Održana 24.redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko

Danas je u Velikoj sali Gradske uprave Visoko održana 24.redovna i prva ovogodišnja sjednica Gradskog vijeća Visoko, koja je po svom trajanju od nešto više od pola sata, vjerovatno i rekordna u ovom sazivu. Sjednici su prisustvovala 23 vijećnika, gradonačelnik Mirza Ganić sa saradnicima, kao i zastupnik u Federalnom parlamentu iz Visokog Belmin Zukan. Sjednica je imala i svečani karakter pošto su svečane izjave dale nova vijećnica u sazivu vijeća Dženeta Uzunalić koja na ovu poziciju dolazi umjesto Belmina Zukana,  kao i Gradski pravobranioc Melina Hodžić – Travančić, koja je ponovo izabrana na ovu poziciju.

Što se same sjednice tiče na rasporedu je bilo ukupno sedam tačaka, 1. Izvod iz zapisnika sa 23. Redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko je jednoglasno usvojena sa 22 glasa ZA. I ostale tačke dnevnog reda su jednoglasno usvojene sljedećim redoslijedom:

2.  Prijedlog odluke o  visini prosječne konačne građevinske cijene 1m2 korisne površine stambenog  prostora na području Grada Visoko za 2023.godinu

  1. Prijedlog odluke o imenovanju Zdravstvenog savjeta Grada Visoko

4.  Prijedlog odluke o imenovanju Gradskog pravobranioca

  1. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku u Skupštini JKP “Gradska groblja” d.o.o. Visoko, za razrješenje člana Nadzornog odbora
  2. tačka dnevnog reda, Izvještaj o realizaciji  Programa rada Gradskog vijeća Visoko za 2022.godinu također je usvojena uz 22 glasa ZA i jedan uzdržan glas, a na kraju ove svečane i po trajanju rekordno kratke sjednice uslijedila je i posljednja točka, Vijećnička pitanja i inicijative, čime je iscrpljen dnevni red 24.redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko.