Javni poziv za podnošenje prijava za učešće u radu komisija za tehnički pregled građevina i zahvata izgrađenih na području Grada Visoko za period 2023-2025. godina

Na osnovu člana 133. stav (6) Zakona o prostornom uređenju i građenju («Službene novine ZDK», broj: 1/14 i 4/16) i člana 3. Pravilnika o načinu formiranja, rada i obračuna naknada za rad Komisije za tehnički pregled građevina (broj: 01/2-2-02-79/20 od 23.1.2020. godine) Služba za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Visoko objavljuje

 

 

J A V N I   P O Z I V

za podnošenje prijava za učešće u radu komisija za tehnički pregled

građevina i zahvata izgrađenih na području Grada Visoko

za period 2023-2025. godina

 

 

I

Pozivaju se zainteresovana stručna lica da podnesu prijave za učešće u radu komisija za tehnički pregled građevina i zahvata izgrađenih na području Grada Visoko, slijedećih oblasti i struka:

– arhitekture,

– građevinarstva,

– elektrotehnike (elektroenergetika),

– mašinstva,

– geodezije,

– saobraćaja,

– zaštite od požara i eksplozija i zaštite na radu,

– tehnologije i kontrole sanitarnih uslova.

 

II

Za sudjelovanje u radu komisija za vršenje tehničkog pregleda mogu se prijaviti stručna lica koja ispunjavaju uslove iz člana 133. stav (4) Zakona o prostornom uređenju i građenju, odnosno koja imaju:

– najmanje VSS iz navedenih struka,

– pet godina radnog iskustva u struci (nakon sticanja VSS) i

– položen stručni ispit.

Doktori nauka i magistri iz oblasti za koju se prijavljuju dostavljaju rješenje o oslobađanju obaveze polaganja stručnog ispita umjesto uvjerenja o položenom stručnom ispitu.

 

III

Prijava na javni poziv mora sadržavati slijedeće: ime i prezime podnosioca, JMBG, tačnu adresu i mjesto stanovanja, broj telefona, naziv poslovne banke i broj transakcijskog računa.

Uz prijavu je potrebno priložiti slijedeće dokumente u originalu ili ovjerenoj kopiji:

  1. Kratka biografija uz obaveznu naznaku uže oblasti za koju se stručno lice prijavljuje,
  2. Diploma VSS (VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova),
  3. Dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS (uvjerenje/potvrda organa, ustanove, preduzeća i dr, a neće se cijeniti fotokopija radne knjižice),
  4. Dokaz o položenom stručnom ispitu.

 

IV

Stručna lica koja se nalaze na Listi kvalifikovanih stručnjaka za učešće u radu komisija za tehnički pregled građevina izgrađenih na području grada Visoko za period 2021-2023. godina, broj: 03/1-19-93/21-1 od 6.9.2021. godine, dostavljaju samo prijavu sa osnovnim podacima, te eventualnim izmjenama vezanim za ostalu dokumentaciju.

 

V

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova ovog javnog poziva podnose se, u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Oslobođenje“, neposredno na protokolu Gradske uprave Visoko ili putem pošte na adresu:

 

Grad Visoko

Služba za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina

  1. ul. Alije Izetbegovića 12A, 71300 Visoko

 

sa naznakom “Prijava na Javni poziv za učešće u radu komisija za tehnički pregled građevina i zahvata izgrađenih na području Grada Visoko“.

 

Javni poziv će biti objavljen i na web stranici Grada Visoko – visoko.gov.ba.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.