Održana 17. redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko

U Velikoj sali Gradske uprave Visoko danas je održana 17. redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko, a na dnevnom redu se našlo ukupno 11 tačaka. Sjednici su pored vijećnika prisustvovali i gradonačelnik Mirza Ganić sa pomoćnicima, kao i predsjednici Savjeta mjesnih zajednica i predsjednici Upravnih odbora i direktori javnih ustanova Grada Visoko.

1.tačka dnevnog reda Izvod iz zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća Visoko usvojena je jednoglasno sa 23 glasa ZA. Jednoglasno je usvojena i druga tačka dnevnog reda, Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na tekst statuta mjesnih zajednica.

U trećoj tački dnevnog reda, Izvještaji o radu, sa finansijskim izvještajem, Savjeta mjesnih zajednica Grada Visoko za 2021.godinu, učešće su uzeli i predstavnici mjesnih zajednica sa područja grada Visoko, a u svom obraćanju gradonačelnik Mirza Ganić je naglasio kako se u proteklom periodu učinilo mnogo toga na uvezivanju mjesnih zajednica sa službama Gradske uprave Visoko, a u proteklom periodu su održani i sastanci sa savjetima mjesnih zajednica, koji će u narednom periodu biti i nastavljeni, sve s ciljem što boljeg i kvalitetnijeg rada i bolje komunikacije. Razgovaralo se i o svim aktuelnim problemima, a naglašen je ogroman napredak u radu s mjesnim zajednicama u odnosu na ranije godine, na čemu se gradonačelnik zahvalio i predstavnicima mjesnih zajednica.

4. tačka dnevnog reda,  Izvještaji o radu javnih ustanova u 2021. godini, sa planom i programom rada javnih ustanova i finansijskim planom za 2022. godinu

Izvještaji o radu upravnih  i nadzornih odbora javnih ustanova  u 2021. godini

4.1. JU Zavičajni muzej Visoko, izvještaj je jednoglasno sa 23 glasa ZA usvojen.

4.2. JU Gradska biblioteka Visoko, izvještaj je jednoglasno sa 23 glasa ZA usvojen.

4.3  JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko, izvještaj je jednoglasno sa 23 glasa ZA usvojen.

4.4. JU Centar za kulturu, sport i informisanje Visoko, izvještaj je sa 19 glasova ZA i 5 uzdržanih usvojen.

4.5. JU Dom zdravlja Visoko, izvještaj je jednoglasno sa 23 glasa ZA usvojen.

4.6. JU Centar za socijalni rad Visoko, izvještaj je jednoglasno sa 24 glasa ZA usvojen.

Predstavnici javnih ustanova su istaknuli ogromnu podršku koju su imali u proteklom periodu od strane Gradske uprave Visoko, dok je gradonačelnik naglasio dobru saradnju sa svim ustanovama, posebno naglašavajući ogroman trud i ogromna ulaganja koja su se desila u JU „Dom zdravlja“ Visoko, a zahvaljujući kojima se desila i sanacija stanja u ovoj ustanovi, koja je bila u ogromnim problemima.

5. Prijedlog odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostora  Grada Visoko usvojen je jednoglasno sa 24 glasa ZA.

6.  Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program utvrđivanja lokacija za zauzimanje javnih površina na području Grada Visoko je također jednoglasno, sa 24 glasa ZA, usvojen.

7. Prijedlog odluke o davanju na korištenje i održavanje motornog vozila – motocikla je usvojen sa 24 glasa ZA.

8.  Prijedlozi akata iz imovinsko-pravne oblasti su sa 24 glasa ZA usvojeni i to:

8.1.Prijedlog zaključka o izjašnjenju na  ponudu za pravo preče kupovine za k.č 391 KO  Gorani

8.2.Prijedlog zaključka o izjašnjenju na  ponudu za pravo preče kupovine za k.č 3782 KO  Visoko

8.3.Prijedlog zaključka o izjašnjenju na  ponudu za pravo preče kupovine za k.č 11 KO  Buci

9.  Informacija o stanju i poslovanju privrede na području Grada Visoko u 2021.godini i utvrđivanju prijedloga   mjera za kreiranje boljeg poslovnog ambijenta, sa posebnim osvrtom na stanje u oblasti zapošljavanja, usvojena je sa 23 glasa ZA.

10.  Informacija o  socijalnom stanju stanovništva Grada Visoko u 2021.godini usvojena je jednoglasno sa 23 glasa ZA.

Na kraju sjednice kao 11. tačka dnevnog reda ostala su Vijećnička pitanja i inicijative, čime je iscrpljen dnevni red današnje sjednice Gradskog vijeća Visoko.