JU Centar za socijalni rad Visoko: Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Javna ustanova Centar za socijalni rad Visoko na osnovu Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Ze-do kantonu broj: 02-34-9226/19 od 29.05.2019. godine („Službene novine Ze-do kantona“ broj: 8/19, 06/20 i 19/20), Pravilnika o radu Javne ustanove Centar za socijalni rad Visoko broj: 01-1-22 od 06.08.2019. godine, Odluke o potrebi prijema u radni odnos privremenog Upravnog odbora Javne ustanove Centar za socijalni rad Visoko broj: 01-1-17/21 od 20.05.2021. godine i Saglasnosti Gradonačelnika Grada Visoko broj: 01/2-02-418/21 od 25.05.2021. godine, raspisuje:

J A V N I OGLAS
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Javna ustanova Centar za socijalni rad Visoko, Islamovića 10, grad Visoko, prima u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 1 (jednog) mjeseca:

Javna ustanova Centar za socijalni rad Visoko, Islamovića 10, grad Visoko, prima u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 1 (jednog) mjeseca:

 1. REFERENT ZA ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKE POSLOVE, PROTOKOL I ARHIVU……………………. 1 izvršilac

Iznos osnovne plaće je 850,50 KM.
I) Opis poslova referenta za administrativno-tehničke poslove, protokol i arhivu:

OPIS POSLOVA
Radno mjesto: Referent za administrativno-tehničke poslove, protokol i arhivu
Zadaci i odgovornosti:
• Vrši prijem pošte od stranaka i kurira
• Vrši zavođenje akata i iste dostavlja nadležnim radnicima Poslodavca
• Vrši prijem stranaka i upućivanje istih nadležnim radnicima Poslodavca
• daje informacija strankama o njihovim pravima i potrebnoj dokumentaciji za ostvarivanje prava
• Uručuje zahtjeve za ostvarivanje traženih prava strankama
• Rukuje telefonskom centralom
• Vrši posredovanje u telefonskim vezama u unutrašnjem i vanjskom saobraćaju
• Vrši poslove kopiranja i umnožavanja materijala
• Obavlja poslove po propisima iz oblasti kancelarijskog i arhivskog poslovanja,
• Obavlja administrativno-tehničke poslova za direktora
• Vodi evidencije i dokumentacije u skladu sa propisima i opštim aktima Poslodavca;
• Brine se za vlastitu kontinuiranu edukaciju, te redovno prati, proučava i primjenjuje savremena dostignuća u obavljanju poslova iz djelokruga rada Centra.
• Ostali poslovi po nalogu direktora

II) Uslovi koje kandidati trebaju ispunjavati

Kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove:

A) Opšti uslovi:

 • da je državljanin BiH,
 • da je stariji od 18 godina,
 • da nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prijestup,
 • da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

B) Posebni uslovi:

 • IV stepen stručne spreme, odnosno završena srednja škola,
 • 6 mjeseci radnog iskustva,
 • poznavanje rada na računaru

Potrebna dokumentacija uz prijavu

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta:

 • kraću biografiju, adresu i kontakt telefon,
 • uvjerenje da je državljanin BiH (ne starije od 3 mjeseca),
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • diplomu o stručnoj spremi (ovjera ne starija od 3 mjeseca),
 • dokaz da kandidat ima najmanje 6 (šest) mjeseci radnog iskustva
 • dokaz o poznavanju rada na računaru

Dokumenti koji se traže po Javnom oglasu i prilažu uz prijavu se dostavljaju u ovjerenoj kopiji,s obzirom da se isti po okončanju procedure kandidatima neće vraćati.

III) Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 8 (slovima: osam) dana počev od dana objavljivanja ovog konkursa u sredstvima javnog informisanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.


IV) Selekcijski proces
Kandidati koji budu ispunjavali tražene uslove će biti pozvani na intervju o poznavanju relevantnih propisa za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta iz oblasti:

• arhivskog poslovanja
• kancelarijskog poslovanja;

Potrebna literatura za pomenute oblasti:

 • Zakon o arhivskom građi FBiH („Službene novine FBiH“ broj: 45/02),
 • Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u FBiH („Službene novine FBiH broj 73/19)
  Kandidati će biti pozvani na naprijed navedeni intervju pred Komisijom za izbor kandidata za prijem u radni odnos koja će biti imenovana od strane Direktora JU Centar za socijalni rad Visoko.

Kriterij na osnovu kojeg će komisija vršiti bodovanje:

• intervju pred Konkursnom komisijom, poznavanja gore pobrojanih oblasti za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta: 1 bod po jednom tačno i potpuno odgovorenom pitanju, ukupan broj pitanja 5.

Na osnovu dostavljene rang liste koju je utvrdila Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos na osnovu rezultata intervjua sa kandidatima, Direktor JU Centar za socijalni rad Visoko donosi Odluku o prijemu novog radnika u radni odnos, te nakon konačnosti iste zaključuje ugovor o radu sa izabranim kandidatom.

Kandidat koji bude izabran obavezan je u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja odluke o prijemu u radni odnos dostaviti uvjerenje o radnoj sposobnosti – ljekarsko uvjerenje kojim dokazuje opću zdravstvenu i radnu sposobnost za predmetno radno mjesto uvjerenje/dokaz da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup (ne starije od 3 mjeseca), uvjerenje/dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca).

Za dodatna objašnjenja možete pozvati na broj: 032-735-835, kontakt osoba- Lejla Džafo.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti putem pošte ili lično na adresu:

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD VISOKO,
ul. Islamovića 10,
71300 Visoko

n/r: Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos

Sa naznakom:
„NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“

Prijava na javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, za radno mjesto referent za administrativo- tehničke poslove, protokol i arhivu.
Javni oglas će biti objavljen na web stranici Grada Visoko, Dnevni list “Oslobođenje” oglasnoj ploči Javne ustanove Centar za socijalni rad Visoko, JU Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona.