Održana 10. redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko

Danas je u Velikoj sali Gradske uprave Visoko održana 10.redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko kojoj su prisustvovala 22 vijećnika, kao i gradonačelnik Mirza Ganić sa svojim pomoćnicima. Opravdano su sa sjednice bili odsutni vijećnici Emina Jusić Karavelić, Admir Babić i Belmin Zukan.

Izvod iz zapisnika sa 9. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko usvojen je jednoglasno sa 21 glasom ZA, kao i tačke dnevnog reda Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju Kolegija Gradskog vijeća Visoko saziva 2020 – 2024. godina i Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova radnih tijela Gradskog vijeća Visoko. I ostale tačke dnevnog reda većinom su usvojene jednoglasno uz sve glasove ZA, osim prijedloga odluke o razrješenju Jasne Zubić, člana Gradske izborne komisije, gdje je jedan vijećnik bio uzdržan.

Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Gradonačelniku Grada Visoko da potpiše aneks sporazuma o sufinansiranju nabavke opreme za potrebe JU „Dom zdravlja“ Visoko između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Grada Visoko, te Prijedlog zaključka o potvrđivanju  prisustva i učešća predstavnika Grada Visoko na XII  redovnoj Skupštini  JP„Veterinarska stanica “ d.o.o. Visoko su usvojeni sa 22 glasa ZA, dok su tačke Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Grada Visoko u Skupštini JKP  „Visoko“  d.o.o. Visoko za konačno imenovanje Nadzornog odbora i Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Grada Visoko u  Skupštini JKP „Gradska groblja“ d.o.o. Visoko za konačno imenovanje Nadzornog odbora usvojene sa 20 glasova ZA i dva uzdržana, a Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Grada Visoko u Skupštini JP „Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko za konačno imenovanje Nadzornog odbora sa 21 glasom ZA i jednim uzdržanim.

Prijedlozi akata iz imovinsko – pravne oblasti: Prijedlog zaključka o izjašnjenju na pravo preče kupovine za k.č. 399/3 i 399/4 KO Gorani, Prijedlog zaključka o izjašnjenju na pravo preče kupovine za k.č. 4173 KO Visoko i Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti MZ Dobrinje za prodaju nekretnine k.č.221/2E2 KO Dobrinje su jednoglasno usvojeni, kao i Izvještaj o izvršenju budžeta Grada Visoko za period 01.01.2021. – 30.06.2021. godine i Informacija o stanju u oblasti boračko-invalidske zaštite i ostvarivanju prava pripadnika boračke populacije Grada Visoko.

Bitno je pomenuti kako je usvojena i tačka o izvršenju budžeta za period od proteklih pola godine. Vijećnici koji su uzeli učešće u raspravi, kao i prisutni su se složili da je budžet likvidan, da se sve obaveze redovno ispunjavaju, te da je izvršenje budžeta itekako dobro, ako se zna da je pored redovnih obaveza u proteklom periodu isplaćeno 1,8 miliona KM duga koji je zatečen iz prethodnog perioda.

Na kraju kao 13.tačka bila su vijećnička pitanja i inicijative, a još jedna sjednica Gradskog vijeća Visoko okončana je za nešto duže od 90 minuta, te su ponovo, skoro sve tačke dnevnog reda usvojene jednoglasno.