Poziv građanima i privrednim subjektima za uklanjanje štandova sa javnih površina koje nisu predviđene za tu namjenu

Na sastanku gradonačelnika Mirze Ganića sa predstavnicima Policijske stanice Visoko i Odsjeka za inspekcijske poslove danas je razgovarano i o nelegalnom zauzimanju javnih površina s ciljem prodaje određenih roba i proizvoda, posebno u ulicama Branilaca, Čaršijska, Alije Izetbegovića, dr. Džananovića i Skopljaka.

Svim pravnim i fizičkim licima koja vrše bespravno zauzimanje javnih površina, a posebno trotoara radi izlaganja i prodaje roba u ulici Čaršijska, ulici Alije Izetbegovića, ulici Skopljaka, ulici dr. Džananovića, ulici Branilaca upućuje se poziv da u roku od deset (10) dana od dana objave ovog poziva izvrše uklanjanje bespravno postavljenih predmeta i roba s javne površine. Nakon isteka navedenog roka, Komunalno-putni inspektor će početi sa aktivnim vršenjem inspekcijskog nadzora uz asistenciju policije, a što podrazumjeva nalaganje represivnih mjera putem rješenja, prinudno izvršenje istih i izricanje novčanih kazni.

Također, pozivaju se pravna i fizička lica koja posluju u gore pomenutim ulicama da svoje izloge učine modernim i iste prilagode u skladu s Odlukom o komunalnom redu (“Službeni glasnik Grada Visoko”, broj 5/23).

Visoko kao turistički grad u narednom periodu ima namjeru urediti glavne gradske ulice koje su posebno u ljetnom periodu prepune naših građana, ali i turista, a nelegalno zauzimanje javnih površina predstavlja i opasnost po pješake, jer često su štandovi postavljeni na samim trotoarima ispred prodajnih objekata. Oni koji ne poštuju važeće propise koji tretiraju ovu oblast, te se ogluše na ovaj poziv, a u cilju povećanja sigurnosti pješaka i boljeg uređenja našeg Grada bit će sankcionisani.