Javni poziv za izbor najljepše bašte/balkona na području grada Visoko

Na osnovu Programa ulaganja sredstava iz Fonda za zaštitu okoline Ze-Do kantona na području grada Visoko za 2021.godinu, Budžeta Grada Visoko za 2021. godinu (“Službeni glasnik Grada Visoko”, broj: 02/21) i Odluke o izvršenju Budžeta Grada Visoko za 2021. godinu (“Službeni glasnik Grada Visoko”, broj: 02/21),  Grad Visoko, Služba za  lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke objavljuje:

                                                           JAVNI POZIV

                          za izbor najljepše bašte/balkona na području grada Visoko

Pozivaju se svi zainteresovani građani da uzmu učešće u izboru najljepše bašte/balkona na području grada Visoko za 2021. godinu.

Svi zainteresovani se mogu prijaviti putem e-mail-a lervisoko@gmail.com ili lično u Centru za pružanje usluga građanima najkasnije do 09.07.2021. godine.

Prijava treba sadržavati ime i prezime, adresu i kontakt telefon kandidata.

Grad Visoko će imenovati Komisiju koja će izvršiti obilazak prijavljenih lokacija u saradnji sa JU “Centar za kulturu, sport i informisanje” Visoko, te proglasiti najuspješnije i dodjeliti prigodne poklone.

                                                                                   Grad Visoko       

                                                                          Služba za lokalni ekonomski razvoj,

                                                               komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke