Obavijest o provođenju Ankete o prihodima i uslovima života u BIH 2022

U periodu od 21.maja do 30.juna 2022.godine (uz mogućnost produženja terenskog rada do 10.jula), u skladu sa Programom i Planom provođenja statističkih istraživanja za 2022.godinu na teritoriji cijele BiH bit će provedeno anketiranje domaćinstava za istraživanje Anketa o prihodima i uslovima života u BiH u 2022.godini. Anketiranje domaćinstava na području Federacije BiH obavljaju akreditovani anketari koje angažuje Federalni zavod za statistiku. Anketa o prihodima i uslovima života u BiH 2022 provodi se uzorkom izabrani domaćinstvima na području grada Visoko.

Anketa o prihodima i uslovima života u BiH 2022 je statističko istraživanje kojim se od slučajno izabranih domaćinstava/kućanstava prikupljaju podaci o prihodima, siromaštvu, socijalnoj isključenosti, materijalnoj deprivaciji, socio-ekonomskim karakteristikama pojedinaca i uslovima života. Prikupljeni podaci će se koristiti za dobivanje glavnih socijalnih indikatora na nivou BiH i entiteta.

Provođenje ovog istraživanja će značajno doprinijeti razvoju statističkog sistema/sustava u BiH u skladu sa europskim i međunarodnim standardima.

Individualni podaci prikupljeni Anketom o prihodima i uslovima života u BiH 2022 su službena tajna, koristiće se isključivo u statističke svrhe i biće objavljeni samo kao zbirni podaci. Tajnost prikupljenih podataka je zagarantovana Zakonom o zaštiti ličnih podataka, kao i Zakonom o statistici u Federaciji BiH.