Kontinuirana Anketa o radnoj snazi (ARS 2022)

Na teritoriji grada Visoko provodit će se kontinuirana Anketa o radnoj snazi u 2022.godini u skladu sa Programom i Planom provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH za 2022.godinu. Anketiranje domaćinstava na terenu obavljaju anketari ovlašteni od strane Federalnog zavoda za statistiku.

Anketa o radnoj snazi provodi se u uzorkom izabranim domaćinstvima na području grada Visoko.

Osnovni cilj Ankete o radnoj snazi je dobijanje podataka o osnovnim radnim karakteristikama stanovništva i procjena ukupne radne snage u zemlji.

Prikupljeni podaci iz ankete su povjerljivi i isti će se, u skladu sa odredbama Zakona o statistici Federacije BiH, koristiti isključivo u statističke svrhe.