Javni poziv za dodjelu u zakup poslovnih prostora Grada Visoko

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Zeničko-dobojski kanton

GRAD VISOKO                                                                   

Komisija  za dodjelu u  zakup poslovnih prostora Grada Visoko

Na osnovu člana 9. Odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostora Grada Visoko (“Službeni glasnik Grada Visoko”, broj 02/21), Komisija za dodjelu u zakup poslovnih prostora Grada Visoko, raspisuje

                                                                     JAVNI POZIV

                  ZA  DODJELU U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA GRADA VISOKO

Raspisuje se Javni poziv za dodjelu u zakup poslovnih prostora Grada Visoko

I – PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva  su slijedeći poslovni prostori:

RBr. ADRESAk.č. u KO Visokorok za podnošenje prijavenamjena prema mišljenju Službe za finansije,privredi i društvene djelatnostipovršine prostora u m2period na koji se daje u zakupzonapočetni iznos mjesečne zakupnine po 1 m2 /bez PDV)kriteriji i mjerila izborastanje upotrebljivosti
1.Ul. Kralja Tvrtka br. 38976/2prema javnom pozivutrgovinska djelatnost i to specijalizirana tgovina na malo odjećom, tekstilnom robom, kozmetičkim i toaletnim proizvodima39,005 god.II5,00dodjela putem javnog poziva prema članu 13. Odluke. kriterij najveći ponuđeni iznosfunkcionalan
2.Ul. Kralja Tvrtka br. 30A974/1prema javnom pozivuzanatska djelatnost uslužnog karaktera ili kancelarijska djelatnost18,005 god.II5,00 kancelarijska djelatnost     2,00 zanatskadodjela putem javnog poziva prema članu 13. Odluke. kriterij najveći ponuđeni iznosneuslovan   potrebno ulaganje
3.Ul. Kralja Tvrtka br. 30974/1prema javnom pozivuzanatska djelatnost uslužnog karaktera ili kancelarijska djelatnost18,005 god.II5,00 kancelarijska djelatnost  2,00 zanatskadodjela putem javnog poziva prema članu 13. Odluke. kriterij najveći ponuđeni iznosneuslovan   potrebno ulaganje
4.Ul. Čaršijska br. 11019prema javnom pozivutrgovinska djelatnost i to specijalizirana tgovina na malo odjećom, tekstilnom robom, kozmetičkim i toaletnim proizvodima59,925 god.I6,00dodjela putem javnog poziva prema članu 13. Odluke. kriterij najveći ponuđeni iznosneuslovan   potrebno ulaganje
5.Ul. Alije Izetbegovića br. 35407/1prema javnom pozivutrgovinska djelatnost i to specijalizirana trgovina na malo odjećom, tekstilnom robom, obućom, kozmetičkim i toaletnim proizvodima30,005 god.I6,00dodjela putem javnog poziva prema članu 13. Odluke. kriterij najveći ponuđeni iznosfunkcionalan
6.Ul. Dr.Džananovića br.2307/2prema javnom pozivuugostiteljska djelatnost tipa caffe57+83  bašta=140,00 m25 god.I13 KMdodjela putem javnog poziva prema članu 13. Odluke. kriterij najveći ponuđeni iznosuslovan, potrebno riješiti kanalizaciju u objektu/priključiti objekat na gradsku kanalizaciju
7.Ul. Čaršijska bb3415prema javnom pozivuugostiteljska djelatnost tip fast-food ili bosanska kafana63,365 god.I6,00dodjela putem javnog poziva prema članu 13. Odluke. kriterij najveći ponuđeni iznosfunkcionalan

II – POČETNA CIJENA ZAKUPNINE

Visina zakupnine se određuje prema zoni u kojoj se poslovni prostor nalazi. Početna cijena za svaki pojedinačan prostor zakupnine je data u tačci I (tabela).

III – PERIOD NA KOJI SE POSLOVNI PROSTOR IZDAJE

Ugovor o zakupu poslovnih prostora zaključuje se na period od 5 godina.

