Preliminarna lista stipendija Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK

Na osnovu raspisanog Konkursa za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija sa prebivalištem na području ZE-DO kantona za akademsku 2021/2022. godinu Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZE-DO kanton, Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti je izvršila bodovanje – rangiranje i objavila Preliminarnu listu prema broju ostvarenih bodova.

Rezultati bodovanja – rangiranja mogu se pogledati na oglasnoj ploči Grada Visoko i na web stranici grada Visoko, počev od 15.04.20022. godine.

Kandidati koji smatraju da nisu realno bodovani i rangirani mogu podnijeti pisani prigovor u roku od 8 dana (od dana objavljivanja Obavijesti) Službi za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti, na protokol Grada Visoko, do 25.04.2022. godine.

PRELIMINARNA LISTA