Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za raspored taksi vozila na slobodnim taksi stajalištima

Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti Grada Visoko,  na osnovu člana 10. Odluke o organizaciji i načinu obavljanja taksi prijevoza putnika na području Zeničko-dobojskog kantona – Novi prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 10/19) i  člana 12. stav 5. Pravilnika o načinu korištenja, redu i radu na taksi stajalištima, rasporedu taksi vozila na taksi stajalištima i kriterijima za raspored taksi vozila na taksi stajalištima na području Grada Visoko,

broj: 04/1-20-117/19 od 18.09.2019.godine, raspisuje

JAVNI POZIV

za prikupljanje zahtjeva za raspored taksi vozila na slobodnim taksi stajalištima na području Grada Visoko za 2022. godinu

Pozivaju se pravna i fizička lica registrovana za obavljanje taksi prijevoza sa područja grada Visoko da podnesu zahtjev za raspored taksi vozila na slobodna taksi stajališta za 2022. godinu.

1.  Zahtjev za raspored taksi vozila se podnosi za sljedeća slobodna taksi stajališta:

        – taksi stajalište “SEBILJ” – 1 stajališno  mjesto

        – taksi stajalište “GRAČANICA” –  1 stajališno mjesto.

2.  Taksi prijevoznici su uz zahtjev za raspored taksi vozila na slobodnim taksi stajalištima dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

a) pravna lica:

–     aktuelni izvod iz sudskog registra i obavještenje Federalnog zavoda za statistiku o razvrstavanju djelatnosti,

–     prijava penzijsko-invalidskog osiguranja i uvjerenje o položenom posebnom ispitu za taksi vozača za uposlene vozače,

–   uvjerenje nadležnog poreznog organa da uredno izmiruje obaveze u pogledu plaćanja javnih prihoda ili zaključen sporazum o plaćanju duga u ratama,

–    uvjerenje nadležnog suda da u posljednjoj godini dana od dana podnošenja zahtjeva za raspored nije više od jednom kažnjen za prekršaj iz Zakona o cestovnom prijevozu Federacije BiH („Sl. novine Federacije BiH“, broj: 28/06 i 2/10) na osnovu kojeg je sud pravosnažnim rješenjem izrekao zaštitnu mjeru zabrane obavljanja djelatnosti javnog prijevoza.

b) fizička lica:

–    važeće rješenje/odobrenje za obavljanje taksi prijevoza,

–    potvrdu o prebivalištu na području Grada Visoko,

–   uvjerenje nadležnog poreznog organa da uredno izmiruje obaveze u pogledu plaćanja javnih prihoda ili zaključen sporazum o plaćanju duga u ratama,

–    uvjerenje nadležnog suda da u posljednjoj godini dana od dana podnošenja zahtjeva za raspored nije više od jednom kažnjen za prekršaj iz Zakona o cestovnom prijevozu Federacije BiH („Sl. novine Federacije BiH“, broj: 28/06 i 2/10) na osnovu kojeg je sud pravosnažnim rješenjem izrekao zaštitnu mjeru zabrane obavljanja djelatnosti javnog prijevoza.

Izuzetno, pored navedene dokumentacije, fizičko lice koje podnosi zahtjev za raspored dva vozila na slobodnim taksi stajalištima kao i fizičko lice koje ima već utvrđen raspored za jedno vozilo a podnosi zahtjev za raspored drugog vozila na slobodnim taksi stajalištima dužno je za uposlenog vozača dostaviti  prijavu penzijsko-invalidskog osiguranja i uvjerenje o položenom posebnom ispitu za taksi vozača.

Neblagovremene, kao i nepotpune zahtjeve Komisija neće razmatrati nego će ih svojim rješenjem odbaciti.

  1. Raspored taksi vozila na slobodnim taksi stajalištima se dodjeljuje za 2022. godinu.

2.   Rok za podnošenje zahtjeva za raspored taksi vozila na taksi stajalištima je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u dnevnom listu “Oslobođenje”.

3.  Zahtjev za raspored taksi vozila na taksi stajalištima se preuzima u šalter Sali Gradske uprave Visoko, dostavlja lično na Protokol Gradske uprave Visoko – Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti  ili putem pošte na adresu:

Grad Visoko , Služba za  finansije, privredu i društvene djelatnosti, Komisija za provođenje javnog poziva za raspored taksi vozila na slobodnim taksi stajalištima za 2022. godinu, ul. Alije Izetbegovića 12A, Visoko, u zatvorenoj koverti sa naznakom „OTVARA KOMISIJA“.

Ovaj javni poziv bit će objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje” ,  oglasnoj ploči  Gradske uprave, na službenoj web stranici Grada Visoko  www.visoko.gov.ba

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za finansije, privredu i društvene djelatnosti ili na telefon broj: 032/732 546.