Javni poziv za kandidovanje Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda

Na osnovu člana 9. Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave (“Službene novine Federacije BiH”, br. 19/03, 38/05, 2/06 i 8/06), odredaba Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2022. godinu, („Službene novine Federacije BiH”, broj 42/22), Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije o b j a v l j u j e

JAVNI POZIV

ZA KANDIDOVANJE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA TRAJNOG REVOLVING FONDA KOD UNION BANKE D.D. SARAJEVO, FEDERALNOG MINISTARSTVA ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE ZA DUGOROČNO FINANSIRANJE PROJEKATA PUTEM DODJELE KREDITA ZA 2022. GODINU

I.  PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet poziva je prikupljanje zahtjeva za odabir korisnika kreditnih sredstava, u skladu sa Programom utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2022. godinu (u daljem tekstu: Program), („Službene novine Federacije BiH”, broj 42/22).

II.  PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju privredna društva sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine čija je primarna djelatnost definisana djelatnostima proizvodnje u sljedećim sektorima industrijske proizvodnje:

−    Metalna, elektro i automobilska industrija,

−    Industrija građevinskog materijala i nemetala,

−    Drvna, papirna i grafička industrija,

−    Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće i

−    Hemijska, farmaceutska industrija i industrija gume i plastike, te da zapošljavaju najmanje deset (10) zaposlenika.

III.   SVRHA DODJELE SREDSTAVA

Cilj ovog Javnog poziva je stvaranje povoljnijeg okruženja i poboljšanje uslova za poslovanje u svim dijelovima Federacije Bosne i Hercegovine.

Pozajmljivanje sredstava vrši se u cilju:

−    rasta broja novouposlenih,

−    rasta produktivnosti radne snage,

−    rasta indeksa industrijske proizvodnje,

−    povećanja proizvodnih kapaciteta,

− uvođenja novih naprednijih tehnologija i tehnoloških postupaka, kao i unapređenja postojećih tehnologija i tehnoloških postupaka i reinženjeringa,

− razvoja novih proizvoda, proizvodnih procesa ili usluga sa većom dodanom vrijednosti,

−    povećanja konkurentnosti,

−    porasta prometa i

−    poboljšanja općeg privrednog stanja i dr.

IV.   KRITERIJI ZA IZBOR KORISNIKA

Pozajmljivanje sredstava prema Javnom pozivu može biti odobreno ako su ispunjeni sljedeći, osnovni, kriteriji:

–   osnovana po Zakonu o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“, broj 81/15)

− da su privredna društva sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine čija je primarna djelatnost definisana djelatnostima proizvodnje u sektorima navedenim u tački 2. Javnog poziva,

−    da zapošljavaju najmanje deset (10) zaposlenika.

Privredna društva koja apliciraju za dodjelu sredstava moraju biti registrovana najmanje godinu dana prije dana podnošenja zahtjeva za dodjelu sredstava po Programu i trebaju imati slobodan kolateral kako bi se Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije (u daljem tekstu: Ministarstvo) u C-teretnom listu, moglo upisati, isključivo, kao založni povjerilac I reda i u registru zaloga kao založni povjerilac I reda.

Izuzetak od ovog pravila se odnosi na činjenicu kada je Ministarstvo već upisano kao založni povjerilac I reda.

U slučaju da imamo istovremeno više zahtjeva za dodjelu sredstava prednost ostvaruje privredno društvo koje prvi put aplicira za dodjelu sredstava.

Napomena:

−    ne uzimaju se u razmatranje privredna društva koja su prema mišljenju Banke o bonitetu klijenta ocijenjena sa „negativno“ i „bez mišljenja“, kao i privredna društva kod kojih se Ministarstvo ne može upisati u C-teretnom listu kao založni povjerilac I reda.

Korisnici ne mogu biti privredna društva:

−    koja se nalaze u stečaju ili u postupku likvidacije,

−    koja imaju nepodmiren dug prema federalnim i državnim institucijama, osim ako isti nije reprogramiran važećim dokumentom,

−    od kojih je zatražen povrat sredstava, a nije u cjelosti završen

−    koja ne ispunjavaju uslove za otvaranje transakcijskog računa kod Banke,

−    koja bez prekida posluju kraće od 12 mjeseci i/ili ne posjeduju zvanične finansijske izvještaje,

− koja imaju iskazan gubitak iznad visine kapitala prema posljednjem zvaničnom finansijskom izvještaju,

− čiji kapital prema posljednjem zvaničnom bilansu stanja ima vrijednost nižu od iznosa traženog kredita i

− koja prema CRK izvještaju Centralne Banke Bosne i Hercegovine imaju tekuće plasmane u finansijskim institucijama u kategoriji lošijoj od B (osim u slučaju da obezbijede dokaz o urednom izmirivanju obaveza).

