Konkurs za izbor i imenovanje Odbora za reviziju JKP „VISOKO“ d.o.o. Visoko

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „VISOKO“ d.o.o. Visoko o raspisivanju konkursa za izbor i imenovanje Odbora za reviziju br: 137-NO/23 od 21.01.2023.godine, a u skladu sa odredbama člana 8. i člana 26. stav 1. Zakona o javnim preduzećima u Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12),  te člana 31. Statuta Javnog komunalnog preduzeća „VISOKO“ d.o.o. Visoko, Nadzorni odbor JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko, raspisuje:                                                                            

K O N K U R S

za izbor i imenovanje Odbora za reviziju Javnog komunalnog preduzeća „VISOKO“ d.o.o. Visoko

I

Raspisuje se konkurs za sljedeće pozicije:

•          Predsjednik Odbora za reviziju preduzeća – 1 izvršilac,

•          član Odbora za reviziju – 2 izvršioca.

II

Odbor za reviziju ima obavezu i odgovornosti da:

–           imenuje vanjskog revizora;

–           razmotri godišnju studiju rizika i plan revizije, u kojima su prikazane pojedinosti u

pogledu rizičnih područja i revizija koje će se izvršiti, te osigurati da prijavljena pitanja

budu bez odlaganja i na odgovarajući način korigovana,

–           osigura da interne kontrole preduzeća budu adekvatne i da funkcionišu na predviđeni

način,

–           podnosi Nadzornom odboru sažete izvještaje o svojim sastancima koje se održavaju

            najmanje jednom mjesečno.

Listu kandidata za predsjednika i članove Odbora za reviziju utvrđuje Nadzorni odbor Preduzeća, te predlaže Skupštini na konačno imenovanje predsjednika i članova Odbora za reviziju. Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uslove:

a) Opći uslovi:

-da je državljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o državljanstvu);

-da je osoba starija od 18 godina i mlađa od 65 godina na dan imenovanja (dokaz: izvod iz matične knjige rođenih);

-da nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prijestup, nespojiv sa obavljanjem dužnosti za poziciju za koju su prijavljuje 5 (pet) godina od dana pravosnažnosti presude;

-da nije izabrani zvaničnik, nosilac sudske, izvršne funkcije ili savjetnik zvaničnicima i nosiocima izvršnih funkcija (dokaz: izjava kandidata ovjerena kod nadležnog organa);

-da nije u funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima (dokaz: izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog organa);

-da nije direktor, član uprave, predsjednik ili član nadzornog odbora preduzeća (dokaz: izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog organa);

-da nije u sukobu interesa u ličnom i profesionalnom odnosu sa preduzećem u kojem se prijavljuje na poziciju predsjednika, odnosno člana Odbora za reviziju (dokaz: izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog organa).

b) Posebni uslovi:

-da ima visoku stručnu spremu VII stepen ili da je završio I ciklus studija Bolonjskog sistema ekonomske ili pravne struke (dokaz: diploma o završenom fakultetu);

-da ima tri godine radnog iskustva u struci (potvrda o radnom iskustvu).

III

Mandat članova Odbora za reviziju Javnog komunalnog preduzeća „VISOKO “ d.o.o. Visoko traje četiri godine računajući od dana imenovanja.

IV

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti originale ili ovjerene fotokopije dokumenata, ne starije od 3 (tri) mjeseca kojima se dokazuje ispunjavanje traženih općih i posebnih uslova i to:

1. CV (biografija), adresa i kontakt telefon ili e-mail tačnom naznakom pozicije na koju se prijavljuje, te naznakom dokumentacije koju kandidat prilaže uz prijavu na konkurs,

2. Uvjerenje o državljanstvu,

3. Izvod iz Matične knjige rođenih,

4. Dokaz o vrsti i stepenu školske spreme (diploma ili uvjerenje o završenom obrazovanju), iz kojih se vidi da je sa uspjehom završio obrazovanje i stekao potrebno zvanje.

