Konkurs za dodjelu stipendija  studentima – braniocima i članovima njihovih porodica za studijsku 2021./2022.godinu

Na osnovu člana 11. stav (1) Uredbe o stipendiranju redovnog studija branilaca i članova njihovih porodica («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj 4/14., 1/18. i 15/21.) Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona  r a s p i s u j e

K O N K U R S

za dodjelu stipendija  studentima – braniocima i članovima njihovih porodica za studijsku 2021./2022.godinu

Na konkurs mogu aplicirati svi redovni i samofinansirajući studenti prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja u BiH i van granica BiH iz jednog porodičnog domaćinstva koji ispunjavaju uslove konkursa.

Isplata stipendija se vrši u osam jednakih mjesečnih rata.

I. Pravo učešća na konkursu imaju:

 1. dobitnici ratnih priznanja ili odlikovanja;

2. ratni vojni invalidi;

3. demobilizirani branioci koji su u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetna lica ili šest mjeseci po punoljetstvu;

4. članovi porodice šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca i umrlih ratnih vojnih invalida;

5. članovi uže porodice poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja;

6. djeca dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja – do navršene 30.godine života;

7. djeca ratnih vojnih invalida – do navršene 30. godine života;

8. djeca demobiliziranih branilaca koji su u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetna lica ili šest mjeseci po punoljetstvu – do navršene 30.godine života.

II.   Pravo učešća  na konkursu, kao posebni korisnici prava po Uredbi, imaju :

 1. djeca šehida, poginulih, umrlih, nestalih branilaca, kojim je prestalo pravo na porodičnu       invalidninu – do navršene 35. godine života;
 2. djeca poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja kojim je prestalo              pravo na mjesečni novčani dodatak i djeca umrlih ratnih vojnih invalida koja nisu korisnici prava na porodičnu invalidninu – do navršene 30.godine života; 
 3. djeca umrlih demobiliziranih branilaca koja su sa istim živjela u zajedničkom domaćinstvu ili su ih isti izdržavali najmanje posljednju godinu dana prije smrti – do navršene 30.godine života.

III.  Pravo učešća na konkursu lica iz tačke II i III imaju pod uvjetom:

 1. da su srednje obrazovanje stekli u školama na području Bosne i Hercegovine;
 2. da imaju prebivalište na području Kantona u trajanju od najmanje dvije godine neprekidno do dana podnošenja zahtjeva, osim povratnika u Republiku Srpsku;
 3. oni ili članovi njihovog porodičnog domaćinstva nisu vlasnici ili suvlasnici subjekta koji obavlja privrednu ili drugu djelatnost, registriranog kao privredno društvo;
 4. čiji prihod po članu domaćinstva ne prelazi iznos od 656,00 KM ( 80% prosječne neto plaće isplaćene u Kantonu u prethodnoj godini);
 5. da su studij na visokoškolskoj ustanovi upisali do navršene 25.godine života.

      Odredba tačke d) ne odnosi se na kandidate – članove porodica šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca i umrlih ratnih vojnih invalida i članovi uže porodice poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja;

      Odredba tačke e) ne odnosi se na kandidate – dobitnike ratnih priznanja ili odlikovanja, ratne vojne invalide i demobilizirane branioce koji su u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetna lica ili šest mjeseci po punoljetstvu.

IV.  Neće biti uzete u razmatranje prijave kandidata:

 1. koji imaju status apsolventa
 2. koji u tekućoj studijskoj godini na istom ili drugom fakultetu ponovo upisuju istu godinu studija
 3. koji su na vanrednom studiju
 4. koji primaju kredit ili stipendiju drugog davaoca
 5. koji su studenti II ciklusa studija u radnom odnosu
 6. koji su upisali studijsku godinu po osnovu bezuslovnog upisa, odnosno po članu 124. stav (5) Zakona o visokom obrazovanju ZDK

V. Kriteriji za izbor kandidata

Izbor kandidata za dodjelu stipendija vrši se na osnovu ostvarenih bodova primjenom slijedećih kriterija:

 1. ostvaren uspjeh u prethodno završenoj školskoj/studijskoj godini;
 2. socijalno-ekonomska situacija;
 3. ratna priznanja, ratni staž i invaliditet.

Kriteriji za bodovanje utvrđeni su  odredbama članova 15. do 21. Uredbe o stipendiranju redovnog studija branilaca i članova njihovih porodica, objavljenih na web stranici Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba.

VI. Izbor kandidata bez bodovanja:

 1.  kandidati iz stava I.tačka a) do tačke e) i stava II.;
 2. djeca ratnih vojnih invalida sa procentom invaliditeta 70% i više;
 3. kandidati sa procentom invaliditeta 70% i više.

VII.  Zainteresovani kandidat uz prijavu prilažu sljedeće dokaze :

 1. dokaz o statusu branioca i člana njegove porodice;
 2. uvjerenje o kretanju ( kao dokaz o prebivalištu);
 3. potvrdu o redovnom studiju;
 4. dokaz o ostvarenom uspjehu u prethodno završenoj školskoj/studijskoj godini (ovjerena kopija      svjedočanstva/uvjerenje o ostvarenom prosjeku ocjena u predhodnoj studijskoj godini sa ovjerenom kopijom stranice indeksa koja sadrži podatke o ovjeri posljednjeg semestra);
 5. dokaz o nezaposlenosti studenta II ciklusa (uvjerenje nadležne Poreske ispostave o statusu osiguranika-studenta, odnosno da se isti ne vodi u jedinstvenom sistemu uplate doprinosa);
 6. ovjerenu kućnu listu;
 7. uvjerenje o prosječnim prihodima zaposlenih za posljednja tri mjeseca računajući do dana objave konkursa ili ček za penzionere, odnosno dokaz o nezaposlenosti punoljetnih članova domaćinstva (uvjerenje nadležne Poreske ispostave o statusu osiguranika odnosno da se isti ne vodi u jedinstvenom sistemu uplate doprinosa);
 8. ovjerenu kopiju Specifikacije za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti – obrazac SPR 1053 (koji se podnosi uz Godišnju poreznu prijavu/ Godišnju prijavu dohotka) za predhodnu kalendarsku godinu;
 9. ovjerenu izjavu o ukupnim prihodima domaćinstva;
 10. ovjerenu izjavu da ne prima stipendiju po drugom osnovu;
 11. izvod iz matične knjige umrlih (za umrlog roditelja), a za razvedene roditelje pravosnažnu presudu o razvodu braka;
 12. rješenje nadležne institucije o procentu invaliditeta studenta-aplikanta i članova  njegove porodice.

VIII. Konkurs ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja.

  Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom kandidati dostavljaju nadležnim službama za branilačko-invalidsku zaštitu u gradu/općinama u kojima imaju prebivalište i u kojima mogu dobiti obrasce za prijavu i sve potrebne informacije o postupku izbora kandidata.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.