev za registraciju obrta kod nadležne gradske službe ), obrtnici i pravna lica.

 

Ponuda treba da sadrži:

 

  1. Popunjen obrazac Prijave na javni poziv (Prilog 1.) koja sadrži:

– Ime, prezime, tačnu adresu, kontakt telefon i potpis (za fizičko lice), odnosno puni naziv firme, sjedište ID i PDV broj, podatke o odgovornom licu (ime, prezime, tačna adresa i kontakt telefon), potpis odgovornog lica i pečat ponuđača (za pravno lice);

– preciznu oznaku poslovnog prostora na koji se odnosi ponuda;

– naznaku djelatnosti koja će se obavljati u poslovnom prostoru;

– iznos ponuđene zakupnine koju nudi u KM po m2 (iskazano brojkama i slovima i bez PDV-a), koji ne može biti manji od najnižeg iznosa određenog javnim pozivom;

  1. Potvrdu gradske službe nadležne za poslove finansija o izmirenim obavezama prema Gradu Visoko ne starija od 3 mjeseca;
  2. Ovjerena kopija lične karte i potvrda nadležne Gradske službe da je fizičko lice pokrenulo postupak registracije djelatnosti (za fizička lica) ;
  3. Ovjerena kopija Rješenja nadležne Gradske službe o registrovanoj djelatnosti (za obrtnike);
  4. Ovjerenu kopiju rješenja o upisu u sudski registar (za pravna lica);
  5. Ovjerena kopija Uvjerenje o poreznoj registraciji (ID broj);
  6. Ovjerena kopija Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza (PDV broj, ako je u sistemu PDV-a).

 

 

VI – ROK I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA NA OGLAS

 

Pismene prijave na javni poziv, sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog poziva, podnose se u zatvorenoj  koverti sa čitko naznačenim podacima podnosioca ponude. Prijave se mogu podnijeti do     03.08.2023. godine do 16,00 sati.

Napomena: Ponude moraju prispjeti na Protokol Grada Visoko do navedenog roka bez obzira na način slanja.

Pisane prijave se podnose Komisiji putem Centra za pružanje usluga građanima u Gradskoj upravi Visoko ili preporučeno poštom na adresu: Grad Visoko, ulica Alije Izetbegovića broj 12 A, sa naznakom Komisija za dodjelu u zakup poslovnih prostora Grada Visoko, PONUDA za poslovni prostor u ulici _________________ br. ___ Visoko – ne otvarati.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

VII – DODATNE INFORMACIJE

 

Otvaranje ponuda prispjelih na javni poziv održat će se dana 04.08.2023. godine u maloj sali gradske uprave Visoko sa početkom u 9,00 sati.

Ponuđači mogu prisustvovati otvaranju ponuda.

Prostori koji se daju u zakup mogu se pogledati svakim radnim danom u vremenu od 8,00 do 15,00 sati.

Kontrolu korištenja poslovnih prostora vršit će Služba za finansije, privredu, poslovne prostore i ekonomski razvoj.

 

Zakupac koji ostvaruje pravo na umanjenje zakupnine po osnovu Odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostora (Sl. glasnik Grada Visoko br. 04/22), dužan je prije potpisivanja ugovora da dostavi dokaz o ispunjavanju uslova.

 

Ukoliko učesnik javnog poziva kome je dodijeljen poslovni prostor ne pristupi zaključenju ugovora u roku od 5 dana od dana dostavljanja poziva za zaključenje ugovora, smatrat će se da je odustao od ponude.

 

Za sve dodatne informacije obratiti se na telefon: 032/732-591.

PRIJAVA NA JAVNI POZIV

                                                                                             

                                                                    Komisija za dodjelu u zakup

                                                                 poslovnih prostora Grada Visoko