Obavještenje o prognozi vanrednog hidrološkog stanja

Agencija za vodno područje rijeke Save izdala je obavještenje o prognozi koje se odnosi na vanrednog hidrološko stanje u periodu od 09. do 12.juna.

PROGNOZA: Na većini hidroloških stanica prognozira se blagi porast vodostaja na cijelom vodnom području rijeke Save u FBiH. Značajniji porast očekuje se na slivovima Sane, Usore i Spreče. Bujični vodotoci na kojima može doći do povećanja vodostaja u ovom periodu su na području sliva rijeke Sane.

U narednih 3-5 dana prognozira se vanredno hidrološko stanje, posebno na području:

  • Gornjeg i srednjeg toka rijeke Sane,
  • Donjeg toka rijeke Usore,
  • Gornji tok rijeke Spreče

Obavještenje o prognozi vanrednog hidrološkog stanja odnosi se na područje općina: Sanski Most, Ključ, Tešanj, Usora, Doboj Jug te Živinice

Sugerišemo nadležnim institucijama da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu s ovlaštenjima, a službama koje provode mjere i aktivnosti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara preporučujemo pojačan oprez.

Nadležne službe civilne zaštite treba da upozore stanovništvo koje živi na područjima uz rijeke koje nemaju izgrađene zaštitne vodne objekte, da je opasno da prilaze obalama s obzirom na moguće povećanje dubina i brzina tečenja vode u rijekama, te da im pravovremeno daju obavještenje sa uputama i smjernicama, na osnovu čega bi stanovništvo bilo u mogućnosti (prije eventualne pojave poplava) sprovesti mjere samozaštite u cilju smanjena i preduprijeđenja eventualnih šteta od štetnog djelovanja poplava po njih i njihova materijalna dobra.

Informacije o aktuelnim izmjerenim vodostajima na svim hidrološkim stanicama na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH su dostupne na internet stranici Agencije za vodno područje rijeke Save: www.voda.ba Sve aktivnosti na praćenju i obavještavanju o trenutnom hidrološko stanju se provode u skladu sa Federalnim operativnim planom odbrane od poplava.

Opis prognoziranih vanrednih hidroloških stanja i mogućih posljedica dostupan je na slijedećem linku: www.voda.ba

NAPOMENA: Obavještenje se daje na osnovu prognoziranih podataka padavina, tako da promjena vremenske prognoze može uticati i na prognozirano hidrološko stanje.