Održana 23.sjednica Gradskog vijeća Visoko – Usvojen najveći budžet Visokog u historiji

U Velikoj sali Gradske uprave Visoko danas je održana 23.redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko, ujedno i posljednja sjednica u 2022.godini. Sjednici je prisustvovao 21 vijećnik, kao i gradonačelnik Mirza Ganić sa pomoćnicima, direktor JP „Visoko Ekoeneregija“ d.o.o Amer Hindija, te zastupnik u Federalnom parlamentu Belmin Zukan. Na samom početku sjednice vijećnica Nevzeta Begić je pred Gradskim vijećem dala i potpisala svečanu izjavu kojom je preuzela mandat koji joj je dodijeljen od strane CIK-a, a kao kandidatu SBB-a

Izvod iz zapisnika sa 22. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko usvojen je sa 21 glasom ZA, a kao što se i očekivalo najviše pitanje i najveća rasprava se vodila o drugoj tački dnevnog reda, Prijedlog budžeta Grada Visoko za 2023. godinu. Gradonačelnik Mirza Ganić je tokom rasprave pokušao pojasniti vijećnicima sam iznos budžeta, ali i njegovu namjenu, kao i projekte koji su predviđeni. – Imamo mnogo projekata koji su ugovoreni i čija realizacija slijedi u kalendarskoj 2023.godini i oni su u visini od 2,2 miliona KM. Također, tu je i iznos od 2,1 milion KM sredstava od viših nivoa vlasti. Ono što bih također pomenuo jeste iznos subvencije od 150.000 KM za JKP „Visoko“, a odnosi se na subvencioniranje odvoza otpada i na ovaj način, pošto je poskupilo gorivo, kao i sve ostalo, mi ćemo zadržati cijenu odvoza za naše građane na istom nivou kao i do sada, a subvencijom pomoći JKP „Visoko“ da održi ekonomsku isplativost. Pored ovoga u proteklom periodu smo smanjili cijenu vode i obezbijedili besplatne priključke za branioce, a ništa od usluga nije poskupilo i na to smo ponosni, ako znamo do kakvih promjena i poskupljenja je došlo. – pojasnio je gradonačelnik Ganić neka od pitanja vijećnika, te istaknuo kako se on i Gradska uprava ponašaju upravo onako kako je i govorio da će se ponašati, a to je domaćinski odnos. – Zatekli smo dug od 1,8 miliona KM koji smo vratili i sa milion KM plusa ušli u 2022.godinu. Na kraju ove godine ponovo ćemo imati isti iznos ili malo veći u plusu i prenijeti u narednu, 2023.godinu. – zaključio je gradonačelnik Ganić. Poslije rasprave i obrazloženja uslijedilo je i glasanje o amandmanima SDP-a koji nisu usvojeni, kao i glasanje o Prijedlogu budžeta koji je usvojen sa 18 glasova ZA, 3 glasa protiv i jednim uzdržanim glasom.

  1. tačka dnevnog reda,  Prijedlog odluke o izvršenju budžeta Grada Visoko za 2023. Godinu usvojena je sa 20 glasova ZA i po jednim protiv i uzdržan.
  2. tačka dnevnog reda, Prijedlog programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz budžeta Grada Visoko i kapitalnih ulaganja viših nivoa vlasti za 2023.godinu imala je također četiri amandmana SDP-a o kojima su se vijećnici pojedinačno izjašnjavali, a niti jedan od njih nije usvojen, dok je tačka dnevnog reda usvojena sa 19 glasova ZA, 2 glasa protiv i jednim uzdržanim.

5.   Prijedlog programa komunalnih djelatnosti za 2023.godinu je usvojen sa 17 glasova ZA i 3 uzdržana.

6.   Prijedlog programa utroška sredstava za tekuće održavanje na području Grada Visoko za 2023.godinu je usvojen sa 18 glasova ZA i 3 uzdržana, a isti omjer glasova je imala i 7.tačka,   Prijedlog  zaključka o davanju saglasnosti na Program ulaganja sredstava iz Fonda za zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona na području Grada Visoko za 2023. Godinu.

8.tačka dnevnog reda,   Prijedlog programa rada Gradskog vijeća Visoko za 2023.godinu je također imala amandman SDP-a koji je uz 4 glasa ZA i 17 protiv odbijen, dok je Prijedlog usvojen sa 19 glasova ZA, i po jednim protiv i uzdržan.

Vijećnici su usvojili i 9.tačku dnevnog reda,   Nacrt Odluke o davanju naziva parku „Park Zlatnih ljiljana“, uz zaključak da se otvori javna rasprava u trajanju od 15 dana, za čije provođenje se zadužuju Stručna služba za poslove GV Visoko, a nakon provedene javne rasprave, Komisija za odlikovanja, javna priznanja i obilježavanje događaja će utvrditi Prijedlog Odluke o davanju naziva parku „Park Zlatnih ljiljana“ koji će se sa izvještajem o provedenoj javnoj raspravi dostaviti GV na razmatranje i usvajanje.

10.tačka,  Prijedlog akata iz imovinsko-pravne oblasti

a)           Prijedlog odluke o uspostavi prava vlasništva na k.č.br. 1026 KO Visoko usvojen sa 20 glasova ZA

b)           Prijedlog odluke o zamjeni nekretnina usvojen sa 21 glasom ZA.

11.tačka,  Prijedlog Zaključka o potvrđivanju odluke Skupštine JP “Veterinarska stanica” d.o.o Visoko o imenovanju članova Nadzornog odbora, kao i  12.tačka,   Izvještaj JP “Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko o poduzetim aktivnostima usvojene su jednoglasno, a na kraju su ostala vijećnička pitanja i inicijative čime je iscrpljen dnevni red posljednje ovogodišnje sjednice Gradskog vijeća Visoko.