Javni poziv za Završnu javnu raspravu o nacrtima odluka o usvajanju i provođenju Regulacionog plana “Ravne” – Visoko

Svim zainteresovanim građanima grada Visoko, javnim ustanovama i javnim preduzećima, Služba za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Visoko oglašava i upućuje javni poziv za

ZAVRŠNU JAVNU RASPRAVU
O NACRTIMA ODLUKA O USVAJANJU I PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA
“RAVNE” – VISOKO

Gradsko vijeće Visoko je na 5. sjednici održanoj 25.03.2021. godine usvojilo Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana “Ravne”- Visoko i Nacrt Odluke o provođenju Regulacionog plana “Ravne”- Visoko, za koje je otvorena javna rasprava u trajanju od 30 dana.
Nosilac pripreme je Služba za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Visoko, a nosilac izrade “IPSA” d.o.o. Sarajevo.
U srijedu, 26.05.2021. godine u 12 00 h u velikoj sali Gradske uprave Grada Visoko održaće se završna javna rasprava o nacrtima odluka o usvajanju i provođenju Regulacionog plana “Ravne” -Visoko.
Pozivaju se vlasnici zemljišta u obuhvatu Regulacionog plana, kao i svi zainteresovni građani da prisustvuju završnoj javnoj raspravi, izraze svoje mišljenje, te daju prijedloge, primjedbe i sugestije.

Služba za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina