Oglas za dodjelu podsticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije u Zeničko-dobojskom kantonu

 Na osnovu dijela 5. Programa podsticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-11-6461/21 od 30.04.2021. godine. (u daljem tekstu Program), Gradska/Općinska služba 11.05.2021. godine objavljuje

OGLAS

za dodjelu podsticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije u Zeničko-dobojskom kantonu

I Predmet oglasa

Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području općine/grada Visoko, i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini/gradu Visoko, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu jednokratnih, nepovratnih novčanih sredstava  u svrhu podsticaja samozapošljavanja i to:

 • Program „Prvi biznis“ – u slučaju kada je podnosilac zahtjeva, registrirao planiranu djelatnost ne ranije od 01.04.2020. godine, a najkasnije sa danom okončanja javnog poziva po ovog Programu;
 • Program „Biznis plus

Varijanta a) u slučaju kada je korisnik Programa podsticaja samozapošljavanja ovoga Ministarstva iz prethodnih godina, koji je od 01.04.2020. godine do okončanja Javnog poziva zaposlio jednog ili više radnika, koji su bili na evidenciji nadležne službe za zapošljavanje, te da se zahtjev za sufinansiranje zaposlenja ne podnosi radi zasnivanja radnog odnosa u istom pravnom licu zaposlenja.

Varijanta b) u slučaju kada je korisnik Programa podsticaja samozapošljavanja ovoga Ministarstva iz prethodnih godina, koji je zadržao poresku registraciju te uplatio sve poreske obaveze do 31.12.2020. godine.

II Pravo učešća na oglasu imaju:

 • Dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja
 • Ratni vojni invalidi.
 • Demobilizirani branioci, koji su u Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine osim lica koja su u OS pristupili kao maloljetni ili neposredno po punoljetstvu, a sa minimalno 12 mjeseci provedenih u OS RBiH.
 • Djeca poginulih branilaca do 35 godina života, djeca umrlih RVI i djeca umrlih nosilaca najvećih ratnih priznanja, do navršenih 30 godina života.
 • Udovice poginulih branilaca.
 • Udovice ratnih vojnih invalida koja je sa istim živjela u braku najmanje dvije posljednje godine dana prije smrti.
 • Djeca umrlih demobiliziranih branilaca koji su Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine koja su sa istim živjela u zajedničkom domaćinstvu ili ga je isti izdržavao najmanje posljednju godinu dana prije smrti, do navršenih 30 godina života.
 • Udovice umrlih demobiliziranih branilaca koji su Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine i koja je sa istim živjela u braku najmanje dvije posljednje godine dana prije smrti;
 • U posebnim slučajevima, demobilizirane branioce, koji su u Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 18 mjeseci u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine, ministar Ministarstva može uključiti u ovaj Program

III Pokumentacija koju prilažu kandidati za dodjelu sredstava (original ili ovjerene kopije ne starije od 3 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva)

                         – za aplikante na Program „Prvi biznis“

 • Dokaz o statusu branioca i člana njegove porodice/Uvjerenje o provedenom vremenu u Oružanim snagama
 • Potvrda o prebivalištu izdata od CIPS-a
 • Potvrda o kretanju izdata od MUP-a čime dokazuje prebivalište na teritoriji ZDK u trajanju od najmanje 24 mjeseca prije podnošenja zahtjeva, (za lica koja su mijenjala prebivalište najmanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva, ukoliko su imali prebivalište na području kantona u trajanju od 24 mjeseca prije promjene mjesta prebivališta), osim povratnika u RS
 • Uvjerenje nadležne Poreske uprave o nepostojanju neizmirenih poreskih obaveza
 • Korisnik je dužan dostaviti dokaz o registraciji osnovne djelatnosti nakon 01.04.2020. godine, a najkasnije sa 01.06.2021. godine
 • Korisnik je dužan dostaviti plan poslovnih aktivnosti kojim će dokazati poznavanje planirane poslovne aktivnosti sa stanovišta ulaganja, profita i tržišta iste.

-za aplikante na Program „Biznis plus“- Varijanta a)

 • Uvjerenje nadležne Poreske uprave o nepostojanju neizmirenih poreskih obaveza za aplikanta;
 • Uvjerenje nadležne Poreske uprave o nepostojanju neizmirenih poreskih obaveza za registrovanu djelatnost;
 • Uvjerenje nadležne službe za zapošljavanje da je zaposlenik bio na evidenciji službe za zapošljavanje prije stupanja u radni odnos.
 • Prijava nadležne poreske uprave
 • Obrazac JS 3650 (Informacija o uplaćenim doprinosima) izdat od nadležne Poreske uprave
 • Potvrda o prebivalištu izdata od CIPS-a (original ili ovjerena fotokopija) za zaposlenika
 • Potvrda o kretanju izdata od MUP-a (za zaposlenika) čime dokazuje prebivalište na području Kantona u trajanju od najmanje dvije godine prije podnošenja zahtjeva, osim povratnika u RS
 • Uvjerenje nadležne gradske/općinske službe o učešću u prethodnim projektima zapošljavanja i samozapošljavanja Ministarstva

-za aplikante na Program „Biznis plus“- Varijanta b)

 • Uvjerenje nadležne Poreske uprave o aktivnosti poreske registracije za registriranu djelatnost
 • Uvjerenje nadležne Poreske uprave o nepostojanju neizmirenih poreskih obaveza za aplikanta;
 • Uvjerenje nadležne Poreske uprave o nepostojanju neizmirenih poreskih obaveza za registrovanu djelatnost;
 • Uvjerenje nadležne gradske/općinske službe o učešću u prethodnim projektima zapošljavanja i samozapošljavanja Ministarstva
 1. Visina sredstva
 • Program „Prvi biznis“ – 8.000,00KM.
 • Program „Biznis plus“ – Varijanta a)– do 5.000,00KM

– Varijanta b)– 1.000,00KM

 1. Postupak odobravanja sredstava

Zahtjev za  podsticaj samozapošljavanja zainteresovani kandidati podnose samo na za to posebnom (propisanom obrascu) od strane Ministarstva, uz obavezno prilaganje kompletne dokumentacije, kao dokaza o ispunjavanju uslova javnog poziva.

Na osnovu donešene odluke Ministarstva, općina/grad, Ministarstvo i korisnik potpisati će ugovor kojim će biti detaljno regulisane sve obaveze strana u postupku.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti u nadležnoj Službi boračko-invalidske zaštite općine/grada i Ministarstvu.

 1. Prijave na oglas se mogu izvršiti zaključno sa 01.06.2021. godine
 • Podnošenje zahtjeva

Obrasce zahtjeva zainteresovani kandidati mogu preuzeti pri nadležnoj službi Općine/grada Visoko.

Podnosilac je dužan svojeručno potpisati zahtjev, kojim potvrđuje i da je priložio svu potrebnu dokumentaciju traženu javnim pozivom (original ili ovjerene kopije ne starije od 3 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva).

Zahtjevi sa kompletiranom dokumentacijom dostavljaju se nadležnoj službi Općine/grada.

  Nepotpuni, neblagovremeni i neuredni zahtjevi neće biti uzeti u razmatranje.

Broj: 13/03-2-5-30-4995-3/21

Datum: 07.05.2021. godine.