Javni poziv za iskaz interesa za uklanjanje, zbrinjavanje i smještaj pasa lutalica

U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja („.Sl. glasnik BiH“ broj: 25/09 i 9/18),  člana 30. Statuta Grada Visoko („Službeni glasnik Grada Visoko“, broj: 10/21) i  Budžeta Grada Visoko za 2022. godinu  („Službeni glasnik Grada Visoko“, broj: 13/21), Grad Visoko objavljuje:

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA

za uklanjanje, zbrinjavanje i smještaj pasa lutalica sa područja grada Visoko u azil za pse

1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je iskazivanje interesa za uklanjanje, zbrinjavanje  i smještaj pasa lutalica sa područja grada Visoko u azil za pse.

Pod pojmom uklanjanja, zbrinjavanja  i smještaj pasa lutalica u azil za pse podrazumijeva se hvatanje pasa lutalica, njihov adekvatan smještaj – azil za pse, posjedovanje potrebne opreme za čuvanje, hranjenje i osiguranje veterinarske zdravstvene zaštite i njege pasa, te pronalazak adekvatnog udomljenja za pse, a sve u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja i drugih relevantnih propisa.

2. PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na javnom pozivu imaju pravna i fizička lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koje su predmet javnog poziva.

3. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz Prijavu na Javni poziv potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:

– Prijedlog projekta za uklanjanje i zbrinjavanje pasa lutalica sa područja grada Visoko,

– Rješenje o registraciji za djelatnost koja je predmet ovog javnog poziva (original ili ovjerena kopija),

– Kopija Uvjerenja o poreskoj registraciji – identifikacioni broj,

– Podaci o pravnom licu ili udruženju kao podnosiocu zahtjeva (naziv i sjedište pravnog lica ili udruženja),

– Podaci o odgovornoj osobi (ime i prezime, kopija lične karte),

–  Dokaz o postojanju  objekta azila za pse – Rješenje nadležnog organa za upotrebu objekta,

– Izjavu o planiranom broju radnika zaduženih za brigu o psima, njihova stručna sprema i poslovi koje će obavljati,

– Kratak opis dosadašnjeg iskustva na poslovima uklanjanja, zbrinjavanja i udomljavanja napuštenih pasa i pasa lutalica,

– Način osiguranja veterinarske zaštite pasa – Ugovor sa Veterinarskom stanicom,

– Dokaz o posjedovanju opreme za hvatanje pasa u skladu sa Zakonom,

– Dokaz o posjedovanju aktivnog žiro računa.

Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji koja ne smije biti starija od 3 (tri) mjeseca računajući od dana prijave na Javni poziv.

4. PREGLED PRIJAVA

Gradonačelnik će posebnim rješenjem imenovati Komisiju čiji je zadatak otvaranje i pregled  pristiglih prijava po javnom pozivu.

5. DOSTAVA PRIJAVA

Prijave dostaviti u roku od 7 (sedam) dana od dana objave javnog poziva na web stranici Grada Visoko.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti predmet razmatranja.

Prijave slati u zatvorenoj koverti na adresu:

GRAD VISOKO

SLUŽBA ZA INFRASTRUKTURU, EKOLOGIJU, KOMUNALNE I INSPEKCIJSKE POSLOVE

Alije Izetbegovića 12 A, 71300 Visoko

Sa naznakom – „Prijava na Javni poziv za iskaz interesa za uklanjanje, zbrinjavanje i smještaj pasa lutalica sa područja grada Visoko u azil za pse”