Održana 16. sjednica Gradskog vijeća Visoko

Danas je održana 16. redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko, a ono što je obilježilo ovu sjednicu jeste i kratka pauza nakon druge tačke dnevnog reda, u sklopu koje je potpisan Ugovor o sufinansiranju cijene vode, pa će tako od narednog mjeseca naši građani u vremenu poskupljenja imati 20% nižu cijenu vode. Današnjoj sjednici prisustvovala su 23 vijećnika, Kemal Kardaš najavio je odsustvo, dok je Aida Zerdo najavila kašnjenje.

Sjednici su prisustvovali i pomoćnici gradonačelnika, kao i zastupnica u Skupštini ZDK Mirela Mateša Bukva.

Prva tačka dnevnog reda, Izvod iz zapisnika sa 15. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko usvojena je sa 22 glasa ZA. Druga tačka je bio Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Visoko za 2022.godinu, a i ova tačka je jednoglasno, sa 23 glasa ZA usvojena. Promjene budžeta je pojasnio i gradonačelnik Mirza Ganić kazavši kako su promjene usmjerene prije svega za poljoprivredu, odnosno proljetnu sjetvu, za koju se očekivala reakcija kantonalne i federalne vlasti, kao i za nastavak izgradnje škole u Goduši, nastavak podrške institucijama kulture u našem gradu, te najvažnije – pojeftinjenje cijene vode svim fizičkim i pravnim licima. Treća tačka dnevnog reda pod brojem jedan, Prijedlog izmjena i dopuna Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta Grada Visoko i  kapitalnih ulaganja viših nivoa vlasti za 2022.godinu usvojena je sa 22 glasa i jednim uzdržanim, dok je tačka 3.2.  Prijedlog programa ulaganja iz Fonda korišćenja šuma jednoglasno usvojena.

I četvrta tačka dnevnog reda bila je podijeljena na tri oblasti, a nakon rasprave i pitanja, gradonačelnik je istaknuo kako je u pitanju izuzetno značajna podrška, pojasnivši kako je u 2020.godini za poljoprivredu bilo izdvojena 50.000 KM, a sada je taj iznos 650.000 KM, za turizam se 2020.godine izdvojilo svega 5.000 KM, a danas je taj iznos 130.000 KM, dok podrške biznisu nije bilo, a sada iznosi 180.000 KM. – Uređujemo nešto što do sada uopće nije bilo tretirano, a cilj nam je podržati sve one koji se bave poljoprivredom, turizmom, privredom i obrtima. Zadovoljan sam jer smo s nule došli do ovoga danas, naravno da uvijek može bolje, a cilj nam je da uvijek budemo bolji. – kazao je gradonačelnik. Četvrta tačka, Prijedlozi programa utroška sredstava iz  Budžeta Grada Visoko za 2022.godinu: 4.1.Prijedlog programa  podrške poljoprivredne proizvodnje je usvojena sa 22 glasa ZA,  4.2.Prijedlog programa  podrške biznisu, privrednicima i obrtnicima je usvojen sa 19 glasova ZA i 3 uzdržana, a 4.3.Prijedlog programa  podrške razvoju turizma je usvojen sa 22 glasa ZA.

Peta tačka, Prijedlog odluke o  izmjenama i dopunama Odluke o osnovama i kriterijima za utvrđivanje olakšica pri plaćanju naknade za pogodnost korištenja građevinskog    zemljišta i naknade za uređenje gradskog i ostalog  građevinskog zemljišta  na    području    Grada Visoko usvojena je jednoglasno sa 22 glasa ZA, kao i Zaključak kojim GV Visoko zadužuje Komisiju za statut i propise da utvrdi prečišćen tekst Odluke o osnovama i kriterijima za utvrđivanje olakšica pri plaćanju naknade za pogodnost korištenja građevinskog zemljišta i naknade za uređenje gradskog i ostalog građevinskog zemljišta na području grada Visoko. Jednoglasno su usvojeni i Prijedlozi akata iz imovinsko-pravne oblasti: 6.1.  Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju lokalnog puta Arnautovići –Poriječani i 6.2.  Prijedlog zaključka o izjašnjenju na  ponude za pravo preče kupovine za k.č 855 i k.č. 860 KO Buci.

Prijedlozi u sklopu tačke sedam , Prijedlozi odluka  o  Gradskoj izbornoj komisiji Visoko: 7.1. Prijedlog odluke o razrješenju člana Gradske izborne komisije Visoko; 7.2. Prijedlog odluke o imenovanju člana Gradske izborne komisije Visoko; 7.3. Prijedlog odluke o visini naknade za rad članova Gradske izborne komisije Visoko, usvojeni su također jednoglasno sa 22 glasa ZA.

8.  Izvještaj o ostvarivanju politike Grada Visoko i aktivnostima gradonačelnika i o radu gradskih službi uprave u 2021. godini, sa izvještajem o rješavanju upravnih i vanupravnih predmeta u 2021. godini je usvojen sa 19 glasova ZA i 3 uzdržana, a gradonačelnik je govorio o brojnim aktivnostima, ali i užasnom stanju koje je zatekao, posebno u nekim od javnih preduzeća i ustanova, te dugu koji je iznosio 1,8 miliona KM, a koji je tokom protekle godine vraćen i više ga nema. Tu su i brojni realizovani projekti, ali i projekti koji su u fazi realizacije i koji će biti započeti u ovoj godini. U izvještaju su pomenuti svi urađeni projekti i problemi s kojima se Gradska uprava susretala u proteklom periodu, a koji su riješeni, ali i stvari koje ostaju da se poprave i urade.

  1. tačka,  Izvještaj o radu Gradskog pravobranilaštva Visoko u 2021.godini je usvojen jednoglasno sa 21 glasom ZA.

10.  Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Visoko za 2021. godinu je usvojen sa 21 glasom ZA i jednim uzdržanim.

11.  Izvještaj o radu Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina Grada Visoko za 2021. godinu je usvojen sa 21 glasom ZA.

Na kraju sjednice ostala je i posljednja, dvanaesta tačka koja je predviđena za vijećnička pitanja i inicijative čime je iscrpljen dnevni red 16.po redu sjednice Gradskog vijeća Visoko.