Javni poziv za iskaz interesa za uklanjanje i zbrinjavanje napuštenih pasa i pasa lutalica sa područja grada Visoko

U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja („.Sl.glasnik BiH“ broj: 25/09 i 9/18),  člana 30. Statuta Grada Visoko („Službeni glasnik Grada Visoko“ broj: 10/21), Budžeta Grada Visoko za 2022. godinu  („Službeni glasnik Grada Visoko“, broj: 13/21) i Odluke o izvršenju Budžeta Grada Visoko za 2022. godinu („Sl.glasnik Grada Visoko“, broj: 13/21), Grad Visoko objavljuje:

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA

za uklanjanje i zbrinjavanje napuštenih pasa i pasa lutalica sa područja grada Visoko

1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je iskazivanje interesa za uklanjanje i zbrinjavanje napuštenih pasa i pasa lutalica sa područja grada Visoko.

Pod pojmom uklanjanja i zbrinjavanja napuštenih pasa i pasa lutalica podrazumijeva se hvatanje pasa lutalica, napuštenih i izgubljenih pasa, njihov adekvatan smještaj, posjedovanje potrebne opreme za čuvanje, hranjenje i osiguranje veterinarske zdravstvene zaštite i njege pasa, te pronalazak adekvatnog udomljenja za pse a sve u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja i drugih relevantnih propisa.

2. PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na javnom pozivu imaju udruženja građana koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koje su predmet javnog poziva. Sredstva za ove namjene su planirana u budžetu Grada Visoko za 2022. godinu.

3. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz Prijavu na Javni poziv potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:

– Prijedlog projekta za uklanjanje i zbrinjavanje napuštenih pasa i pasa lutalica sa područja grada Visoko,

– Kopija Rješenja o registraciji za traženu djelatnost,

– Kopija Uvjerenja o poreskoj registraciji – identifikacioni broj,

– Podaci o udruženju kao podnosiocu zahtjeva (naziv i sjedište udruženja),

– Podaci o odgovornoj osobi (ime i prezime, kopija lične karte),

– Dokaz da je zemljište na kojem se realizuje projekat udaljeno od naseljenog mjesta min. – 250 m i ukupne površine min. – 2.000 m2 (dostaviti skicu lokacije),

– Pravni osnov korištenja zemljišta (dokaz o vlasništvu – zk. izvadak ili Ugovor o zakupu zemljišta),

– Izjavu o planiranom broju radnika zaduženih za brigu o psima, njihova stručna sprema i poslovi koje će obavljati,

– Kratak opis dosadašnjeg iskustva na poslovima uklanjanja, zbrinjavanja i udomljavanja napuštenih pasa i pasa lutalica,

– Način osiguranja veterinarske zaštite pasa – Ugovor sa Veterinarskom stanicom,

– Dokaz o posjedovanju opreme za hvatanje pasa u skladu sa Zakonom,

– Dokaz o posjedovanju aktivnog žiro računa.

Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji koja ne smije biti starija od 3 (tri) mjeseca računajući od dana prijave na Javni poziv.

4. PREGLED PRIJAVA

Gradonačelnik će posebnim rješenjem imenovati Komisiju čiji je zadatak otvaranje i pregled  pristiglih prijava po javnom pozivu.

5. DOSTAVA PRIJAVA

Prijave dostaviti u roku od 7 (sedam) dana od dana objave javnog poziva na web stranici Grada Visoko, a najkasnije do 13.01.2022. godine do 15,00 sati.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti predmet razmatranja.

Prijave slati u zatvorenoj koverti na adresu:

GRAD VISOKO

SLUŽBA ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ, KOMUNALNE POSLOVE,

ZAŠTITU OKOLINE I JAVNE NABAVKE

Alije Izetbegovića 12 A, 71300 Visoko

Sa naznakom – „Prijava na Javni poziv za iskaz interesa Za uklanjanje i zbrinjavanje napuštenih pasa i pasa lutalica sa područja grada Visoko“