Lista kvalifikovanih stručnjaka za učešće u radu komisija za tehnički pregled građevina izgrađenih na području grada Visoko za period 2021-2023. godina

U skladu sa članom 133. stav (7) Zakona o prostornom uređenju i građenju („Službene novine ZDK“, broj: 1/14 i 4/16) i članom 3. Pravilnika o načinu formiranja, rada i obračuna naknade za rad Komisije za tehnički pregled građevina, broj: 01/2-2-02-79/20 od 23.01.2020. godine, a nakon provedene procedure Komisije za provjeru ispunjavanja uslova iz Javnog oglasa za podnošenje prijava za učešće u radu komisija za tehnički pregled građevina izgrađenih na području Grada Visoko, Služba za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Visoko utvrđuje

L  I  S  T  U

kvalifikovanih stručnjaka za učešće u radu komisija za tehnički pregled građevina izgrađenih na području grada Visoko za period 2021-2023. godina

I

Utvrđuje se (abecednim redom) Lista kvalifikovanih stručnjaka za učešće u radu komisija za tehnički pregled građevina izgrađenih na području Grada Visoko, kako slijedi:           

I ARHITEKTURA

 1. BAŠIĆ ALMA
 2. BEĆAR ADNA
 3. ĆOSOVIĆ MUGDIM
 4. DERVOVIC ELMA
 5. DIZDAR BELMA
 6. FAZLIĆ AZRA
 7. KAHROVIĆ NERMIN
 8. KAPETANOVIĆ MERIMA
 9. KURTO NADIJA
 10. LEMEŠ MELINA
 11. MEDOŠEVIĆ AIDA
 12. MUŠINBEGOVIĆ HANKA
 13. SALKIĆ EJUB
 14. SELIMOVIĆ LEJLA
 15. SIRČO JASMIN
 16. SPAHIĆ ABDULAH
 17. ŽUTIĆ EVVEL

II ELEKTROTEHNIKA

 1. ALIČKOVIĆ EDIN
 2. BREŠČIĆ NERMINA
 3. DELIĆ SAGBERA
 4. DŽAMBIĆ NEHRUDIN
 5. HADŽIZULFIĆ IZUDIN
 6. HAMIDOVIĆ REFIK
 7. IMAMOVIĆ ISMET
 8. KOMARICA FUAD
 9. KUBAT MUSTAFA
 10. KURTO NIHAD
 11. LEPIĆ NEDŽAD
 12. MILAVICA MUHAMED
 13. MUMINOVIĆ RASIM
 14. OMERBEGOVIĆ MUHAMED
 15. TATAREVIĆ HARIS
 16. TOBUDIĆ REJSUDIN
 17. VRCA SEDIN

III GEODEZIJA

 1. ČENGIĆ NEZAHETA
 2. DELIBAŠIĆ MUKADES
 3. KALJUN HAJRUDIN
 4. MIŠANOVIĆ SMILJAN
 5. MUŠINOVIĆ SEMIR
 6. NIŠIĆ BELMA
 7. OEZBAY MUBERA

IV GRAĐEVINARSTVO

 1. ALAGIĆ ABDULAH
 2. AŠLAMA SAFIJA
 3. AVDISPAHIĆ AIDA
 4. BAJRIĆ-MUŠINBEGOVIĆ ALDIJANA
 5. BALTA NADŽA
 6. BUHAVAC BILJANA
 7. BURIĆ KEMAL
 8. DELALIĆ ELVEDIN
 9. HARDAUŠ-TUKIĆ EDITA
 10. HINDIJA KEMAL
 11. IBRIŠEVIĆ AMIR
 12. JAHIĆ NERMIN
 13. KADIĆ IBRAHIM
 14. KARAMEHIĆ MELINA
 15. KARAVDIĆ AMAR
 16. KESO EMINA
 17. MACIĆ ENISA
 18. MOSTIĆ FADIL
 19. OPAČIN RAIF
 20. PILAKOVIĆ AMELA
 21. RUVIĆ EMINA
 22. ŠUKURICA DŽEMAL
 23. TANKOVIĆ NAMIRA
 24. VRANIĆ SEAD
 25. ŽIGA MUHAMED

V MAŠINSTVO

 1. BAKŠIĆ ALIJA
 2. DIZDAREVIĆ RAMIZ
 3. HODŽIĆ NUSMIR
 4. KRIVIĆ EMIR
 5. OMANOVIĆ EDIN

VI TEHNOLOGIJA I SANITARNI USLOVI

 1. BURKO MIRZETA
 2. MUKAČA ADIS
 3. RIZVO EDIB
 4. SINANOVIĆ AZRA
 5. SMAJLOVIĆ ARNEL
 6. ŽILIĆ AMAR

VII ZAŠTITA NA RADU I OD POŽARA I EKSPLOZIJA

 1. HODŽIĆ SEAD
 2. JAHIĆ NERMIN
 3. JAHJAEFENDIĆ LEJLA
 4. KNEŽEVIĆ NEBOJŠA
 5. KOMIĆ LARISA
 6. NUHBEGOVIĆ SAJID
 7. OMERBEGOVIĆ MUHAMED
 8. SMAJIĆ EDIN
 9. ŠAHOVIĆ NIHAD
 10. ŽIGA MUSTAFA
 11. ŽUGOR DERVO

II

Služba za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Visoko će u svakom konkretnom slučaju, posebnim rješenjem, sa utvrđene Liste kvalifikovanih stručnjaka imenovati komisiju za tehnički pregled građevine, vodeći računa o vrsti i složenosti objekta.

Komisija za tehnički pregled građevine mora imati po jednog stručnog člana za svaku vrstu radova koje pregleda. Jedan od članova komisije je predsjednik komisije i on koordinira rad.

III

Lica sa utvrđene Liste kvalifikovanih stručnjaka ne mogu učestvovati u radu komisije ukoliko su kao službena lica učestvovala u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje ili koja su učestvovala u izradi tehničke dokumentacije, reviziji glavnog ili izvedbenog projekta, gradnji i nadzoru nad gradnjom.

IV

Služba za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Visoko će u roku od dvije godine raspisati novi javni oglas zainteresovanim stručnim licima za dostavljanje dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u komisijama za tehnički pregled građevina izgrađenih na području grada Visoko.

V

Lista kvalifikovanih stručnjaka objavit će se na web stranici Grada Visoko.