Konkurs za izbor i imenovanje direktora JKP “Visoko” d.o.o. Visoko

Na osnovu člana 12. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 8/05, 29/05, 81/08, 22/09, i 109/12), člana 339. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“, broj 81/15), te članova 5. i 10. Statuta JKP „Visoko“ d.o.o Visoko (broj 559 od 27.02.2017.godine) i Odluke o raspisivanju konkursa za izbor i imenovanje direktora JKP „Visoko“ d.o.o Visoko (broj 106-NO od 06.09.2021.godine) Nadzorni odbor raspisuje:

KONKURS

za izbor i imenovanje direktora JKP „Visoko“ d.o.o Visoko

I

JKP „Visoko“ d.o.o Visoko raspisuje javni Konkurs za izbor i imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Visoko“ d.o.o Visoko na mandatni period od 4 (četiri) godine.

II

Izbor i imenovanje kandidata na poziciju iz tačke I ovog javnog konkursa vrši nadzorni odbor preduzeća, na osnovu objavljenog konkursa, u skladu sa uslovima utvrđenim zakonskim i podzakonskim aktima, te internim aktima preduzeća.

III

OPIS POSLOVA

Uz pripadajuće nadležnosti i odgovornosti iz domena Uprave preduzeća, direktor ima nadležnost i odgovornost i za sljedeće poslove:

 • Organizacija i vođenje poslova preduzeća,
 • Izvještavanje Nadzornog odbora preduzeća na zahtjev Nadzornog odbora i izvršavanje odluka i zaključaka Nadzornog odbora,
 • Izvještava Nadzorni odbor o svim informacijama koje uprava pribavi o neuobičajenom, nedjelotvornom ili nezakonitom ponašanju koje direktno ili indirektno utiče na poslovanje preduzeća,
 • Provedba Statuta i Etičkog kodeksa,
 • Izrada i nadgledanje realizacije planova poslovanja,
 • Izrada provedbenih propisa za postupak nabavki i provedba važećih zakona i propisa o postupku nabavki,
 • Izrada općih akata preduzeća koji nisu u nadležnosti Skupštine i Nadzornog odbora,
 • Zapošljavanje i otpuštanje radnika u skladu sa postupcima utvrđenim u pravilniku ili pravilnicima, te važećim zakonima,
 • Zastupanje preduzeća prema trećim licima,
 • Staranje i odgovornost za zakonitost rada preduzeća,
 • Distribucija i implementacija Etičkog kodeksa u preduzeću,
 • Obezbjeđenje postupanja svih odgovornih lica u skladu sa Etičkim kodeksom, tako što će se protiv lica koja krše navedeni kodeks provesti disciplinski postupak,
 • Drugi poslovi neophodni za nesmetano obavljanje organizacije i vođenja poslovanja preduzeća u skladu sa odredbama Zakona, Statuta i drugih pravnih akata preduzeća.

IV

Kandidat za poziciju direktora u JKP „Visoko“ d.o.o Visoko mora ispunjavati sljedeće uslove:

A/OPĆI USLOVI

 1. Da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 2. Da je stariji od 18 godina na dan imenovanja,
 3. Da u toku trajanja mandata neće steći uslove za sticanje prava na starosnu penziju prema propisima više pravne snage, odnosno važećeg Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije BiH (65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja),
 4. Da kandidat nije pravosnažnom odlukom suda osuđivan za privredni prijestup, niti mu je izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja poziva, djelatnosti ili dužnosti u posljednjih 5 (pet) godina od dana pravosnažnosti, niti je otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu 3 (tri) godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
 5. Da kandidat nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH,
 6. Da kandidat nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH,
 7. Da kandidat nema privatni/finansijski interes u preduzeću i da se ne smatra povezanim licem u smislu odredbi 34. Zakona o privrednim društvima,
 8. Da kandidat nije predsjednik ili član nadzornog ili upravnog odbora nekog drugog društva ili institucije sa većinskim državnim kapitalom,
 9. Da kandidat nije dioničar sa 50% i više dionica, direktor i član uprave bilo kojeg dioničkog društva, kao i vlasnik sa 50% i više vlasništva, direktor ili član uprave bilo kojeg društva sa ograničenom odgovornošću sa učeščem državnog kapitala ili fondovima, agencijama, komisijama, ustanovama i drugim pravnim licima osnovanim od općine, kantona ili federacije,
 10. Da kandidat nije istovremeno predsjednik ili član nadzornog ili upravnog odbora društva sa učešćem državnog kapitala ili institucije drugog društva.

