Javni poziv za dodjelu u zakup prostora u KSC “Mladost” Visoko

Na osnovu članova 15. i 24. Pravila JU “Centar za kulturu, sport i informisanje” Visoko broj: 01/1-187/21 od 21.4.2021. godine i Odluke Upravnog odbora broj: 01/3-09/21 od 29.09.2021. godine, direktorica objavljuje

JAVNI POZIV

za dodjelu u zakup prostora u KSC “Mladost” Visoko

Raspisuje se Javni poziv za dodjelu u zakup prostora u KSC “Mladost” Visoko za potrebe održavanja sportskih aktivnosti.

I   – PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je prostor sa ostavom i svlačionicama, koji je isključivo namijenjen za održavanje fitness i kondicionih treninga u KSC “Mladost” Visoko, ulica Branilaca bb, 71300 Visoko i to:

 1. Prostor – 102 m²

2. Ostava – 10 m²

3. Svlačionice – 24 m²

II    – POČETNA CIJENA ZAKUPNINE

Visina zakupnine se određuje prema unaprijed definiranim cijenama kvadrata u KSC “Mladost” Visoko, a koje se odnose na sljedeće:

 1. Prostor – 7 KM po m²
 2. Ostava – 3,5 KM po m²
 3. Svlačionice – 4 KM po m²

Ukupna početna cijena za prostor sa ostavom i svlačionicama je 845 KM sa PDV-om, te uključenim troškovima električne energije, vode i grijanja.

Napomena: U slučaju da ponuđač želi koristiti fitness opremu koja je u vlasništvu JU “Centar za kulturu, sport i informisanje” Visoko, ista će se obračunavati mjesečno dodatnih 200 KM.

III    – PERIOD NA KOJI SE PROSTOR IZDAJE

Ugovor o zakupu prostora u KSC “Mladost” Visoko zaključuje se na period od 5 godina, s tim da se obnavlja svake kalendarske godine.

IV    – OCJENA PONUDE

Najpovoljnijom ponudom se smatra ponuda koja ispunjava formalno-pravne uslove, odnosno ponuda u prilogu koje je dostavljena sva dokumentacija tražena javnim pozivom i koja sadrži najveći ponuđeni iznos zakupnine po 1m2.

Ponuđena cijena uključuje PDV.

U slučaju da dva ponuđača ponude isti iznos zakupnine, prednost ima onaj ponuđač koji je ranije dostavio ponudu.

U slučaju da ponuđač koji je ocijenjen kao najpovoljniji odustane od svoje ponude nakon provedenog postupka otvaranja i ocjene ponuda, prostor iz predmeta Javnog poziva se dodjeljuje sljedećem ponuđaču sa rang liste, a pod uslovima najpovoljnije ponude.

V  – USLOVI KOJI SE ODNOSE NA STATUS PONUĐAČA
Pravo učešća na Javnom pozivu imaju fizička lica sa certifikatom ili uvjerenjem za obavljanje sportskih aktivnosti, pravna lica registrirana za obavljanje sportske djelatnosti i sportska udruženja/sportski klubovi koji ispunjavaju sljedeće uslove:
 1. da imaju sjedište ili prebivalište na području Bosne i Hercegovine;
 2. da su podnijeli narativni i finansijski izvještaj o utrošku sredstava za 2021. godinu (ukoliko su finansirani iz Budžeta Grada),
 3. da su registrirani za obavljanje sportske djelatnosti;
 4. da posjeduju certifikat ili uvjerenje za obavljanje sportske aktivnosti

Napomena: Prednost imaju sportski klubovi koji su u sistemu ligaškog takmičenja, (nivo: Bosna i Hercegovina, Federacija BiH, Kanton).

* Ponuda treba da sadrži:
 1. Fizička lica: Ovjerenu izjavu- podatke o podnosiocu prijave i to: ime, adresa, broj telefona, e-mail; CIPS-uvjerenje o prebivalištu, certifikat ili uvjerenje za obavljanje sportskih aktivnosti; potvrdu iz banke sa brojem računa i likvidnosti istog ne stariju od 1 mjeseca; Iznos ponuđene zakupnine koju ponuđač nudi u KM po 1m2 (iskazana u brojkama i slovima), koji ne može biti manji od najnižeg iznosa određenog javnim pozivom.
 2. Pravna lica: Ovjerenu izjavu- podatke o podnosiocu prijave i to: ime, prezime i pozicija osobe odgovorne za zastupanje i predstavljanje pravnog lica, adresa, broj telefona, e-mail; rješenje o registraciji pravnog lica gdje se može vidjeti registracija za obavljanje sportske djelatnosti; potvrdu iz banke sa brojem računa i likvidnosti istog ne stariju od 1 mjeseca; Iznos ponuđene zakupnine koju ponuđač nudi u KM po 1m2 (iskazana u brojkama i slovima), koji ne može biti manji od najnižeg iznosa određenog javnim pozivom.
 3. Sportska udruženja/Sportski klub: Ovjerenu izjavu- podatke o podnosiocu prijave i to: ime, prezime i pozicija osobe odgovorne za zastupanje i predstavljanje sportskog udruženja/sportskog kluba, adresa, broj telefona, e-mail; rješenje o registraciji sportskog udruženja/sportskog kluba gdje se može vidjeti registracija za obavljanje sportske djelatnosti; potvrdu ili ovjerenu izjavu da se sportsko udruženje/sportski klub nalazi u sistemu ligaškog takmičenja; potvrdu iz banke sa brojem računa i likvidnosti istog ne stariju od 1 mjeseca; potvrdu o podnesenom narativnom i finansijskom izvještaju o utrošku sredstava za 2021. godinu (ukoliko su finansirani iz Budžeta Grada); Iznos ponuđene zakupnine koju ponuđač nudi u KM po 1m2 (iskazana u brojkama i slovima), koji ne može biti manji od najnižeg iznosa određenog javnim pozivom.

Napomena: Dokumenti koji se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uslova moraju biti originalni ili ovjerene kopije. Isti se neće vraćati nakon okončanja procedure javnog oglašavanja.

VI    – ROK I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA NA JAVNI POZIV

Pismene prijave na javni poziv sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog poziva, podnose se u zatvorenoj koverti sa čitko naznačenim podacima podnosioca ponude. Prijave se mogu podnijeti u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

Pisane prijave se podnose u Kulturnom centru Altindag-Visoko, Prijeko bb, 71300 Visoko ili preporučeno poštom na adresu: JU “Centar za kulturu, sport i informisanje” Visoko, Alije Izetbegovića br.27, 71300 Visoko sa naznakom

“Prijava na javni poziv za dodjelu u zakup prostora u KSC “Mladost” Visoko” – NE OTVARATI.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

VII    – DODATNE INFORMACIJE

Otvaranje ponuda prispjelih na javni poziv održat će se dana 04.07.2022.godine u Kulturnom centru Altindag-Visoko sa početkom u 11:00 sati. Ponuđači mogu prisustvovati otvaranju ponuda.

Prostor koji se daje u zakup može se pogledati svakim radnim danom u vremenu od 8:00 do 16:00 sati sa ranijom najavom dolaska.

Ukoliko učesnik javnog poziva kome je dodijeljen prostor ne pristupi zaključenju ugovora u roku od 15 dana od dana dostavljanja poziva za zaključenje ugovora, smatrat će se da je odustao od ponude.

Za sve dodatne informacije obratiti se na kontakt telefon: 061/935-820 (Nimeta Čosić)