5. Potvrda o radnom iskustvu u struci nakon sticanja zvanja (potvrdu ili uvjerenje poslodavca kod kojih je kandidat radio ili trenutno radi ili uvjerenje Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO/MIO)).

6. Izjava ovjerena kod nadležne ustanove da protiv kandidata nije podignuta optužnica koja je stala na pravnu snagu, niti je izrečena nepravosnažna osuđujuća presuda za krivično djelo za koje je propisana kazna zatvora do 5 (pet) godina ili novčana kazna kao glavna kazna,

7. Izjava ovjerena kod nadležne ustanove da kandidat nije pravosnažnom odlukom suda osuđivan za privredni prijestup, niti mu je izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja poziva, djelatnost ili dužnosti u posljednjih 5 (pet) godina od strane pravosnažnosti, niti je otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu 3 (tri) godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,

8. Izjava ovjerena kod nadležne institucije da kandidat nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/03.12/03,65/13),

9. Izjava ovjerena kod nadležne institucije da kandidat nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasi u Federaciji BiH („Službeni novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 70/08),

10. Izjava ovjerena kod nadležne institucije da kandidat nema pravni/finansijski interes u preduzeću i da se ne smatra povezanim licem u smislu odredbi člana 34. Zakona o privrednim društvima,

11. Izjava ovjerena kod nadležne institucije da kandidat nije predsjednik ili član nadzornog ili upravnog odbora nekog društva ili institucije sa većinskim državnim kapitalom,

12. Uvjerenje da kandidat nije pravosnažnom odlukom osuđivan za privredni prijestup, niti mu je izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja poziva, djelatnosti ili dužnosti u posljednjih pet (5) godina od dana pravosnažnosti, (kandidat koji bude izabran obavezan je dostaviti prije stupanja na dužnost),

13. Uvjerenje da protiv kandidata nije podignuta optužnica koja je stala na pravnu snagu, niti je izrečena nepravosnažna osuđujuća presuda za krivično djelo za koje je propisana kazna zatvora do pet (5) godina ili novčana kazna kao glavna kazna. (kandidat koji bude izabran obavezan je dostaviti prije stupanja na dužnost).

Napomena: U skladu sa članom 84. stav (2) Zakona o računovodstvu i reviziji FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 15/21), najmanje jedan član odbora za reviziju mora biti iz redova ovlaštenih revizora (dokaz: certifikat za ovlaštenog revizora). Ukoliko ne bude prijavljen ni jedan kandidat iz redova ovlaštenih revizora konkurs se poništava. Izjave o ispunjavanju općih uslova kandidati mogu dostaviti pojedinačno ili cjelovito.

V

Sa kandidatima koji blagovremeno dostave svu dokumentaciju i koji budu ispunjavali sve opće i posebne uslove iz Javnog konkursa, obavit će se intervju o čijem terminu će biti blagovremeno obaviješteni.

VI

Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva kandidata uzet će se u obzir i sljedeće:

• stručne i iskustvene sposobnosti za razumijevanje poslovnih izvještaja, te poznavanje zakona i propisa;

• prilagodljivost timskom radu i sposobnosti za savjesno i odgovorno vršenje dužnosti;

• sposobnost odlučnog i nepristranog donošenja odluka;

• rezultati rada ostvareni tokom radnog perioda.

VII

O rezultatima Javnog konkursa kandidati koji ne budu izabrani će biti blagovremeno obaviješteni.

Javni konkurs će biti objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“, dnevnom listu „Dnevni avaz“, na web stranici JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko i web stranici Osnivača.

Sva dodatna objašnjenja možete dobiti na broj telefona: 032/738-600.

Rok za podnošenje prijava na Javni konkurs je 15 (petnaest) dana računajući od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili preporučenom poštom na adresu:

Javno komunalno preduzeće „VISOKO“ d.o.o. Visoko,

Naselje Luke II broj 16 71300 Visoko, Nadzorni odbor,

sa naznakom “PRIJAVA NA KONKURS ZA ODBOR ZA REVIZIJU -NE OTVARATI“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Preduzeće nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.