Podrška za nabavku senzora djeci i studentima koji boluju od dijabetesa

Nakon što je na prijedlog gradonačelnika Gradsko vijeće Visoko usvojilo budžet za ovu godinu u kojem je izdvojeno 30.000 KM za finansiranje/sufinansiranje nabavke senzora za mjerenje šećera u krvi za djecu do 18 godina i studente do 26 godina, danas je objavljen i javni poziv putem kojeg će svi korisnici iz navedenih grupa moći podnijeti zahtjeve. Inače, u pitanju su kategorije djece i mladih o kojima se malo toga zna, a nažalost i u našem gradu određeni broj djece i studenata ima dijagnosticiran dijabetes.

– Probleme s kojima se suočavaju naši najmlađi sugrađani i studenti iz ove kategorije, znaju uglavnom njihovim najbliži, roditelji i članovi porodica. Na ovaj način želimo pokazati i ovoj djeci, ali i njihovim roditeljima da mogu računati na podršku lokalne zajednice, u ovom slučaju Grada Visoko. Senzori za mjerenje šećera u krvi itekako su značajni za njihove korisnike jer znače mnogo bolju kontrolu bolesti, ali i bolju samokontrolu, pošto je broj mjerenja neograničen u toku dana, a ne iziskuje bolna ubadanja prstiju da bi se provjerila visina šećera u krvi. Nastavit ćemo pružati podršku gdje god je to moguće, a svim našim sugrađanima pokazati da se mogu osloniti u svako doba dana i noći, i na gradonačelnika, ali i na sve uposlenike Gradske uprave. – kazao je gradonačelnik Mirza Ganić.

Ukupna sredstva izdvojena za ovu namjenu za 2022.godinu iznose 30.000 KM, a zahtjeve mogu podnijeti svi koji ispunjavaju uslove javnog poziva koji se nalazi u nastavku teksta.

Na osnovu člana 30. Statuta Grada Visoko (“Službeni glasnik Grada Visoko”, broj:10/21), Budžeta Grada Visoko za 2022. godinu ( “Službeni glasnik Grada Visoko “, broj: 13/21) i tačke IV Programa utroška sredstava sa Transfera za nabavku senzora za mjerenje šećera u krvi (djeca od 18 godina i studenti 26 godina) u Budžetu Grada Visoko za 2022. godinu, broj: 01/2-101/22  od 08.02.2022. godine. Gradonačelnik objavljuje:

JAVNI POZIV

za dostavljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za nabavku senzora za mjerenje šećera u krvi (djeca do 18 godina i studenti 26 godina) iz Budžeta Grada Visoko za 2022. godinu

Grad Visoko upućuje poziv za dostavljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za finansiranje/sufinansiranje nabavke senzora za mjerenje šećera u krvi.

1.       Pravo učešća na Javni poziv imaju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uslove:

1.1. Djeca do 18 godina starosti i studenti do navršenih 26 godina starosti kojima je dijagnosticiran dijabetes;

1.2. Da imaju prebivalište na području Grada Visoko.

2.       Uz  prijavu na Javni poziv dostaviti:

2.1. Rodni list;

2.2. Prijava prebivališta (ne starija od 6 mjeseci);

2.3. Medicinska dokumentacija iz koje je vidljivo da je podnosiocu zahtjeva dijagnosticiran dijabetes, izdata od nadležne medicinske ustanove;

2.4. Uvjerenje o redovnom školovanju (samo za studente);

2.5. Potvrda iz banke o broju tekućeg računa korisnika (za maloljetne potvrda o broju računa roditelja/staratelja).

Dokumenti koji se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uslova moraju biti original ili ovjerena kopija.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dokumenti se ne vraćaju.

Prijave na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u šalter sali Grada Visoko ili poštom na adresu: Grad Visoko, Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti sa naznakom „Prijava na Javni poziv za odobravanje redstava za nabavku senzora za mjerenje šećera u krvi“, najkasnije do 23.02.2022. godine, do 16 sati.

NAPOMENA: Sredstva planirana u Budžetu Grada Visoko za 2022. godinu za ovu namjenu, u iznosu od 30.000,00 KM, raspoređuju se korisnicima koji ispunjavaju uslove iz javnog poziva u jednakom iznosu, zavisno od broja prijavljenih, a maksimalni iznos sredstava po jednom korisniku je 3.360,00 KM na godišnjem nivou.