Obnova okolinske dozvole – farma za tov pilića

Ministarstvu za prostoro uređenje, promet i komunikaciju i zaštitu okoline Zeničko –  dobojskog kantona obratio se investitor “NESKO-PROM” d.o.o. Visoko sa Zahtjevom  za obnovu okolinske dozvole za proizvodni objekat –  farma za tov pilića, kapaciteta 32.000,00 komada izgrađen na lokalitetu naselja Stuparići, na zemljištu označenom kao k. č. broj: 1117/4 u K.O. Buci, grad Visoko.

U skladu sa članom 40. i 93. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine FBiH”, broj: 15/21) nadležno ministarstvo  treba da osigura učešće javnosti u postupcima obnove okolinske dozvole.

S tim u vezi, obavještavamo vas da je Zahtjev za obnovu okolinske dozvole za proizvodni objekat –  farma za tov pilića, kapaciteta 32.000,00 komada izgrađen na lokalitetu naselja Stuparići, na zemljištu označenom kao k. č. broj: 1117/4 u K.O. Buci, grad Visoko dostupan  na uvid na web stranici Ministarstvu za prostoro uređenje, promet i komunikaciju i zaštitu okoline Zeničko –  dobojskog kantona  www.zdk.ba.

Primjedbe na Zahtjev za  obnovu okolinske dozvole mogu se dostaviti u pisanoj formi u roku od 30 dana od dana javnog objavljivanja na adresu Ministarstva za prostoro uređenje, promet i komunikaciju i zaštitu okoline Zeničko –  dobojskog kantona.

link: https://www.zdk.ba/kantonalna-direkcija-za-ceste/item/11584-javni-uvid-u-zahtjev-za-obnovu-okolinske-dozvole-investitora-nesko-prom-d-o-o-visoko-za-proizvodni-objekt-farma-za-tov-pilica-kapaciteta-32-000-komada-izgraden-na-lokalitetu-naselja-stuparici.