Pod ulaganjem se smatra ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja se odnosi na unapređenje procesa proizvodnje kroz razvoj novih proizvoda i unapređenje postojećih proizvodnih linija. Navedeno podrazumijeva i aktivnosti koje su započete najkasnije godinu dana (12 mjeseci) unazad od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu sredstava po ovom Programu. Ponude, predračuni ili ugovori ne smiju biti od dobavljača ili izvođača koji je povezana osoba sa podnositeljem zahtjeva za dodjelu sredstava po Programu.

Povezanom osobom iz prethodnog stava se smatra društvo:

−    koje ima istog vlasnika i/ili suvlasnika kao podnositelj zahtjeva,

−    kojem je podnositelj zahtjeva vlasnik/suvlasnik,

−    koje je vlasnik/suvlasnik podnositelja zahtjeva,

−    čiji je vlasnik/suvlasnik bračni drug ili lice koje živi u istom domaćinstvu sa vlasnikom/suvlasnikom podnositelja zahtjeva i

−    koje ima zajedničke članove nadzornog odbora i/ili uprave sa podnositeljem zahtjeva.

Neprihvatljivim troškovima i ulaganjima po ovom Programu, smatraju se:

−    kupovina potrošne robe, sirovina, repromaterijala i rezervnih dijelova,

−    troškovi carinjenja, prevoza i stavljanja u pogon kupljenje opreme,

−    troškovi edukacije,

−    troškovi laboratorijskih testova,

−    troškovi različitih studija i mišljenja i

−    troškovi PDV-a.

Sredstva se dodjeljuju u skladu sa Zakonom o sistemu državne pomoći („Službene novine Federacije BiH“, broj 10/12) i Uredbom o namjeni, kriterijima i uslovima za dodjelu državne pomoći u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 27/18), odnosno po pravilima za dodjelu državne pomoći male vrijednosti (de minimis državna pomoć), kojima je definisano da se de minimis državna pomoć može dodjeliti pojedinačnom privrednom društvu u visini do 200.000 €, u bilo kom periodu u toku tri uzastopne fiskalne godine.

Državnu pomoć po ovom Programu čini samo iznos kamate koji nastaje kao razlika između referentne kamatne stope (utvrđene kod Union banke d.d. Sarajevo) i stope po kojoj je odobren kredit, odnosno koja je definisana Programom (0,5%). De minimis državna pomoć ne može se dodijeliti između ostalog privrednim društvima u teškoćama i za podsticanje izvoza.

V.                                                            
SREDSTVA PREDVIĐENA ZA DODJELU

Sredstva predviđena za pozajmljivanje po ovom Programu čine:

−    Sredstva planirana Budžetom Federacije Bosne i Hecegovine za 2022. godinu u razdjelu 17, ekonomski kod 8226 u ukupnom iznosu od 2.500.000,00 KM;

− saldo sredstava zatečenih na računu u Union banci (u daljem tekstu: Banka) na dan 31.03.2022. godine u iznosu od 6.259.580,75 KM, koji može biti umanjen za cca. 1.800.000,00 KM, s obzirom na započete a nearealizovane aktivnosti dodjele sredstava po Programu utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2021. godinu;

− sredstva koja će mjesečno biti alocirana na račun Trajnog revolving fonda u Banci od povrata dodijeljenih kreditnih sredstava realizovanih putem Banke; očekivani iznos sredstava prema procjeni Banke na godišnjem nivou bi trebao iznositi cca 2.700.000 KM;

Ukupno planirana sredstva po ovom Programu iznose cca 9.660.000,00 KM. Navedena sredstva su kreditna sredstva sa:

−    odgodom plaćanja („grace“ periodom) do 12 mjeseci,

−    godišnjom kamatnom stopom u visini 0,5% i

−    naknadom za obradu kredita – jednokratno u visini 0,5%.

Naprijed navedene troškove snosi korisnik sredstava. Naplaćena redovna kamata i naknada za obradu kredita predstavljaju prihod Banke za komisioni posao.

