O B A V I J E S T

Ministarstvu za prostoro uređenje, promet i komunikaciju i zaštitu okoline Zeničko –
dobojskog kantona obratio se investitor Samostalna poljoprivredna djelatnost “PILI” Visoko sa Zahtjevom za obnovu okolinske dozvole za proizvodni objekat – farma za tov pilića, kapaciteta 40.000,00 komada izgrađen na lokalitetu naselja, na zemljištu označenom kao k. č. broj: 410 u K.O. Kralupi, grad Visoko.
U skladu sa članom 40. i 93. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine FBiH”, broj: 15/21) nadležno ministarstvo treba da osigura učešće javnosti u postupcima obnove okolinske dozvole. S tim u vezi, obavještavamo vas da je Zahtjev za obnovu okolinske dozvole za proizvodni objekat – farma za tov pilića, kapaciteta 40.000,00 komada izgrađen na lokalitetu naselja Kralupi- Ćifluk, na zemljištu označenom kao k. č. broj: 410 u K.O. Kralupi, grad Visoko dostupan na uvid na web stranici Ministarstvu za prostoro uređenje, promet i komunikaciju i zaštitu okoline Zeničko – dobojskog kantona www.zdk.ba.
Primjedbe na Zahtjev za obnovu okolinske dozvole mogu se dostaviti u pisanoj formi u roku od 30 dana od dana javnog objavljivanja na adresu Ministarstva za prostoro uređenje, promet i komunikaciju i zaštitu okoline Zeničko – dobojskog kantona.