Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje kredita namijenjenih poslovnim aktivnostima privrednih društava na području ZDK


Pozivaju se privredna društva koja su registrovana na području Zeničko-dobojskog kantona (osim javnih preduzeća) da podnesu Zahtjev za odobravanje kredita s ciljem kreditiranja njihovih poslovnih aktivnosti, na području Zeničko-dobojskog kantona.
ASA Banka d.d. Sarajevo (bivša IK Banka d.d. Zenica, u daljem tekstu „Banka“) je preuzela obaveze koje se odnose na odobravanje kredita, u skladu sa pravilima i procedurama Banke.
Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte (u daljem tekstu „Služba“) će zaprimati obrađene zahtjeve za kredite od strane Banke, razmatrati ih prema svojim kriterijima utvrđenim aktima Službe te redovno obavještavati Banku o odluci o davanju saglasnosti za dodjelu kredita.
1. Vrsta privrednih društava koja mogu biti korisnici kredita:
– Mala i srednja privredna društva
– Privredna društva koja namjeravaju započeti sa radom na području Zeničko-dobojskog kantona, tj. pokrenuti ili razviti poduzetničku aktivnost registrovanu na području Zeničko-dobojskog kantona

2. Korisnik kreditne linije može postati privredno društvo koje se bavi proizvodnom ili uslužnom djelatnošću na području Zeničko-dobojskog kantona iz Klasifikacije djelatnosti BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj: 47/10), a to dokazuju registracijom. Pod proizvodnom ili uslužnom djelatnošću iz stava 1. ovog člana podrazumijevaju se slijedeće djelatnosti iz Klasifikacije djelatnosti Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 47/10):
− Područje C PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
− Područje E SNABDIJEVANJE VODOM, UKLANJANJE OTPADNIH VODA, UPRAVLJANJE OTPADOM TE DJELATNOSTI SANACIJE OKOLIŠA
− Područje F GRAĐEVINARSTVO
− Grana 45.2 Održavanje i popravak motornih vozila
− Područje H PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE
− Područje I DJELATNOSTI PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE
− Oblast 62 Računarsko programiranje, savjetovanje i djelatnosti u vezi s njima
− Oblast 63 Informacijske uslužne djelatnosti
− Područje M STRUČNE NAUČNE I TEHNIČKE DJELATNOSTI
− Oblast 80 Zaštitne i istražne djelatnosti
− Oblast 81 Usluge u vezi sa upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja zelenih površina
− Razred 82.92 Djelatnosti pakovanja
− Razred 93.11 Rad sportskih objekata
− Razred 93.13 Fitnes centri
− Razred 93.29 Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti
− Oblast 95 Popravak računara i predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo.

3. Namjena za koju se može tražiti kredit:
• Nabavka mašina, opreme, dijelova, alata i obrtnih sredstava,
• Nabavka mašina, opreme, dijelova, alata i sl. za proizvodnju za izvoz (postojeći i budući izvoznici) i obrtna sredstva,
• Tehnološka unapređenja: proizvodna oprema, obuka i certifikovanje u skladu sa industrijskim standardima, standardima kvaliteta, evropskim normama, itd.,
• Za opremu i obrtna sredstva za novoosnovana privredna društva,
• Kredit se može koristiti i za ranije nabavljenu opremu koja je plaćena nakon podnošenja zahtjeva za odobravanje kredita,
• Sve vrste obrtnih sredstava, a posebno repromaterijala,
• Sufinansiranje dijela poreza i doprinosa na plaće u visini do 50% za zadržane radnike.

4. Aktivnosti koje se ne mogu finansirati:
− Trgovina bez vlastite proizvodnje materijalnih dobara ili usluga
− Ugostiteljstvo bez vlastite proizvodnje
− Lutrije i igre na sreću općenito
− Svaka aktivnost koja nije u skladu sa državnim zakonima

5. Prioritet će imati:
• Proizvodne aktivnosti
• Aktivnosti orijentisane ka izvozu
• Aktivnosti koje rezultiraju zamjenom za uvoz
• Aktivnosti zaštite okoline
• Aktivnosti koje omogućavaju kreiranje novih radnih mjesta uz korištenje domaćih resursa, te daju doprinos uravnoteženom razvoju,
• Sve proizvodne i uslužne djelatnosti kojima se olakšava prevazilaženje zdravstvenih i ekonomskih posljedica pandemije.