POČELA REALIZACIJA KAPITALNIH ULAGANJA IZ BUDŽETA GRADA VISOKO ZA 2021. GODINU: Nekategorisani put Orašac-Veruša

Grad Visoko realizuje projekat nekategorisani put Orašac-Veruša, MZ Orašac iz Programa kapitalnih ulaganja u cestovnu infrastrukturu iz Budžeta Grada Visoko za 2021. godinu.
Nakon provedenog postupka javne nabavke kao najpovoljniji izvođač radova izabrana je Grupa ponuđača: „Mušinbegović gradnja“ d.o.o. Visoko i „Trgošped“ d.o.o. Kakanj, dok stručni nadzor nad izvođenjem radova vrši firma „Perspektiva-injžinjering“ d.o.o. Visoko.
U toku su radovi na uređenju postojećeg kolovoza, čišćenju, grejderisanju i pripremi kolovozne konstrukcije za nadogradnju nove kolovozne konstrukcije.
Nakon navedenih radova slijedi dovoz i ugradnja novog tamponskog sloja sa valjanjem istog do zahtijevane zbijenosti prema predmjeru i predračunu radova.
Uporedo će se raditi iskop odvodnih jaraka sa odvozom iskopanog materijala na deponiju, a
zatim slijedi asfaltiranje puta asfaltom BNHS 16 debljine 7 cm, širine trake 3,0 m.
Nakon asfaltiranja će se uraditi nasipanje banikina iz drobljenca, širine do 0,5 m, čime će se radovi na navedenom projektu okončati.
Izvođenje radova je prema propisanim zakonskim regulativama i tehničkim uslovima za građenje.
Ugovoreni rok izvođenja radova je 21 dan od dana uvođenja u posao.