Javni poziv za prijem pripravnika – volontera u Gradsku upravu Visoko

Na osnovu Odluke o raspisivanju Javnog poziva za prijem pripravnika – volontera u Gradsku upravu Visoko broj 01/1-02-1603/23 od 26.10.2023., gradonačelnik upućuje

                                            JAVNI POZIV

za prijem pripravnika-volontera sa završenom visokom stručnom spremom u Gradsku upravu Visoko, na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa i to:

 1. Pripravnik – volonter – Fakultet pravne ili upravne struke, visoka stručna sprema VII stepen ili završen prvi ciklus studiranja (koji se vrednuje s minimalno 180 ECTS bodova), drugi ili treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja – šest (6) izvršioca
 2. Pripravnik – volonter – Fakultet ekonomske struke, visoka stručna sprema VII stepen ili završen prvi ciklus (koji se vrednuje s minimalno 180 ECTS bodova), drugi ili treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja – jedan (1) izvršilac
 3. Pripravnik – volonter – Fakultet građevinske struke, visoka stručna sprema VII stepen ili završen prvi ciklus studiranja (koji se vrednuje s minimalno 180 ECTS bodova), drugi ili treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja – jedan (1) izvršilac
 4. Pripravnik – volonter – Fakultet arhitektonske struke, visoka stručna sprema VII stepen ili završen prvi ciklus studiranja (koji se vrednuje s minimalno 180 ECTS bodova), drugi ili treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja – jedan (1) izvršilac
 5. Pripravnik- volonter – Fakultet geodetske struke, visoka stručna sprema VII stepen ili završen prvi ciklus studiranja (koji se vrednuje s minimalno 180 ECTS bodova), drugi ili treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja – jedan (1) izvršilac
 6. Pripravnik – volonter – Fakultet saobraćajne struke, visoka stručna sprema VII stepen ili završen prvi ciklus studiranja (koji se vrednuje s minimalno 180 ECTS bodova), drugi ili treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja – jedan (1) izvršilac
 7. Pripravnik – volonter- Fakultet zdravstvenih studija – studijski program sanitarno inženjerstvo, visoka stručna sprema VII stepen ili završen prvi ciklus studiranja (koji se vrednuje s minimalno 180 ECTS bodova), drugi ili treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja – jedan (1) izvršilac
 8. Pripravnik – volonter – Fakultet društvenog smjera, visoka stručna sprema VII stepen ili završen prvi ciklus studiranja (koji se vrednuje s minimalno 180 ECTS bodova), drugi ili treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja – dva (2) izvršioca
 9. Pripravnik – volonter – Fakultet za sigurnost i zaštitu na radu i zaštitu od požara, visoka stručna sprema VII stepen ili završen prvi ciklus studiranja (koji se vrednuje s minimalno 180 ECTS bodova), drugi ili treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja – jedan (1) izvršilac
 10. Pripravnik – volonter – Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, visoka stručna sprema VII stepen ili završen prvi ciklus studiranja (koji se vrednuje s minimalno 180 ECTS bodova), drugi ili treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja – jedan (1) izvršilac

 

Prijem pripravnika – volontera sa završenom visokom stručnom spremom, na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa vrši se na određeno vrijeme u trajanju najduže do 1 (jedne) godine dana.

Na Javni poziv mogu se prijaviti lica koja, pored općih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15, 9/17-Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj U-13/16 i „Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 3/12), ispunjavaju slijedeće uslove:

– VII stepen visoke stručne spreme, odnosno završen prvi ciklus studiranja koji se vrednuje s minimalno 180 ECTS, drugi ili treći ciklus Bolonjskog sistema obrazovanja,

– da se nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba  kod JU Službe za zapošljavanje  ZDK, Biro Visoko, nakon sticanja visoke stručne spreme,

– da nije obavio pripravnički staž ili volonterski rad pripravnika u struci do prijave na Javni poziv.

 

Izbor kandidata koji ispunjavaju uslove izvršit će se bodovanjem na osnovu sljedećih kriterija:

I – Prosjek ocjena završenog studija

II – Trajanje nezaposlenosti nakon sticanja diplome visoke stručne spreme, prema evidenciji JU Službe za zapošljavanje ZDK, Biro Visoko

III – Invalidnost, ako kandidat ima invalidnost 60% i više

 

IV – Dodatni kriteriji:

– Kandidati koji pripadaju boračkoj populaciji i to:

– Porodice šehida/poginulih boraca, ratni vojni invalidi, demobilisani borci i članovi njihovih porodica i nosioci najvećih ratnih priznanja,

– Kandidati bez roditelja,

– Kandidati čija su oba roditelja nezaposlena.

 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije ne starije od 3 mjeseca):

 1. Fakultetska diploma (nostrificirana diploma ukoliko fakultet nije završen u BiH),
 2. Prosjek ocjena završenog studija,
 3. Izvod iz matične knjige rođenih,
 4. Uvjerenje o državljanstvu,
 5. Uvjerenje JU Službe za zapošljavanje ZDK, Biro Visoko, da se kandidat nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba,
 6. Uvjerenje nadležnoga organa o stepenu invalidnosti kandidata,
 7. Uvjerenje organa za vojne evidencije o pripadnosti člana porodice oružanim snagama BiH,
 8. Rješenje ili Uvjerenje o statusu porodice šehida i poginulih boraca, RVI i nosilaca najvećih ratnih priznanja izdato od Službe za boračko-invalidsku zaštitu,
 9. Uvjerenje Službe za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja kandidata,
 10. Izvod iz matične knjige umrlih za kandidate bez roditelja.

Zaprimljene prijave će razmotriti posebno formirana komisija, nakon čega će utvrditi rang listu kandidata i istu dostaviti Gradonačelniku u skladu sa Odlukom o raspisivanju javnog poziva za prijem pripravnika – volontera sa završenom visokom stručnom spremom na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradsku upravu Visoko.

Nakon provedenog postupka Javnog poziva, Gradonačelnik će donijeti Odluku o prijemu kandidata, sa kojima će zaključiti Ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

 

Prijave na Javni poziv podnose se isključivo na prijavnom obrascu koji se može preuzeti na službenoj web stranici Gradske uprave Visoko: www.visoko.gov.ba ili u Centru za pružanje usluga građanima Grada Visoko.

 

Prijavu sa potrebnim dokumentima potrebno je dostaviti u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva na oglasnoj ploči i web stranici Grada Visoko. Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se putem pošte ili prijemne kancelarije u Centru za pružanje usluga građanima, u zatvorenoj koverti sa naznakom:

 

GRAD VISOKO

ULICA ALIJE IZETBEGOVIĆA 12 A VISOKO

Sa naznakom:

„Javni poziv za prijem pripravnika – volontera na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa“ . – NE OTVARATI –

 

Nepotpune  i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

PRIJAVNI OBRAZAC