JU “Dom zdravlja” – Javni oglas za prijem u radni odnos – medicinska sestra/tehničar

Na osnovu člana 26. Statuta JU”Dom zdravlja”Visoko, člana 4. – 4.s. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU”Dom zdravlja”Visoko, Odluke Upravnog odbora broj 01-2795/21. od 17.08.2021.godine, JU”Dom zdravlja”Visoko raspisuje :

Javni oglas za prijem u radni odnos

OPŠTI USLOVI :

–         Da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,

–         Da je kandidat fizički i psihički sposoban za vršenje poslova navedenog radnog mjesta.

POSEBNI USLOVI :

1.       MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR u službi HITNE MEDICINSKE POMOĆI

–         završena srednja medicinska škola općeg smjera,

–         položen stručni ispit,

–         važeća licenca za obavljanje samostalnog rada,

–         završena edukacija iz oblasti hitne medicinske pomoći (BLS Basic Life Support)

–         minimalno 24 mjeseca radnog staža na ovim poslovima.

Opis poslova i radnih zadataka: prima zdravstvenu knjižicu/elektronsku zdravstvenu karticu, provjerava njenu validnost, uzima anamnezu i odmah vrši trijažu po hitnosti, prijem i registracija poziva i obavještenja i utvrđivanje prioriteta za upućivanje sanitetskog vozila na mjesto povređivanja-oboljenja u konsultaciji sa ljekarom, pruža stručnu medicinsku pomoć povrijeđenom-oboljelom na mjestu povrede-oboljenja i u transportu, utvrđivanje potreba za proširenje radnog tima i angažovanje dodatne medicinske opreme iz drugih organizacionih jedinica ili zdravstvenih organizacija na preporuku ljekara, pružanje zdravstvene zaštite izvan zdravstvene ustanove, ispunjava sve uputnice, radi u intervenciji, čisti instrumente, priprema materijal za sterilizaciju, steriliše, vrši trebovanje lijekova i medicinskih sredstava, mjeri temperaturu, puls, krvni pritisak, previja, vrši obradu rane i obavještava doktora, rukuje opremom i vrši poslove snimanja, mjerenja funkcionalne dijagnostike, snima EKG i nosi nalaz doktoru medicine, vrši poslove ordiniranja terapije po uputi ljekara, asistira kod manjeg hirurškog zahvata, obavlja povremeno kućne posjete i sprovodi ordiniranu terapiju, vodi brigu o urednosti stola za doktora medicine (svi potrebni formulari, špatule i sl.), vodi svu potrebnu evidenciju iz svoje nadležnosti u pisanoj i elektronskoj formi, stara se o održavanju stanja stalne pripravnosti opreme, materijala, sanitetskog kompleta za ukazivanje pomoći u slučaju nesreće, ispravnosti boca za kisik, po potrebi vrši sanitetski prevoz povrijeđenih i oboljelih, svakodnevno vodi izvještaje i na kraju mjeseca predaje mjesečni izvještaj glavnom medicinskom tehničaru ustanove, odgovara za inventar, medicinsku opremu i njeno održavanje, u radu obavezno koristi odgovarajuća zaštitna sredstva, obavlja i druge poslove koje mu stavi u zadatak rukovodilac tima, rukovodilac službe i glavni medicinski tehničar ustanove.

Radni status: na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 /tri/ mjeseca.

Mjesto rada : JU”Dom zdravlja”Visoko na adresi Branilaca BiH broj 22.

Pripadajuća osnovna neto plata: 941,85 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

NAPOMENA ZA SVE KANDIDATE:

Samo izabrani kandidati će biti u obavezi da u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja obavještenja o njegovom izboru dostavi ljekarsko uvjerenje, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka i uvjerenje o nekažnjavanju.

Kriteriji na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata jesu: razmatranje dostavljene dokumentacije i održani usmeni ispit i intervjuu.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz svojeručno potpisanu prijavu i kraću biografiju, naznačena e-mail adresu kandidata te kontakt telefon, potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):

I.        diplomu/svjedočanstvo/uvjerenje o završenoj Srednjoj medicinskoj školi – opšti smjer;

II.       uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

III.      validnu licencu za obavljanje samostalnog rada,

IV.      važeći dokaz o obavljenoj edukaciji iz oblasti hitne medicinske pomoći (BLS Basic Life Support)

V.       uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);

VI.      izvod iz matične knjige rođenih;

VII.     potvrda o radnom stažu izdatu od pravnog lica gdje je ista stečena ili ovjeren izvod iz matične evidencije nadležnog Zavoda za PIO/MIO;

LITERATURA ZA USMENI ISPIT I INTERVJUU

Gradivo i pravni izvori odnosno literatura za polaganje ispita po javnom oglasu, prema stučnoj spremi kandidata:

1.       Pozicija pod rednim brojem 1. :

–         Knjiga zdravstvena njega 1, autora: Omerčajić Rifija, Ramović Fadila i Stjepić Đuka

–         Knjiga zdravstvena njega 2, autora: Omerčajić Rifija, Ramović Fadila i Stjepić Đuka

–         Zakon o zdravstvenoj zaštiti FBiH.

OSTALE ODREDBE

O datumu, vremenu i mjestu pristupanja intervjuu odnosno polaganju usmenog ispita kandidati će biti obavješteni putem putem dostavljenih e – mail adresa. Ako kandidat ne pristupi intervjuu odnosno polaganju usmenom ispitu smatrat će se da je odustao od dalje procedure. Kontakt broj osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja: 032/460-257. O rezultatima provedenog postupka po javnom oglasu kandidati će biti pismeno obavješteni.

Oglas će biti objavljen na web stranici JU “Dom zdravlja”Visoko, web stranici Osnivača Grad Visoko, dnevnom listu “Oslobođenje” i na oglasnoj ploči JU “Dom zdravlja”Visoko.

Javni oglas ostaje otvoren 8 ( osam) dana od dana posljednje objave teksta oglasa.

Prijave na oglas sa traženom dokumentacijom dostaviti na adresu ustanove:

JU “Dom zdravlja”Visoko,

Branilaca BiH br. 22., 71300 Visoko,

u zatvorenoj koverti, sa naznakom

„NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS

ZA PRIJEM I RADNI ODNOS“

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje. Po okončanju postupka po ovom javnom oglasu, JU “Dom zdravlja”Visoko se ne obavezuje vršiti povrat priložene dokumentacije kandidata. Povrat dokumentacije vrši se na osnovu pismenog zahtjeva kandidata koji se podnosi na protokol JU “Dom zdravlja”Visoko.

JU “Dom zdravlja” Visoko