Poziv svim političkim subjektima za dostavljanje prijedloga za imenovanje članova biračkih odbora i njihovih zamjenika ovjerenim za osnovnu izbornu jedinicu 116A Visoko

Nakon postupka žrijebanja i utvrđenog poretka političkih subjekata od strane CIK BiH, te dodjeljivanja pozicija u biračkim odborima za imenovanje članova biračkih odbora i njihovih zamjenika za Opće izbore 2022. godine izvršenog dana 03.08.2022. godine, u maloj sali Gradske uprave Visoko (ul. A.Izetbegovića 12A, sprat I) sa početkom u 09,00 sati, u skladu sa članom 10., 12. i 13. Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj 27/22), utvrđen je poredak političkih subjekata u biračkim odborima.

U skladu sa odredbama člana 2.19. stav (10)  Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, te člana 10. stav (4) i (6) navedenog Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora, neophodno je da Gradskoj izbornoj komisiji Visoko, dostavite svoje prijedloge za članove biračkih odbora i njihove zamjenike za biračke odbore gdje ste dobili mjesto ( Tabela 2).

Kvalifikacije za člana biračkog odbora su:

Pored općih uvjeta propisanih članom 2.2 stav (1) Izbornog zakona BiH, potrebno je:

a)      da ima prebivalište u gradu za koju se imenuje birački odbor, u pravilu da je upisan u izvod iz Centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje,

b)      da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno III, IV ili V stepen stručne spreme,

c)      da ima certifikat izdat od izborne komisije ili Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i

d)     da mu nije izrečena sankcija od Centralne izborne komisije u skladu sa važećim zakonskim propisom i rokovima utvrđenim Izbornim zakonom BiH.

Uz prijedlog kandidata za člana biračkih odbora i njihovih zamjenika, potrebno je dostaviti popunjen Obrazac: SG-1-Izjava predloženog člana biračkog odbora za svakog predloženog kandidata, svojeručno potpisanu od predloženog kandidata i ovjerenu pečatom i potpisom ovlaštenog lica ovjerenog političkog subjekta.

 Lica koja je politički subjekat ovlastio za podnošenje prigovora i žalbi i koja su deponovala potpis kod izborne komisije mogu potpisati Obrazac: SG-1 i Zahtjev za akreditaciju posmatrača samo onda kada ih politički subjekt posebnim aktom ovlasti za izvršenje tih aktivnosti. 

Prema instrukciji CIK-a BiH, obavještavamo političke subjekte da lica koja su bili kandidati na posljednjim održanim Lokalnim izborima 2020. godine kao i lica koja su bili kandidati na održanim Lokalnim izborima za Grad Mostar 2020. godine ne mogu biti članovi birčkog odbora, dok lica koja su bili kandidati na Općim izborima 2018. godine mogu biti članovi biračkog odbora.

Rok za podnošenje prijedloga kandidata za članove biračkih odbora i njihovih zamjenika je od  04.08.2022. godine do 10.08.2022. godine, na adresu – Gradska uprava Visoko, Gradska izborna komisija Visoko, ul. A. Izetbegovića 12A, Visoko (dostavu izvršiti putem Protokola Gradske uprave Visoko ili putem pošte).

Gradska izborna komisija Visoko će, na osnovu datih prijedloga, a u skladu sa važećim zakonskim propisom i navedenim Pravilnikom, izvršiti imenovanje članova biračkih odbora i njihovih zamjenika za redovna biračka mjesta, a naknadno će izvršiti imenovanje članova biračkih odbora i njihovih zamjenika za mobilni tim po prijemu instrukcije i rokova koje odredi CIK BiH.

TABELA DODIJELJENIH MJESTA

SG -1 OBRAZAC