Javni poziv za sufinansiranje proljetne sjetve

Služba za finansije, privredu, poslovne prostore i ekonomski razvoj na osnovu člana 26. Zakona o poljoprivredi (“Službene novine FBiH”broj: 88/07,4/10 i 7/13.), člana 30. Statuta Grada Visoko (“Službeni glasnik Grada Visoko broj:10/21”), Programa utroška sredstava iz Budžeta Grada Vsoko za podršku poljoprivredi za 2023. godinu broj: broj:02/1-02-96/23  od 30.03.2023.god objavljuje:

JAVNI POZIV

za sufinansiranje proljetne sjetve – kupljeni sjemenski i sadni materijal za povrtlarske kulture i žitarice

I PREDMET JAVNOG POZIVA

Prikupljanje prijava za odabir korisnika podrške za proljetnu sjetvu po Programu utroška sredstava  iz Budžeta Grada Vsoko za podršku poljoprivredi za 2023. godinu radi dodjele finansijske pomoći za proljetnu sjetvu za kupljeni sjemenski i sadni material povrtlarskih kultura i žitarica.

II PRAVO NA DODJELU SREDSTAVA

Pravo na dodjelu sredstava imaju:

Poljoprivredni proizvođači, (privredna društva, obrti i fizička lica) upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata koji su ažurirali podatke o sjetvenim površinama za  2023. godinu i koji su upisani u Registar do datuma objavljivanja Javnog poziva. Prijavu sjetvene površine i kultura planiranih za proljetnu sjetvu provjerava nadležna služba prema listi korištenja zemljišta prijavljenog za 2023. godinu. Pravo na podršku ostvaruje jedan član domaćinstva upisan kao nosilac poljoprivrednog domaćinstva.

Opći uvjeti:

  • Minimalno 2 dunuma pod zasadom isključivo povrtlarskih kultura, žitiarica, travno djetelinskih smjesa ili minimalno 0,1 dunuma pod plasteničkom proizvodnjom što se dokazuje ažuriranom Listom korištenja iz RPG-a za 2023.godinu.
  • Minimalan iznos ulaganja u sadni ili sjemenski materijal,

prihvatljivi troškovi: 300,00 KM

  • Priznaju se svi računi o nabavci od 01.01.2023. godine

Potrebna dokumentacija :

a) Obrazac zahtjeva za Javni poziv

Podnosilac prijave obavezno dostavlja čitko popunjenu  prijavu na Javni poziv na obrascu koji je dostupan na web stranici Grada Visoko www.visoko.gov.ba i Šalter Sali Grada Visoko.

b) PDV- računi o nabavci sjemena i sadnog materijala – original ili ovjerena kopija

c) Potvrda banke o otvorenom  računu – (izuzev lica kod kojih nije došlo do promjene broja bankovnog računa, a isti je već upisan u Registar)

III NAMJENA UTROŠKA SREDSTAVA

Nabavka sjemenskog, sadnog materijala (povrća i žitarica) za proljetnu sjetvu u 2023.godini.

IV REALIZACIJA PODRŠKE

objava Javnog poziva

– prikupljanje, obrada prijava na Javni poziv

– provjera općih kriterija

– provjera prijavljene sjetve  površine u RPG-u i Registru klijenata – (provjera ažuriranih Listi korištenja sa upisanom vrstom kulture i površinom zasada.

– obilazak korisnika na terenu radi utvrđivanja činjenićnog stanja (selektivan odabir)

-isplata sredstava korisniku

V IZNOS SREDSTAVA ZA DODJELU

Grad Visoko će refundirati troškove nabavke sjemenskog i sadnog materijala na osnovu relevantne finansijske dokumentacije navedene u prijavnom obrascu, definisane u tački 2. Ovog poziva. Ukupan procenat (%) sufinansiranja će se naknadno utvrditi nakon zbira prihvatljivih svih ukupnih pristiglih troškova.

Maksimalni iznos/visina sufinansiranja proljetne sjetve je do:

800,00 KM – privrdna društva i registrovani poljoprivredni obrti

500,00 KM – porodična poljoprivredna gazdinstva PPG.

VI  NAČIN PRIJAVA

Dostavljanje prijave na javni poziv zajedno sa potrebnom dokumentacijom se vrši na propisanom obrascu u zatvorenoj koverti  Službi za finansije,privredu, poslovne prostore i ekonomski razvoj sa  naznakom:”Prijava na javni poziv – podrška za proljetnu sjetvu.”

Sve dodatne informacije vezane za javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom na broj telefona 032/732 512; 032/732 516

Krajnji rok za dostavu prijave je 19.05.2023. godine.

Neodgovarajuće i neblagovreme prijave neće biti predmet daljeg razmatranja.

VII  NAČIN IZBORA KORISNIKA

Postupak razmatranja prijava vrši Služba nadležna za poslove poljoprivrede

Po odabiru korisnika podrška se isplaćuje na račun podnosioca prijave.

PRIJAVNI OBRAZAC