Naknada za obradu kredita se plaća unaprijed iz odobrenih kreditnih sredstava korisnika u visini 0,5%.

Dodijeljena sredstva korisnici vraćaju u minimalno 24, a maksimalno u 60 jednakih mjesečnih anuiteta. U broj anuiteta se ne uračunava „grace“ period. Početak povrata kredita, dinamika vraćanja, kao i drugi bitni elementi kredita bit će definisani ugovorom koji korisnik kredita sklapa sa Bankom.

Dodijeljena sredstva isključivo će se isplaćivati na račune korisnika kredita kod Banke, čime će se omogućiti i kontrola utroška dodijeljenih sredstava.

Sredstva za provođenje Programa odobravati će se u visini novčanih sredstava, na način kako je to dato u Tabeli 1. Najniži iznos kreditnih sredstava koji se dodjeljuje privrednim društvima, iznosit će 100.000,00 KM, dok će najviši iznos biti 900.000,00 KM.

Tabela 1
Visina dodijeljenih sredstava u KMOdgoda plaćanja (grace period) u mjesecima doBroj anuiteta (mjesečnih) vraćanja sredstava
100.000,00 – 900.000,001224-60

Kreditna sredstva moraju biti obezbijeđena minimalno:

 • mjenicama Korisnika sredstava (dužnika) i mjenicama vlasnika Korisnika sredstava (u slučaju da 50% ili više vlasništva pripada jednom licu) i
 • založnim pravom na nekretnine ili kombinacijom založnog prava na nekretninama i zaloga na pokretnim stvarima – opremu, odgovarajuće vrijednosti ustanovljene na osnovu procjene stalnog sudskog vještaka odgovarajuće struke (definisano u nastavku).

Vrijednost nekretnina koje se uzimaju kao kolateral mora biti minimalno u omjeru 1,5:1 u odnosu na iznos kredita, osim ako se radi o kombinaciji založnog prava na nekretninama i zaloga na pokretnim stvarima.

Ukoliko se radi o kombinaciji založnog prava na nekretnine i zaloga na pokretne stvari, ukupna vrijednost kolaterala mora biti minimalno 2:1 u odnosu na iznos kredita uz uslov da vrijednost nekretnina mora biti minimalno 1,25:1 u odnosu na iznos kredita.

Ukoliko je namjena kredita nabavka opreme, odnosno pokretnih stvari, obavezno je da se iste zalažu kao dodatni kolateral uz obavezni kolateral (vrijednost dodatnog kolaterala ne ulazi u gore definisane omjere vrijednosti kolaterala i iznosa kredita).

VI.                                                                         
TRAJANJE JAVNOG POZIVA

Javni poziv se vodi kao trajni otvoreni poziv za dostavu zahtjeva po Programu za dodjelu kreditnih sredstava, s krajnjim rokom dostave do utroška sredstava, odnosno do dana usvajanja Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, a najkasnije do kraja fiskalne godine.

Podnositelji zahtjeva čiji su zahtjevi odbijeni u toku trajanja ovoga Javog poziva zbog određenih nedostataka, mogu ponovo podnijeti zahtjev za dodjelu sredstava.

VII.   PROVOĐENJE PROGRAMA I JAVNOG POZIVA

Zahtjev za prijavu na Javni poziv, potencijalni korisnici kreditnih sredstava trebaju dostaviti uz slijedeću dokumentaciju:

