Održana sjednica Kolegija Gradskog vijeća Visoko

Danas je održana redovna sjednica Kolegija Gradskog vijeća Visoko, a na sjednici je razmatran i Prijedlog dnevnog reda 22.sjednice Gradskog vijeća.

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA 22. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA VISOKO

1.    Izvod iz zapisnika sa 21. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko
2.    Nacrt  budžeta  Grada  Visoko za 2023.godinu

    IZVJESTILAC:  Suada Koljenović,p.o. pomoćnica Gradonačelnika

3.   Nacrt odluke o izvršenju budžeta  Grada Visoko za 2023.godinu

    IZVJESTILAC:  Suada Koljenović,p.o. pomoćnica Gradonačelnika

4.    Izvještaj o  izvršenju Budžeta Grada Visoko za  period  01.01.2022. – 30.09.2022.godine

      IZVJESTILAC:  Suada Koljenović,p.o. pomoćnica Gradonačelnika

5.   Prijedlog odluke o utvrđivanju naknade za nadzorne odbore  javnih preduzeća i upravne 

       odbore i nadzorne odbore javnih ustanova i visini  plaća za  direktore   javnih preduzeća i   

       javnih      ustanova Grada Visoko

      IZVJESTILAC: Suada Koljenović,p.o. pomoćnica Gradonačelnika

6.   Prijedlog odluke o utrđivanju radnih mjesta u gradskom organu uprave Grada Visoko

      sa radnim stažom u uvećanom trajanju

      IZVJESTILAC: Aida Memišević-Ihtijarević, pomoćnica Gradonačelnika

7.   Prijedlog odluke o prodaji službenih vozila u vlasništvu Grada Visoko

      IZVJESTILAC: Aida Memišević-Ihtijarević, pomoćnica Gradonačelnika

8.   Informacija o stanju i zaštiti životne sredine na području Grada Visoko u 2021.godini

    IZVJESTILAC:Leila Omerbegović,p.o. pomoćnica Gradonačelnika

9.   Vijećnička pitanja i inicijative

PRIJEDLOG TERMINA 22. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

30.11.2022. godine (srijeda) u 14:00 sati u sali Gradskog vijeća Visoko