Javni poziv za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turizma

Na osnovu člana 1. tačke 2. Programa utroška sredstava iz Budžeta Grada Visoko za 2022. godinu – Transferi za podršku turizmu  (“Službeni glasnik Grada Visoko” broj 03/22), Služba za finansije, privredu, poslovne prostore i ekonomski razvoj Grada Visoko objavljuje

JAVNI POZIV

Za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turizma – Podrška muzejskoj djelatnosti na području grada Visoko

I

Predmet Javnog poziva je sufinansiranje projekata koji imaju uticaj na podizanje kvaliteta turističke ponude na području Grada Visoko i predstavljaju dodatnu turističku ponudu – podrška muzejskoj djelatnostu za stalne i povremene muzejske postavke i izložbe.

II

Ukupan iznos sredstava predviđen Javnim pozivom je 80.000,00 KM.

III

Sredstva su namijenjena:

1. Javnim ustanovama na području grada Visoko koje imaju registrovanu muzejsku djelatnost ili djelatnost umjetničkog stvaralaštva

2.Udruženjima građana koji djeluju na području grada Visoko i imaju registrovanu djelatnost umjetničkog stvaralaštva.

IV

Obavezna dokumentacija:

-Obrazac prijave

-Projektni prijedlog za koji se traži sufinansiranje sa jasno navedenim ciljevima i rokovima projektnih    aktivnosti

-Dokaz o registraciji subjekta od nadležnog organa

-Uvjerenje o poreznoj registraciji (ID broj)

-Potvrdu o transakcijskom računu

V

Sredstva podrške ne mogu se koristiti za:

– Troškove redovnog poslovanja podnositelja zahtjeva za podršku (plaće i ostala primanja zaposlenih,

   troškove prijevoza i putovanja, studijska putovanja, pokriće gubitaka, poreze i doprinose, kamate na

   kredite, carinske i uvozne takse ili bilo koje druge naknade)

– Najam i kupovinu vozila,

– Troškove redovnog uredskog poslovanja

– Za sve druge troškove koji nisu vezani za realizaciju kandidovanog projekta i ciljeve programa.

Važne napomene:

-Aplikant može konkurisati samo sa jednim projektom po Javnom pozivu

– Dokumenti koji se predaju uz obrazac prijave projekta kao dokaz o ispunjavanju kriterija učešća

  iz ovog poziva, moraju biti originali ili ovjerene kopije, ne starije od šest mjeseci;

– Dokumenti koji se šalju na Javni poziv ne vraćaju se aplikantu;

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijave

Prijavni obrazac sa traženom dokumentacijom, dostaviti u zatvorenoj koverti direktno na Protokol Službe za finansije, privredu , poslovne prostore i ekonomski razvoj Grad Visoko ili poštom na adresu: ul Alije Izetbegovića 12A , 71300 Visoko

Sa naznakom “Ne otvarati – po Javnom pozivu  za –  Sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turizma – Podrška muzejskoj djelatnosti na području grada Visoko

Rok za podnošenje prijava na javni poziv je 7 dana od dana objavljivanja na web stranici Gradske uprave Visoko www.visoko.gov.ba i oglasnoj ploči Gradske uprave Visoko.

Napomena:

Dodatne informacije po ovom Javnom pozivu mogu se zatražiti putem telefona: 032/732 546 svakim radnim danom od 12:00 do 13:00 sati ili elektronskim putem na e-mail: esaltervisoko@gmail.com.

Prijavni obrazac može se preuzeti u prostorijama  Gradske uprave Visoko  na protokolu šaltera Službe za finansije, privredu,poslovne prostore i ekonomski razvoj ili na web stranici Gradske  uprave  Visoko.

PRIJAVA NA POZIV