Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje naknade za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča i stručnog ispita za voditelja poslovnice

Na osnovu strateških ciljeva utvrđenih u Strategiji razvoja turizma na području općine Visoko za period 2016-2024 godine (“Službeni glasnik općine Visoko” broj 6/17 i  Odluke o izmjenama i dopunama  Budžeta Grada Visoko za 2021. godinu (“Službeni glasnik Grada Visoko broj 07/21), Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti Grada Visoko objavljuje

JAVNI POZIV

Za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje naknade za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča i stručnog ispita za voditelja poslovnice u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma

I

Predmet Javnog poziva je sufinansiranje naknade za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča za fizička lica koja imaju prebivalište na području Grada Visoko i  koja su prijavila polaganje ispita za turističkog vodiča ili su položili ispit za turističkog vodiča u toku 2020. godine i 2021. godine kod nadležnog federalnog ministarstva.

Sufinansiranje naknade je u iznosu od 50% od ukupnog iznosa naknade.

Predmet Javnog poziva je sufinansiranje naknade za polaganje stručnog ispita za voditelja poslovnice – putničke agencije za privredna društva koja imaju sjedište na području Grada Visoko i imaju registrovanu putničku agenciju, te su za zaposlenike izvršili uplatu naknade za polaganje ispita za voditelja poslovnice u toku 2020. godine i 2021. godine.

Sufinansiranje naknade je u iznosu od 50% od ukupnog iznosa naknade.

II

Ukupan iznos sredstava predviđen Javnim pozivom je 10.000,00 KM

III

Pravo prijave na Javni poziv imaju fizička lica koja su u toku 2020.godine i 2021. godine položila ispit za turističkog vodiča kod Federalnog ministarstva okoliša i turizma ili fizička lica koja su izvršila prijavu za polaganje ispita kod nadležnog ministarstva.

Prednost će imati  nezaposlene osobe koje se nalaze na evidenciji nezaposlenih osoba u Službi za zapošljavanje.

Pravo prijave na Javni poziv imaju privredna društva sa sjedištem na području Grada Visoko i imaju registrovanu putničku agenciju i koja su za svoje zaposlenike izvršila uplatu naknade za polaganje ispita za voditelja poslovnice u toku 2020. godine i 2021. godine.

IV

Obavezna dokumentacija:

Za fizička lica:

– Obrazac prijave

– Dokaz o položenom ispitu za turističkog vodiča ili Prijava za polaganje ispita za turističkog vodiča /ovjerena kopija/

– Dokaz o plaćenoj naknadi za polaganje ispita

– Ovjerena fotokopija lične karte

– Potvrda o prebivalištu (CIPS – original ne stariji od tri mjeseca)

–  Potvrda od banke o otvorenom transakcijskom računu (original ili ovjerena kopija)

–  Uvjerenje Službe za zapošljavanje – Biro Visoko da se lice nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba

(original ili ovjerena kopija)

  Za privredna društva;

  • Obrazac prijave
  • Izvod iz sudske registracije (ovjerena kopija)
  • Rješenje nadležnog organa za rad putničke agencije
  • Uvjerenje o poreskoj registraciji (ovjerena kopija)
  • Obavještenje o razvrstavanju djelatnosti ( ovjerena kopija)
  • Spisak zaposlenika koji su polagali ispit za voditelja poslovnice
  • Uvjerenja o položenom ispitu za voditelja poslovnice (ovjerena kopija)
  • Dokaz o plaćenoj naknadi za polaganje stručnog ispita
  • Potvrda od banke o otvorenom transakcijskom računu ( original ili ovjerena kopija)

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijave

Prijavni obrazac sa traženom dokumentacijom, dostaviti u zatvorenoj koverti direketno na Protokol Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti Grad Visoko ili poštom na adresu: ul Alije Izetbegovića 12A , 71300 Visoko

Sa naznakom “Ne otvarati – po Javnom pozivu  za –  Sufinansiranje naknade za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča i stručnog ispita za voditelja poslovnice u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma

Rok za podnošenje prijava na javni poziv je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Gradske uprave Visoko www.visoko.gov.ba i oglasnoj ploči Gradske uprave Visoko.

Napomena:

Dodatne informacije po ovom Javnom pozivu mogu se zatražiti putem telefona: 032/732 546 svakim radnim danom od 12:00 do 13:00 sati ili elektronskim putem na e-mail: esaltervisoko@gmail.com. Prijavni obrazac može se preuzeti u prostorijama  Gradske uprave Visoko  na protokolu šaltera Službe za finansije, privredu i  društvene djelatnosti ili na web stranici Gradske  uprave  Visoko.

PRIJAVNI OBRAZAC