 • Dokumentacija na obrascima Banke (preuzeti sa web stranice Union banke d.d. Sarajevo www.unionbank.ba) i to:
  • Zahtjev za kredit,
  • Karton deponovanih potpisa,
  • Popunjen upitnik o povezanim licima,
  • Saglasnost za pristup podacima iz centralnog registra kredita,
  • Izjava ovlaštenoga lica o nepostojanju računa nad kojim je određena mjera zabrane raspolaganja novčanim sredstvima,
  • Pregled postojećih kreditnih obaveza s informacijama o namjeni i obezbjeđenju i
  • Poslovni plan koji uključuje i plan investiranja s efektima utroška sredstava (ukoliko se poslovnim planom proiciraju prihodi koji su veći u odnosu na prethodnu godinu i/ili prosjek prethodne 3 godine za više od 10%, potrebno je da proicirani prihodi i njihova izvjesnost bude adekvatno dokumentovana i precizno obrazložena).
 • Dokumentacija potencijalnih Korisnika kredita:
 1. Aktuelni izvod iz u sudskog registra (original ne stariji od 30 dana),
 2. Statut ili odluka o osnivanju,
 3. Uvjerenje o poreznoj registraciji kod Porezne uprave – ID broj,
 4. Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodatnu vrijednost – PDV broj,
 5. Obavještenje nadležnog zavoda za statistiku o razvrstavanju prema djelatnosti,
 6. Uvjerenja nadležne organizacione jedinice Porezne uprave i UIO da nema neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda,
 7. Identifikacioni dokument osnivača ukoliko se radi o dioničkom društvu,
 8. Lične karte i CIPS potvrde o prebivalištu lica ovlaštenih za zastupanje,
 9. Zvanični finansijski izvještaji za posljednje tri godine (podrazumijeva godišnje i polugodišnje finansijske izvještaje – ukoliko je društvo obavezno vršiti prijavu polugodišnjih izvještaja); ukoliko je privredno društvo osnovano u periodu koji je kraći od tri godine, potrebno je dostaviti finansijske izvještaje za cjelokupni period poslovanja,
 10. Analitički bruto bilans,
 11. Pregled potraživanja od kupaca,
 12. Pregled obaveza prema dobavljačima,
 13. Dokumentacija u vezi sa imovinom koja se nudi kao obezbjeđenje kredita:
  1. procjena sudskog vještaka (ne starija od šest mjeseci),
  1. ZK izvadak i kopija katastarskog plana/posjedovnog lista sa identifikacijom parcela novog i starog premjera (ne stariji od 30 dana) i/ili dokumentacija kojom se dokazuje vlasništvo nad pokretnim stvarima i izvod iz registra zaloga

Napomena: provjeru izvoda iz registra zaloga će vršiti Banka i naplatiti taksu prilikom realizacije kredita,

 1. Spisak zaposlenika iz matične evidencije aktivnih osiguranika, izdat od strane nadležne službe ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva (min. 10 zaposlenika),
 2. Izjava, ovjerena pečatom firme i potpisana od strane ovlaštenog lica o eventualnom broju novozaposlenih radnika u periodu do jedne godine po potpisivanju ugovora o dodjeli kreditnih sredstava, koji će biti zadržani u radnom odnosu najmanje tri godine,
 3. Izjava de minimis, odnosno izjava kojom privredno društvo dokazuje da u prethodne tri fiskalne godine nije bilo korisnik grant ili kreditnih sredstava, a ukoliko jeste, izjavom treba obavijestiti Ministarstvo o drugim vrstama državne pomoći koje je dobilo u prethodnom trogodišnjem fiskalnom periodu od svih nivoa vlasti (grant sredstva, kreditna sredstva sa subvencionisanom kamatnom stopom, garancije itd.), i
 4. Ostala dokumentacija u skladu sa zahtjevima Banke i/ili Ministarstva, kao i dokumenti za koje klijent smatra da su interesantni za Banku.

Napomena:

− svi traženi dokumenti, trebaju biti originali ili ovjerene kopije ne starije od 30 dana od dana podnošenja kreditnog zahtjeva (ukoliko to nije drugačije navedeno);

− obrazac izjave pod rednim brojem 16. (izjava de minimis), može se preuzeti sa web stranice Ministarstva (www.fmeri.gov.ba);

 • dokumentaciju pod rednim brojevima 10., 11. i 12. u prethodnom stavu treba obezbijediti sa danom dostavljenih posljednjih zvaničnih finansijskih izvještaja i

posljednjim danom prethodnog mjeseca u odnosu na dan podnošenja zahtjeva za kredit.

Postupak dodjele kreditnih sredstava predstavlja sveobuhvatni postupak odabira zahtjeva za dodjelu sredstava i sastoji se od sljedećih faza:

 1. Zaprimanje zahtjeva
 • Administrativna provjera formalne ispravnosti dostavljenih zahtjeva
 • Ocjena boniteta klijenta i pravno mišljenje o ponuđenom kolateralu
 • Donošenje odluka o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog rješenja o dodjeli kreditnih sredstava i objava u „Službenim novinama Federacije BiH“, kao i na web stranici ministarstva
 • Donošenje Rješenja o dodjeli kreditnih sredstava uz objavu istog u „Službenim novinama Federacije BiH“
 • Potpisivanje Ugovora o dodjeli kreditnih sredstava između Union banke d.d. Sarajevo i korisnika kreditnih sredstava i prenos novčanih sredstava.