IV – OCJENA PONUDE

Najpovoljnijom ponudom se smatra ponuda koja ispunjava  formalno-pravne uslove, odnosno ponuda u prilogu koje je dostavljena sva dokumentacija  tražena javnim pozivom i koja sadrži najveći ponuđeni iznos zakupnine po 1m2.

Ponuđena cijena ne uključuje PDV.

U slučaju da dva ponuđača ponude isti iznos zakupnine, prednost ima  onaj ponuđač koji je ranije dostavio ponudu.

U slučaju da ponuđač koji je ocijenjen kao najpovoljniji odustane od svoje ponude nakon provedenog postupka otvaranja i ocjene ponuda, poslovni prostor se dodjeljuje sljedećem ponuđaču sa rang liste.

V – USLOVI KOJI SE ODNOSE NA STATUS PONUĐAČA

Pravo učešća na konkursu imaju pravna i fizička lica registrovana za obavljanje jedne od djelatnosti koje se mogu obavljati u poslovnim prostorima navedenim u tačci I Javnog poziva, kao i lica koja su podnijela zahtjev nadležnom organu za izdavanje rješenja o obavljanju navedenih privrednih djelatnosti, uz uslov da nemaju neizmirenih obaveza prema Gradu Visoko.

Ponuda treba da sadrži:

  1. Prijavu za javni poziv koja sadrži podatke o identitetu ponuđača: ime, prezime, tačnu adresu, JMBG,kontakt telefon(za fizička lica), odnosno puni naziv firme, sjedište, ID i PDV broj, podatke o odgovornom licu(ime, prezime, tačna adresa i kontakt telefon), potpis odgovornog lica i pečat ponuđača(za pravna lica).
  2. Preciznu oznaku poslovnog prostora na koji se odnosi ponuda
  3. Naznaku djelatnosti koja će se obavljati u poslovnom prostoru.
  4. Iznos ponuđene zakupnine koju nudi u KM po 1m2 (iskazana u brojkama i slovima), koji ne može biti manji od najnižeg iznosa određenog javnim pozivom.
  5.  Dokaz  o izmirenim obavezama prema GraduVisoko (potvrda gradske službe nadležne za 

     poslove finasija koja nije starija od tri mjeseca).

  • Ovjerenu kopiju rješenja o registraciji subjekta, odnosno dokaz o podnesenom zahtjevu   

    nadležnom organu za odobrenje obavljanja privredne djelatnosti,

VI – ROK I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA NA OGLAS

Pismene prijave na javni poziv, sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog poziva, podnose se u zatvorenoj  koverti sa čitko naznačenim podacima podnosioca ponude. Prijave se mogu podnijeti do     ­­­­­12.07.2021.godine do 16,00 sati.

Pisane prijave se podnose Komisiji putem Centra za pružanje usluga građanima u Gradskoj upravi Visoko ili preporučeno poštom na adresu: Grad Visoko, ulica Alije Izetbegovića broj 12 A, sa naznakom Komisija za dodjelu u zakup poslovnih prostora Grada Visoko, PONUDA za poslovni prostor u ulici _________________ br. ___ Visoko – ne otvarati.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

VII – DODATNE INFORMACIJE

Otvaranje ponudaprispjelih na javni poziv održat će se dana 15.07.2021.godine u maloj sali gradske uprave Visoko sa početkom u 9,00 sati.

Ponuđači mogu prisustvovati otvaranju ponuda.

Prostori koji se daju u zakup mogu se pogledati svakim radnim danom u vremenu od 8,00 do 15,00 sati.

Kontrolu korištenja poslovnih prostora vršit će Služba za urbanizam, stambene, geodetske poslove, i katastar nekretnina Grada Visoko.

Ukoliko učesnik javnog pozia kome je dodijeljen poslovni prostor ne pristupi zaključenju ugovora u roku od 15 dana od dana dostavljanja poziva za zaključenje ugovora, smatrat će se da je odustao od ponude.

Za sve dodatne informacije obratiti se na telefon: 032/732-507 i 732-548.

                                                                    Komisija za dodjelu u zakup

                                                                 poslovnih prostora Grada Visoko