Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turizma

Na osnovu strateških ciljeva utvrđenih u Strategiji razvoja turizma na području općine Visoko za period 2016-2024 godine (“Službeni glasnik općine Visoko” broj 6/17 i  Odluke o izmjenama i dopunama  Budžeta Grada Visoko za 2021. godinu (“Službeni glasnik Grada Visoko” broj 07/21), Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti Grada Visoko objavljuje

JAVNI POZIV

Za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turizma – Projekti javne i druge infrastrukture (uređenje planinarskih staza, tematskih  parkova i izletišta)

I

Predmet Javnog poziva je sufinansiranje projekata koji imaju uticaj na podizanje kvaliteta turističke ponude na području Grada Visoko i predstavljaju dodatnu turističku ponudu – sufinansiranje Projekata javne i turističke infrastrukture (uređenje planinarskih staza, tematskih parkova i izletišta) .

II

Ukupan iznos sredstava predviđen Javnim pozivom je 30.000,00 KM

III

Sredstva su namijenjena za:

Uređenje i obnovu turističke infrastrukture na području grada Visoko, aktiviranje neiskorištenih turističkih resursa i kreiranje novih motiva za dolazak na turistička područja  grada Visoko.

IV

Pravo prijave na Javni poziv imaju:

1. Privredni subjekti sa sjedištem  na području Grada Visoko koji se bave turizmom i ekologijom.

2. Udruženja građana  i asocijacije  koja u svojim ciljevima imaju utvrđenu djelatnost turizma i ekologije.

V

Obavezna dokumentacija:

-Obrazac prijave

-Projektni prijedlog za koji se traži sufinansiranje sa jasno navedenim ciljevima i rokovima projektnih aktivnosti

-Dokaz o dobivenim saglasnostima od nadležnih organa

-Dokaz o registraciji subjekta od nadležnog organa

-Uvjerenje o poreznoj registraciji (ID broj)

-Potvrdu o transakcijskom računu

VI

Sredstva podrške ne mogu se koristiti za:

– Troškove redovnog poslovanja podnositelja zahtjeva za podršku (plaće i ostala primanja zaposlenih, troškove prijevoza i putovanja, studijska putovanja, pokriće gubitaka, poreze i doprinose, kamate na kredite, carinske i uvozne takse ili bilo koje druge naknade)

– Najam i kupovinu vozila,

– Troškove redovnog uredskog poslovanja

– Za sve druge troškove koji nisu vezani za realizaciju kandidovanog projekta i ciljeve programa.

Važne napomene:

-Aplikant može konkurisati samo sa jednim projektom po Javnom pozivu

– Dokumenti koji se predaju uz obrazac prijave projekta kao dokaz o ispunjavanju kriterija učešća iz ovog poziva, moraju biti originali ili ovjerene kopije, ne starije od šest mjeseci;

-Pravo učešća na Javnom pozivu imaju  privredni subjekti i udruženja koja nisu ostvarila podršku iz Budžeta Grada Visoko po osnovu Javnih poziva za 2021. godinu.

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijave

Prijavni obrazac sa traženom dokumentacijom, dostaviti u zatvorenoj koverti direktno na Protokol Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti Grad Visoko ili poštom na adresu: ul Alije Izetbegovića 12A , 71300 Visoko

Sa naznakom “Ne otvarati – po Javnom pozivu  za –  

Sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turizma – Projekti javne i druge infrastrukture (planinarske staze, tematski parkovi i izletišta)

Rok za podnošenje prijava na javni poziv je 30 dana od dana objavljivanja na web stranici Gradske uprave Visoko www.visoko.gov.ba i oglasnoj ploči Gradske uprave Visoko.

Napomena:

Dodatne informacije po ovom Javnom pozivu mogu se zatražiti putem telefona: 032/732 546 svakim radnim danom od 12:00 do 13:00 sati ili elektronskim putem na e-mail: esaltervisoko@gmail.com.

Prijavni obrazac može se preuzeti u prostorijama  Gradske uprave Visoko  na protokolu šaltera Službe za finansije, privredu i  društvene djaletnosti ili na web stranici Gradske  uprave  Visoko.

PRIJAVNI OBRAZAC