Javni poziv za dodjelu u zakup poslovnih prostora Grada Visoko za potrebe političkih stranaka koje participiraju u GV Visoko

Na osnovu člana 9. Odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostora Grada Visoko (“Službeni glasnik Grada Visoko”, broj 02/21), Komisija za dodjelu u zakup poslovnih prostora Grada Visoko, raspisuje

JAVNI POZIV ZA  DODJELU U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA GRADA VISOKO

Raspisuje se Javni poziv za dodjelu u zakup poslovnih prostora Grada Visoko za potrebe političkih stranaka koje participiraju u  Gradskom vijeću Visoko.

I – PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva  su sljedeći poslovni prostori:

RBr. ADRESAk.č. u KO Visokorok za podnošenje prijavenamjenapovršine prostora u m2period na koji se daje u zakupzonapočetni iznos mjesečne zakupnine po 1 m2 /bez PDV)kriteriji i mjerila izborastanje upotrebljivosti
1.ulica Čabaravdića br.1- I sprat305/1prema javnom pozivukancelarijska djelatnostkancelarija na spratu              15,26 m25 god.I1,00dodjela putem javnog poziva prema Odluci o dodjeli u zakup poslovnih prostora Grada Visoko član13. kriterij najveći ponuđeni iznosadaptiran, funkcionalan
2.ulica Čabaravdića br.1-I sprat305/1prema javnom pozivukancelarijska djelatnostkancelarija na spratu          20,46 m25 god.I1,00dodjela putem javnog poziva prema Odluci o dodjeli u zakup poslovnih prostora Grada Visoko član13. kriterij najveći ponuđeni iznosadaptiran, funkcionalan
 
 
 
 
 

– POČETNA CIJENA ZAKUPNINE

Visina zakupnine se određuje prema zoni u kojoj se poslovni prostor nalazi. Početna cijena za svaki pojedinačan prostor zakupnine je data u tačci I (tabela).

III – PERIOD NA KOJI SE POSLOVNI PROSTOR IZDAJE

Ugovor o zakupu poslovnih prostora zaključuje se na period od 5 godina.

IV – OCJENA PONUDE

Najpovoljnijom ponudom se smatra ponuda koja ispunjava  formalno-pravne uslove, odnosno ponuda u prilogu koje je dostavljena sva dokumentacija  tražena javnim pozivom i koja sadrži najveći ponuđeni iznos zakupnine po 1m2.

Ponuđena cijena ne uključuje PDV.

U slučaju da dva ponuđača ponude isti iznos zakupnine, prednost ima  onaj ponuđač koji je ranije dostavio ponudu.

U slučaju da ponuđač koji je ocijenjen kao najpovoljniji odustane od svoje ponude nakon provedenog postupka otvaranja i ocjene ponuda, poslovni prostor se dodjeljuje sljedećem ponuđaču sa rang liste, a pod uslovima najpovoljnije ponude.

V – USLOVI KOJI SE ODNOSE NA STATUS PONUĐAČA

Pravo učešća na konkursu imaju političke stranke koje participiraju u radu Gradskog vijeća Visoko

Ponuda treba da sadrži:

  1. Prijavu za javni poziv koja sadrži podatke o identitetu ponuđača: puni naziv , sjedište, ID broj, podatke o odgovornom licu(ime, prezime, tačna adresa i kontakt telefon), potpis odgovornog lica i pečat ponuđača.
  2. Preciznu oznaku poslovnog prostora na koji se odnosi ponuda
  3. Naznaku djelatnosti koja će se obavljati u poslovnom prostoru.
  4. Iznos ponuđene zakupnine koju nudi u KM po 1m2 (iskazana u brojkama i slovima), koji ne može biti manji od najnižeg iznosa određenog javnim pozivom.
  5. Dokaz-potvrda Službe GV Visoko o participaciji u  GV
  6. Ovjerenu kopiju rješenja o registraciji subjekta.

VI – ROK I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA NA OGLAS

Pismene prijave na javni poziv, sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog poziva, podnose se u zatvorenoj  koverti sa čitko naznačenim podacima podnosioca ponude. Prijave se mogu podnijeti do     ­­­­­10.01.2022.godine do 16,00 sati.

Pisane prijave se podnose Komisiji putem Centra za pružanje usluga građanima u Gradskoj upravi Visoko ili preporučeno poštom na adresu: Grad Visoko, ulica Alije Izetbegovića broj 12 A, sa naznakom Komisija za dodjelu u zakup poslovnih prostora Grada Visoko, PONUDA za poslovni prostor u ulici _________________ br. ___ Visoko – ne otvarati.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

VII – DODATNE INFORMACIJE

Otvaranje ponuda prispjelih na javni poziv održat će se dana 14.01.2022.godine u Maloj sali Gradske uprave Visoko sa početkom u 9,00 sati.

Ponuđači mogu prisustvovati otvaranju ponuda.

Prostori koji se daju u zakup mogu se pogledati svakim radnim danom u vremenu od 8,00 do 15,00 sati.

Kontrolu korištenja poslovnih prostora vršit će Služba za urbanizam, stambene, geodetske poslove, i katastar nekretnina Grada Visoko.

Ukoliko učesnik javnog poziva kome je dodijeljen poslovni prostor ne pristupi zaključenju ugovora u roku od 15 dana od dana dostavljanja poziva za zaključenje ugovora, smatrat će se da je odustao od ponude.

Za sve dodatne informacije obratiti se na telefon: 032/732-507 i 732-548.