Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata za mlade iz budžeta Grada Visoko za 2022.godinu

Na osnovu člana 14. Zakona o mladima Federacije Bosne iHercegovine (“Službene novine FBiH”, broj: 36/10), Strategije prema mladima Grada Visoko 2020-2024. godine (“Službeni glasnik Grada Visoko”, broj: 6/20) i Budžeta Grada za 2022. godinu (“Službeni glasnik Grada Visoko”, broj: 13/21 i 03/22),  na prijedlog Službe za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti, Gradonačelnik objavljuje:

JAVNI POZIV

za finansiranje/sufinansiranje projekata za mlade

iz Budžeta Grada Visoko za 2022. godinu

         Grad Visoko poziva udruženja/organizacije civilnog društva/fondacije da dostave prijedloge projekata za dodjelu sredstava za projekte za mlade iz Budžeta Grada Visoko za 2022. godinu, koji su u skladu sa aktivnostima navedenim u Strategiji prema mladima Grada Visoko 2020-2024. godine, iz sljedećih oblasti:

 • neformalno obrazovanje/edukacije (programi iz oblasti omladinskog aktivizma edukacije u cilju poticanja omladinskog poduzetništva i zapošljavanja, kursevi stranih jezika i dr);
 • promocija zdravih stilova života i socijalne zaštite (borba protiv aktuelnih poroka, zaštita reproduktivnog zdravlja, prevencija vršnjačkog nasilja, podrška mladim s posebnim potrebama i socijalno isključenim kategorijam mladih osoba);
 • organizovano provođenje slobodnog vremena kroz kulturno-sportske, rekreativne aktivnosti i kreativno izražavanje (koncerti, pozorišne prestave, izložbe, promocija i afirmacija stvaralaštva mladih);
 • izgradnja i razvoj lokalne zajednice (aktivnosti koje potiču i uključuju mlade u razvoj lokalne zajednice, promovisanje omladinskog aktivizma, volonterizma, timskog rada).

PRAVO UČEŠĆA/ DODJELA SREDSTAVA

           Pravo učešća i dodjelu sredstava po ovom Javnom pozivu imaju udruženja/organizacije civilnog društva /fondacije koji ispunjavaju sljedeće uslove:

 • da su osnovani i registrovani u Bosni i Hercegovini;
 • da svoje aktivnosti realizuju na području Grada Visoko;
 • da su po prethodnom javnom pozivu ispunili obavezu podnošenja izvještaja o namjenskom utrošku sredstava;
 • da nisu ogranak i da ne obavljaju aktivnosti u ime političke partije;
 • projekti namijenjeni mladima od 15 do 30 godina starosti sa područja Grada Visoko;
 • projektni prijedlozi koji će se realizovati do 31.12.2022. godine.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 1. Popunjen Prijavni obrazac (prilog u javnom pozivu),
 2. Popunjen obrazac Projektnog prijedloga (prilog u javnom pozivu),
 3. Rješenje o registraciji (Izvadak iz Registra ne stariji od 3 mjeseca),
 4. Uvjerenje o poreskoj registraciji – identifikacioni broj,
 5. Bilans stanja i bilans uspjeha za 2021. godinu ovjeren od strane nadležne agencije za finansijsko poslovanje,
 6. Potvrda banke o postojanju transakcijskog računa, dokaz da račun nije blokiran (ne starije od 3 mjeseca),

NAPOMENA

         Dokumenti koji se dostavljaju kao dokaz trebaju biti original ili ovjerene kopije, a obrasci moraju biti potpisani od strane osobe ovlaštene za zastupanje aplikanta i ovjerene pečatom aplikanta.

PROJEKTI KOJI SE NEĆE FINANSIRATI:

 • aktivnosti koje se planiraju van grada Visoko;
 • projekti usmjereni na promociju političke stranke i projekti koji su namjenjeni za isključivu dobit pojedinca;
 • dodjeljivanje granta trećoj strani, kupovina nekretnine, investicije, stručna usavršavanja, školovanje, retroaktivno finansiranje projekata i drugo;
 • projekti kojima je predviđen dio administrativnih troškova veći od 20% od ukupnih troškova projekta.

NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA

Dokumentacija za prijavu na Javni poziv (obrasci) može se naći na web stranici Grada Visoko www.visoko.gov.ba  .

           Prijava na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 8:00 do 14:00 sati, na sljedeću adresu, sa naznakom „Za Javni poziv za finansiranje /sufinansiranje projekata za mlade iz Budžeta Grada Visoko za 2022. godinu – NE OTVARAJ“:

Grad Visoko:  Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti

Centar za pružanje usluga građanima Grada Visoko

Alije Izetbegovića 12A,

71300 Visoko

Bosna i Hercegovina

Rok za predaju aplikacija je 23.06. 2022. godine, u 14:00 sati.

PROJEKTNI PRIJEDLOG

PRIJAVNI OBRAZAC