Zahtjevi za dodjelu kreditnih sredstava se u fazama 1 i 2 obrađuju prema datumu zaprimanja i prosljeđuju u Banku na dalje postupanje.

Neuspješni podnosioci zahtjeva za dodjelu kreditnih sredstava po svim fazama će biti obaviješteni u pisanom obliku, uz navode razloga za odbijanje.

VIII.   KANDIDOVANJE PO JAVNOM POZIVU

Pismeni zahtjev za dodjelu kreditnih sredstava s ostalom potrebnom dokumentacijom po Javnom pozivu, koja je uvezana i poredana po tačkama Javnog poziva, podnosi se Ministarstvu na memorandumu društva, potpisan od strane ovlaštenog lica sa preciznom namjenom sredstava kredita, iznosom i rokovima otplate kredita, te sa naznakom iz kojeg se industrijskog sektora traže sredstva (Metalna, elektro i automobilska industrija; Industrija građevinskog materijala i nemetala; Drvna, papirna i grafička industrija; Proizvodnja tekstila, odjeće kože i obuće; Hemijska i farmaceutska industrija i industrije gume i plastike).

Podnositelj po predmetnom Javnom pozivu za dodjelu kreditnih sredstava može podnijeti u toku važeće, budžetske godine više od jednog zahtjeva, samo ukoliko mu po prethodnom zahtjevu nisu odobrena kreditna sredstva.

Postupak dodjele obuhvata period od predaje zahtjeva do donošenja konačne odluke o predmetnom zahtjevu. Podnosilac zahtjeva ne može podnijeti više zahtjeva istovremeno po ovom Javnom pozivu.

Napomena: U slučaju da podnosilac zahtjeva podnese novi zahtjev za dodjelu kreditnih sredstava po ovom Javnom pozivu, dok je prvobitno zaprimljeni zahtjev još u postupku dodjele, novi zahtjev sa dokumentacijom će biti vraćen podnositelju zahtjeva i neće biti uključen u postupak dodjele.

Zahtjevi za kreditna sredstva koji su manji od minimalnog i veći od maksimalnog predviđenog iznosa iz Programa, smatrat će se formalno neispravnim i neće se uzeti u razmatranje.

IX.  PRIPREMA

Podnosilac zahtjeva snosi sve troškove u vezi sa pripremom i kandidovanjem za Javni poziv.

Zahtjevi za dodjelu kreditnih sredstava sa odgovarajućim prilozima i dokumentacijom iz poglavlja VII. Javnog poziva, dostavljaju se preporučeno poštom ili lično u zapečaćenoj, neprovidnoj koverti na adresu: Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije Mostar, Alekse Šantića b.b. 88 000 Mostar s naznakom: Ne otvarati – po Javnom pozivu za kandidovanje Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2022. godinu.

Na poleđini koverte obavezno navesti naziv podnositelja zahtjeva, adresu i kontakt telefon i ovjeriti pečatom.

Podnosilac zahtjeva može izmijeniti ili povući svoj zahtjev, a Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije mora o tome biti obaviješteno u pisanoj formi. Izmjena ili povlačenje zahtjeva mora biti izvršena u skladu sa ovim poglavljem. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi obavještenje o izmjeni ili povlačenju zahtjeva treba pisati

„IZMJENA ZAHTJEVA“ ili „POVLAČENJE ZAHTJEVA”.

Povrat dokumentacije se vrši isključivo na pismeni zahtjev podnosioca. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Sve odluke i rješenja se objavljuju u „Službenim novinama Federacije BiH“. Sve odluke se objavljuju i na službenoj web stranici Ministarstva.

Ovaj poziv ostaje otvoren do utroška sredstava, odnosno do dana usvajanja Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, a najkasnije do kraja fiskalne godine. Ministarstvo će obavjest o objavi Javnog poziva za kandidovanje Programa, objaviti u dnevnoj štampi „Večernji list“ i „Dnevni avaz“ a Javni poziv će biti objavljen na web stranici Ministarstva: www.fmeri.gov.ba.

Detalji vezani za podnošenje zahtjeva, osim u Javnom pozivu, mogu se vidjeti i u Programu utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2022. godinu, objavljenom u „Službenim novinama Federacije BiH“, broj 42/22, kao i na službenoj internet stranici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije: www.fmeri.gov.ba