B/POSEBNI USLOVI

 1. Da ima završen VII stepen stručne spreme ili najmanje 180 ECTS bodova, tehničkog ili pravnog ili ekonomskog smjera,
 2. Da ima najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja zvanja VSS,
 3. Da ponudi Program rada za mandatni period na koji se imenuje, koji će biti predmet analize i ocjene u konkursnom postupku.

V

POTREBNI DOKUMENTI:

Prijava kandidata treba da sadrži CV odnosno biografiju, kontakt telefon ili e-mail.

Uz prijavu na javni Konkurs kandidati su obavezni dostaviti originale ili ovjerene fotokopije dokumenata, ne starije od 3 mjeseca kojima se dokazuje ispunjavanje traženih općih i posebnih uslova i to:

 1. Uvjerenje o državljanstvu,
 2. Izvod iz matične knjige rođenih,
 3. Diplomu o stručnoj spremi,
 4. Potvrda o radnom stažu u struci nakon sticanja zvanja VSS,
 5. Program rada
 6. Izjavu kandidata ovjerenu kod nadležne ustanove da kandidat nije pravosnažnom odlukom suda osuđivan za privredni prijestup, niti mu je izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja poziva, djelatnosti ili dužnosti u posljednjih 5 (pet) godina od dana pravosnažnosti,
 7. Izjavu kandidata ovjerenu kod nadležne institucije  da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
 8. Izjavu kandidata ovjerenu kod nadležne institucije  da kandidat nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH,
 9. Izjavu kandidata ovjerenu kod nadležne institucije  da kandidat nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH,
 10. Izjavu kandidata ovjerenu kod nadležne institucije  da kandidat nema privatni/finansijski interes u preduzeću i da se ne smatra povezanim licem u smislu odredbi člana 34. Zakona o privrednim društvima,
 11. Izjavu kandidata ovjerenu kod nadležne institucije   da kandidat nije predsjednik ili član nadzornog ili upravnog odbora nekog drugog društva ili institucije sa većinskim državnim kapitalom,
 12. Izjavu kandidata ovjerenu kod nadležne institucije da kandidat nije dioničar sa 50% i više dionica, direktor i član uprave bilo kojeg dioničkog društva, kao i vlasnik sa 50% i više vlasništva, direktor ili član uprave bilo kojeg društva sa ograničenom odgovornošću sa učeščem državnog kapitala ili fondovima, agencijama, komisijama, ustanovama i drugim pravnim licima osnovanim od općine, kantona ili federacije,
 13. Izjavu kandidata ovjerenu kod nadležne institucije da kandidat nije istovremeno predsjednik ili član nadzornog ili upravnog odbora društva sa učešćem državnog kapitala ili institucije drugog društva.

Kandidat koji bude izabran je obavezan prije stupanja na dužnosti dostaviti Uvjerenje o radnoj sposobnosti – ljekarsko uvjerenje, kojim dokazuje opću zdravstvenu sposobnost, te uvjerenja za tačke 6. i 7. iz tačke V ovog javnog konkursa.

VI

Sa kandidatima koji blagovremeno dostave svu dokumentaciju i koji budu ispunjavali sve opće i posebne uslove iz javnog Konkursa bit će obavljen intervju, o čemu će kandidati biti pismeno obaviješteni.

VII

Ovaj javni Konkurs će biti objavljen u Službenim novinama Federacije BiH, dnevnom listu Oslobođenje, na web stranici preduzeća i na web stranici Grada Visoko.

VIII

 1. Rok za podnošenje prijava kandidata je 15 dana računajući od dana posljednje objave.
 2. Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu:

JKP „Visoko“ d.o.o Visoko, Naselje Luke, II, broj 16, Komisija za provođenje konkursne procedure za izbor i imenovanje direktora JKP „Visoko“ d.o.o Visoko, sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS“ – NE OTVARATI.

 • Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.
 • Preduzeće nije obavezno vraćati kandidatima dokumentaciju.